The view from WRAP

 • Cymorth WRAP i fusnesau ac i’r economi

  By: Beth Winkley Posted: 28 Nov 2012
  Cwrdd â phobl y mae WRAP Cymru wedi eu helpu yw rhan orau fy swydd. Dyna pam bod Cynhadledd WRAP Cymru yn uchafbwynt ar fy mlwyddyn, er gwaethaf yr holl waith sydd ynghlwm wrth ei threfnu.   Doedd Cynhadledd eleni – ar yr 8fed o Dachwedd – ddim yn eithriad. Roedd yno fwy o gynadleddwyr, yn dod o fwy o sectorau busnes, nag erioed o’r blaen. Rydym wedi derbyn adborth da iawn. Rydym ni’n...
 • WRAP’s support for business and the economy

  By: Beth Winkley Posted: 26 Nov 2012
  The best part of my job is getting to meet some of the many businesses which have benefitted from WRAP Cymru support. That’s why – despite all the hard work that goes into organising it - the WRAP Cymru Conference is the highlight of my year.   This year’s event – on 8 November – was no exception. More delegates from more business sectors than ever before took part, and we’ve had some great...
 • Cyfri’r dyddiau tan ein cynhadledd

  By: Beth Winkley Posted: 23 Oct 2012
  Mae’r wythnosau diwethaf wedi mynd ar garlam, yn bennaf am fod cynifer o bethau ar y gweill. Prysurach byth yr aiff hi, wrth i ni wneud y paratoadau terfynol ar gyfer Cynhadledd WRAP Cymru 2012. Mae siaradwyr gwych yn dod – yn cynnwys Gweinidog Amgylchedd Cymru, John Griffiths, Prif Weithredwr WRAP  Liz Goodwin, a chynrychiolwyr o amrywiaeth helaeth o fusnesau Cymru. Dwi’n wirioneddol edrych...
 • Countdown to our conference

  By: Beth Winkley Posted: 23 Oct 2012
  The past few weeks have passed by so quickly, mainly because there’s been so much on and it’s about to get even busier, as we put together the final touches for the WRAP Cymru Conference 2012. We’ve got a fantastic line-up of speakers – including Environment Minister John Griffiths, WRAP CEO Liz Goodwin, and representatives from a diverse range of Welsh businesses and I’m really looking forward...
 • Dyddiadau i’r Dyddiadur

  By: Beth Winkley Posted: 7 Sep 2012
  Mae cylch ceisiadau newydd Cronfa Seilwaith ac Ailbrosesu o Raddfa Fawr ARID yn agor ar 5 Medi. Mae’r project hwn – a ariennir gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru – yn cynnig hyd at 40% o gyllid cyfatebol ar gyfer projectau seilwaith mawr yn Ardal Gydgyfeirio Ewrop  ac mae’n rhywbeth yr ydyn ni’n falch iawn ohono.   Os oes gennych ddiddordeb yn ymgeisio...
 • Dates for your diary

  By: Beth Winkley Posted: 7 Sep 2012
  Dates for your diary Summer's  over and my diary for autumn is filling up fast  so I wanted to take this opportunity to let you know about a couple of things we have coming up. The new round of applications for the ARID Large Scale Infrastructure and Reprocessing Fund opened 5 September. The project – which is funded by the European Regional Development Fund though the Welsh...
 • Seiclo ac ailgylchu

  By: Beth Winkley Posted: 3 Aug 2012
  Rai wythnosau nôl cyhoeddodd Llywodraeth Cymru mai cyfradd ailgylchu trefol Cymru ar gyfer 2011-2012 oedd 48 y cant. Mae hwn yn gyflawniad gwych – yn enwedig o gofio mai ffigwr unigol yn unig oedd cyfradd Cymru ryw ddegawd nôl a bod Cymru ar ei hôl hi o’i chymharu â gweddill y DU. Pan holwch beth yw’r rheswm dros y cynnydd hwn – a pham bod yr un sefyllfa’n wir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd...
 • Cycling and recycling

  By: Beth Winkley Posted: 31 Jul 2012
  A few weeks ago the Welsh Government announced that Wales’ municipal recycling rate for 2011-2012 was 48 per cent. This is a fantastic achievement – particularly when you consider that a decade or so ago Wales’ recycling rate was in single figures and Wales lagged behind the rest of the UK. Ask what’s behind this increase – and the increases in England, Scotland and Northern Ireland too – and you...
 • Dathlu llwyddiannau Cymru

  By: Beth Winkley Posted: 27 Jun 2012
  Efallai nad yw'r tîm rygbi yn gwneud yn rhy dda yn hemisffer y de, ond mae gan Gymru lawer i'w ddathlu oddi ar y cae - yn nhermau cynaladwyedd beth bynnag. Ro'n i ym Mrwsel yr wythnos ddiwethaf, gyda fy nghydweithwraig Bettina Gilbert, sy'n rheoli'r projectau WRAP Cymru a ariennir o Ewrop. Cawsom yr anrhydedd o fynychu cynhadledd rhaglen REMake, sy'n weithredol drwy Ewrop gyfan, ac y mae WRAP yn...
 • Let's celebrate Welsh achievement

  By: Beth Winkley Posted: 27 Jun 2012
  The rugby team may not have done too well in the southern hemisphere, but sport aside there is plenty for Wales to celebrate – at least when it comes to sustainability.Last week I was in Brussels with my colleague Bettina Gilbert, who manages WRAP’s Cymru’s European-funded projects. We were at the final conference of the Europe-wide REMake programme, which WRAP Cymru delivers here in...
 • Pam bod Wythnos Ailgylchu yn dal yn bwysig

  By: Beth Winkley Posted: 18 Jun 2012
  18-24 Mehefin yw dyddiadau Wythnos Ailgylchu eleni. Mae llwyth o adnoddau ar ddalen ein partner i'ch helpu i roi trefn ar weithgareddau'ch Wythnos Ailgylchu shi. Mae'n werth cofio gymaint o waith sydd eisoes wedi digwydd yng Nghymru - ac ar hyd a lled y DU - o ran ailgylchu. Ddegawd yn ôl ychydig iawn ohonom ni oedd yn ailgylchu o gwbl. Erbyn hyn, mae ailgylchu gwastraff cartref - yn cynnwys...
 • Why Recycle Week still matters

  By: Beth Winkley Posted: 13 Jun 2012
  This year’s Recycle Week takes place 18 – 24 June. There are loads of resources to help you plan your own Recycle Week activity on the partner page. It’s worth remembering just how far we’ve come in Wales – and across the UK – with regard to recycling. A decade or so ago very few of us recycled, now household recycling collections – including food waste collections - are the norm. But far from...
 • Dathlu Wythnos Gynaliadwyedd Cymru

  By: Beth Winkley Posted: 22 May 2012
  I'r rheiny ohonoch nad ydych chi'n gwybod, mae Mai 21 tan 27 yn Wythnos Gynaliadwyedd Cymru. Yn naturiol, mae pawb yma yn WRAP yn rhan o weithgareddau'r wythnos, ac yn nodi'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod yr wythnos - ac yn yr hir dymor - i fyw a gweithio mewn ffordd fwy cynaliadwy. Mae rhagor o wybodaeth am yr wythnos yma ac mae syniadau gwych ar gyfer y gweithle ar wefan Ôl troed carbon...
 • We're Celebrating Wales Sustainability Week

  By: Beth Winkley Posted: 21 May 2012
  For those of you who aren’t aware, 21 to 27 May is Wales Sustainability Week. As you can imagine, everyone here at WRAP Cymru is getting involved, by making pledges about what we’ll do during the week – and over the longer term – to live and work more sustainably. You can find out more about the week here and there are some great workplace tips on the Wales Carbon Footprint site.   The Welsh...
 • Helo unwaith eto!

  By: Beth Winkley Posted: 2 May 2012
  Mae wedi bod yn gyfnod anhygoel o brysur yn ddiweddar. Ac felly y bydd am dipyn eto mae'n debyg.   Mae'n fis olaf ar y rhaglen REMake i weithgynhyrchwyr. Os gwyddoch chi am BBaCh gweithgynhyrchu yng Nghymru y byddai defnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu o fudd iddynt, anogwch nhw i gysylltu â ni. Does dim rhaid talu i ymuno â'r rhaglen, ac mae'n cynnig cyngor gwerthfawr iawn ynghylch y...
 • Hello Again!

  By: Beth Winkley Posted: 30 Apr 2012
  It’s been a hugely busy few weeks and things don’t look like quietening down any time soon. We’re into the final month of applications for our REMake  programme for manufacturers. If you know a manufacturing SME in Wales which you think may benefit from using recycled materials, do encourage them to get in touch. The programme’s free and it gives companies really valuable advice about...
 • Congratulations Birch Farm, BPI and Brains

  By: Beth Winkley Posted: 13 Mar 2012
  Last Friday I was in Rhymney in the South Wales Valleys for the opening of the UK’s largest agricultural plastics reprocessing facility. The £4.5 million plant, run by BPI (British Polythene Industries), will create 20 new jobs for the region; it will also mean that material collected here in Wales will no longer need to be transported all the way to Scotland for reprocessing. It’s great news for...
 • The Big Freeze

  By: Beth Winkley Posted: 17 Feb 2012
  I saw daffodils blooming in December in Cardiff, and I was harvesting my own land cress well into the new year. But then winter finally arrived, and for us gardeners I’m not sure whether it was a blessing or a curse.The colder months inevitably mean higher heating bills, but adequate insulation can help cut fuel consumption and reduce your carbon footprint. WRAP Cymru has worked with a South...
 • The benefits of resource efficiency

  By: Beth Winkley Posted: 6 Feb 2012
  On 9 February I’ll be talking about environmental sustainability at the Empower Conference for the voluntary sector. I’ll be talking about the fact that making decisions on environmental grounds often results in economic and social benefits.It’s something that all of us working in the sector are aware of, but it’s worth reminding ourselves now and again - being resource efficient, preventing...
 • Well done Wales!

  By: Beth Winkley Posted: 24 Jan 2012
  I’m sorry I’ve been quiet for a while – I’ve been away on holiday for a week. I’m back at work now, though, and it feels as though I’ve never been away. Why is it when you’re out of the office for a few days you always come back to a diary that appears ten times busier than it was when you left?Thankfully the WRAP Cymru team has an exciting schedule for the next couple of weeks, starting with the...