The view from WRAP

 • Cyflenwi Cymru Effeithlon o ran Adnoddau

  By: Dr Liz Goodwin, CEO, WRAP Posted: 4 Nov 2014
  Mae’r si oedd ar led yn swyddfa WRAP Cymru yn hawlio fy sylw heddiw, a hynny am resymau amlwg. Ar draul llwyddiant diweddar y gynhadledd, mae WRAP Cymru yn awr yn gweithio ar bartneriaeth newydd gyda’r Ymddiriedolaeth Carbon. Rydym ni wedi ennill dau gytundeb Llywodraeth Cymru gwerth dros £1 miliwn – i gyflenwi cymorth effeithlonrwydd adnoddau i fusnesau a sector cyhoeddus Cymru. Mae’r cytundebau...
 • Come and Join Us!

  By: Carl Nichols Posted: 9 Sep 2014
  On Thursday 11 September Love Food Hate Waste’s Liquid Greens Machine rolls into Cardiff to launch an exciting project in conjunction with Cardiff Council and Sainsbury’s. Over the next two years residents will be encouraged to help reduce food waste and save money by doing just one thing differently to cut the amount of food that’s thrown away. The Liquid Greens Machine will be at the castle end...
 • Mae’r Sioe Frenhinol Cymru yn dangos y sbectrwm o ein gwaith yng nghymru

  By: Carl Nichols Posted: 25 Jul 2014
  Yr wythnos hon cefais y pleser o fynychu Sioe Frenhinol Cymru. Mae’n arddangosfa ragorol o bopeth sy’n wych am Gymru – gan gynnwys y tywydd eleni. Mae hefyd yn helpu arddangos rhai o’r nifer o ffyrdd y mae WRAP yn gweithio yng Nghymru. Fel rhan o’n gwaith i gefnogi’r sectorau lletygarwch, twristiaeth, bwyd a diod, trefnom archwiliad gwastraff yn ystod pedwar diwrnod y sioe. Bydd hyn yn rhoi...
 • The Royal Welsh Show Illustrates the Range of our Work in Wales

  By: Carl Nichols Posted: 25 Jul 2014
  This week I had the pleasure of attending the Royal Welsh Show. It’s a fantastic showcase of all that is great about Wales - including this year the weather. It also helps to illustrate some of the many ways in which WRAP works in Wales.  As part of our work supporting the hospitality, tourism, food and drink sectors we arranged a waste audit during the four days of the show. This will...
 • WRAP Cymru’s Contribution to Commercial Recycling Success

  By: Carl Nichols Posted: 10 Jun 2014
  Today (10 June) Natural Resources Wales published surveys of commercial and industrial and construction and demolition waste in Wales in 2012. The reports highlight some real successes, including in the retail and wholesale sector where the recycling rate in 2012 was 80 per cent. In the commercial sector as a whole, 68 per cent of waste was recycled in 2012, compared to just 37 per cent in...
 • Y Pŵer i Sgwrsio

  By: Carl Nichols Posted: 16 May 2014
  Wyddoch chi y teflir cyfanswm syfrdanol o 5.8  tatws i ffwrdd yn y DU bob dydd? Neu fod pobi tatws yn hytrach na’u berwi a’u stwnshio yn gallu helpu i osgoi gwastraff bwyd? Dysgais hyn, a llawer mwy, mewn sesiwn hyfforddi ar gyfer WRAP Cymru a drefnwyd gan ein cydweithwyr Jo ac Eifion, ein hyfforddwyr rhaeadru newydd Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff. Maent yn gweithio gyda busnesau, grwpiau...
 • The Power of Conversation

  By: Carl Nichols Posted: 16 May 2014
  Did you know that a staggering 5.8 million potatoes are thrown away in the UK every day? Or that baking potatoes rather than boiling and mashing them can help avoid food waste? I learned this, and much more, at a training session for WRAP Cymru organised by our colleagues Jo and Eifion, our Love Food Hate Waste cascade trainers. They work with businesses, community groups and other organisations...
 • Cydweithio yw'r Ateb i Lwyddiant

  By: Carl Nichols Posted: 11 Apr 2014
  Ar ôl gweithio i WRAP am yn agos at ddegawd, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth Busnes a Marchnadoedd, roeddwn i’n llawn cyffro yn dechrau fy swydd newydd fel Pennaeth WRAP Cymru'r mis hwn. Mae wedi bod yn fraint gweithio gyda chydweithwyr talentog ac ymroddgar trwy gydol y degawd diwethaf, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda thîm WRAP Cymru a chyfrannu at ein llwyddiant parhaus. Mae gan Gymru...