ARID - Cyflymu Datblygiad Seilwaith Ailbrosesu

Panellists at ARID end of programme event

Welsh European Funding OfficeLansiwyd ARID ym mis Hydref 2011, ac fe’i hariannwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Ei nod oedd cynyddu datblygiad seilwaith ailbrosesu a chasgliadau yn Ardal Gydgyfeirio Cymru (gogledd-orllewin Cymru, gorllewin Cymru a chymoedd de Cymru)

Erbyn mis Hydref 2014, roedd ARID wedi helpu busnesau i:

  • Greu 178 o swyddi newydd
  • Lleihau, ailddefnyddio neu ailgylchu 399,000 tunnell o wastraff 
  • Osgoi 79.5 KT o allyriadau carbon  

(Mae’r holl ffigurau’n ganlyniadau a ragwelir dros gyfnod o dair i bum mlynedd, ar gyfer busnesau a gynorthwyir erbyn mis Hydref 2014 yn unig)

Fe wnaeth ei helpu nhw hefyd i:

  • Ailystyried sut maen nhw’n gweithio
  • Gwella rheoli busnes
  • Cyrchu cyllid ychwanegol
  • Cynyddu hyder
  • Cyrchu deunyddiau newydd
  • Cyfarfod â chysylltiadau busnes newydd

I ddysgu mwy am effeithiau cyffredinol y rhaglen, darllenwch ARID (Accelerating Reprocessing Infrastructure Development) External Programme Evaluation: Summary Report 

 

Scott Waste Management 

Diolch i gymorth ariannol ARID, prynodd y busnes casgliadau ailgylchu hwn dri cherbyd newydd, wagen fforch godi a byrnwr maint melin. O ganlyniad, mae refeniw’r cwmni wedi codi 100%, mae’r cwmni’n cyflogi pum gweithiwr ychwanegol ac mae ei gleientiaid yn cynnwys John Lewis a B&Q.

Llwyddodd y cwmni i gyflawni cymaint mewn blwyddyn diolch i’r cymorth ariannol. Byddai wedi cymryd dwy neu dair blynedd i gyflawni’r un peth gan ddefnyddio ein llif arian ein hun. Mae WRAP Cymru wedi gweithredu fel catalydd cadarnhaol ac, eleni, rydym yn tyfu ar raddfa lawer cynt, ac mae ein nod o agor gorsaf drosglwyddo yn bosibilrwydd go iawn. - William Scott, Perchennog a Chyfarwyddwr

Darllenwch yr astudiaeth achos llawn

Williams a Williams Cyf

Cyfrannodd cymorth ariannol ARID at safle ‘dympio’ gwastraff gwahanedig a chasgliadau i fusnesau ym maes twristiaeth, a gynorthwyodd Williams a Williams Cyf i dorri costau a chynyddu refeniw, yn ogystal â rhoi mynediad i sector twristiaeth Gogledd Cymru at gasgliadau ailgylchu o’r radd flaenaf.

Yn ogystal â’r cymorth a gawsom, mae’r drysau sydd wedi’u hagor o ganlyniad i weithio gyda WRAP Cymru a’r cysylltiadau rydym ni wedi’u gwneud wedi bod yn amhrisiadwy. - Meurig Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr

Darllenwch yr astudiaeth achos llawn