Dathlu llwyddiannau Cymru

Beth Winkley

Efallai nad yw'r tîm rygbi yn gwneud yn rhy dda yn hemisffer y de, ond mae gan Gymru lawer i'w ddathlu oddi ar y cae - yn nhermau cynaladwyedd beth bynnag.

Ro'n i ym Mrwsel yr wythnos ddiwethaf, gyda fy nghydweithwraig Bettina Gilbert, sy'n rheoli'r projectau WRAP Cymru a ariennir o Ewrop. Cawsom yr anrhydedd o fynychu cynhadledd rhaglen REMake, sy'n weithredol drwy Ewrop gyfan, ac y mae WRAP yn gyfrifol amdani yma yng Nghymru. Roedd hi'n fraint hefyd fynychu cinio yn Senedd Ewrop, lle roedd Nexiform, un o'r busnesau sydd wedi ymelwa o gymorth REMake drwy WRAP Cymru, yn un o ddim ond tri busnEs bach a chanolig (BBaCh) a dderbyniodd wobr arfer gorau.

Mae REMake yn dod i ben, ond y newyddion da - diolch i ariannu gan Lywodraeth Cymru -yw y gallwn barhau i roi cyngor a chymorth i fusnesau gweithgynhyrchu BBaCh yng Nghymru. Os hoffech wybod sut gall busnesau gael budd o ddefnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu, cysylltwch â ni.

Un yn unig o ystod eang o wasanaethau newydd y byddwn yn eu cyhoeddi dros yr wythnosau nesaf yw hon. Un o'r rhai allweddol yw'r Cytundeb Gwasanaeth Bwyd a Lletygarwch, a lansiwyd heddiw (27 Mehefin). Llongyfarchiadau i'r cyntaf o'r busnesau i arwyddo yng Nghymru sef, Castell Howell, SA Brain a Stadiwm y Mileniwm. Byddaf yn rhoi gwybod i chi am y ffyrdd yr ydym ni'n helpu busnesau lletygarwch a thwristiaeth maes o law. I glywed mwy, cysylltwch â  hugh.jones@wrap.org.uk 029 2044 8090