Pam bod Wythnos Ailgylchu yn dal yn bwysig

Beth Winkley

18-24 Mehefin yw dyddiadau Wythnos Ailgylchu eleni. Mae llwyth o adnoddau ar ddalen ein partner i'ch helpu i roi trefn ar weithgareddau'ch Wythnos Ailgylchu shi.

Mae'n werth cofio gymaint o waith sydd eisoes wedi digwydd yng Nghymru - ac ar hyd a lled y DU - o ran ailgylchu. Ddegawd yn ôl ychydig iawn ohonom ni oedd yn ailgylchu o gwbl. Erbyn hyn, mae ailgylchu gwastraff cartref - yn cynnwys casgliadu gwastraff bwyd - yn ffordd o fyw. Ond allwn ni ddim gorffwys ar ein rhwyfau, nawr yw'r amser i weithio'n galed dros ailgylchu.

Dyna pam rydym ni'n gweithio gyda mwy a mwy o fusnesau o fwy a mwy o sectorau o bob cwr o Gymru. A dyna pam ein bod ni'n canolbwyntio ar y buddion a ddaw i fusnesau o ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu, yn ogystal â phwysleisio'r neges werdd.

Cafwyd trafod brwd ar y buddion a ddaw i fusnesau o ddefnyddio adnoddau mewn ffordd effeithiol ym Mrecwast Busnes Gwnaed yng Nghymru ddiwedd Mai. Mae'n bleser gennym noddi'r wobr Busnes Gwyrdd eleni, a gobeithiaf y bydd cynifer ohonoch â phosibl yn rhoi cynnig am y wobr. O sôn am wobrau, mae'r cwmni teils o Orllewin Cymru, Nexiform – cwmni sydd wedi elwa ar raglen REMake WRAP Cymru - ar restr fer gwobr Ewropeaidd fawr am arfer gorau mewn BBaCh yn y sector gweithgynhyrchu. I weld mwy am y ffyrdd y gallem ni helpu eich busnes gweithgynhyrchu, ewch ineu rhowch alwad i ni ar 029 2044 8090.

Nid mater o ailgylchu yn unig mohono wrth gwrs - mae lleihau'r gwastraff a gynhyrchwn yn y lle cyntaf yn hynod o bwysig hefyd, ac mae'n un o brif flaenoriaethau'r llywodraeth. Bydd mwy o wybodaeth yn dod cyn bo hir am ein gwaith gyda'r sector gwasanaethau bwyd a lletygarwch a'r hyn y gallem ni ei wneud i chi.

I gloi - a dwi'n gwybod bod tipyn o amser tan hyn - ond cofiwch ein bod yn cynnal cynhadledd blynyddol WRAP Cymru yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd. Bydd mwy o fanylion ar gael cyn bo hir, ond os hoffech sicrhau y byddwch ymhlith y cyntaf i glywed y manylion i gyd e-bostiwch wendy.cleveland@wrap.org.uk i ofyn am y newyddion diweddaraf a chadw lle am ddim.