Seiclo ac ailgylchu

Beth Winkley

Rai wythnosau nôl cyhoeddodd Llywodraeth Cymru mai cyfradd ailgylchu trefol Cymru ar gyfer 2011-2012 oedd 48 y cant. Mae hwn yn gyflawniad gwych – yn enwedig o gofio mai ffigwr unigol yn unig oedd cyfradd Cymru ryw ddegawd nôl a bod Cymru ar ei hôl hi o’i chymharu â gweddill y DU.

Pan holwch beth yw’r rheswm dros y cynnydd hwn – a pham bod yr un sefyllfa’n wir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd – fe glywch yr un ateb yn aml; oherwydd bod pobl yn cydnabod bod gwastraff yn gallu bod yn adnodd.

Mynychodd fy nghydweithwyr Steve Creed a Susan Jay lansiad y Gymdeithas Adnoddau yng Nghymru, a ddynododd hefyd gyhoeddi cynllun Llywodraeth Cymru i’r sector Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd ar gyfer gwastraff. Mae’r cynllun hwn yn dangos y manteision economaidd sydd i’w cael o ddefnyddio gwastraff fel adnodd, ac o ddatblygu’r seilwaith casglu ac ailbrosesu ailgylchu sydd ei angen i gynhyrchu deunydd ailgylchu o ansawdd a gwerth uchel, y gall gweithgynhyrchwyr Cymru ei ddefnyddio.

Dyma’n union mae WRAP Cymru’n ei wneud, drwy’r rhaglen ARID (Cyflymu Datblygu Seilwaith Ailbrosesu) – a gaiff ei chyllido gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Byddwn yn agor rownd gyllido newydd ar gyfer y Gronfa Seilwaith Graddfa Fawr ddechrau Medi, gyda chyfres o sesiynau gwybodaeth ar gyfer darpar ymgeiswyr. Bydd manylion pellach yn dilyn, ond gallwch gysylltu â bettina.gilbert@wrap.org.uk i ddysgu mwy.

Rydym hefyd yn gweithio gyda gweithgynhyrchwyr, yn darparu cyngor ac arweiniad ymarferol wedi’u teilwra [link] ynghyd â chyllid cyfalaf [link] i’r rheiny sydd â diddordeb mewn defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu yn eu cynnyrch neu eu deunydd pacio. Mae’r rhan hon o’n gwaith yn gwbl hanfodol os ydym i dyfu’r sectorau ailgylchu ac ailbrosesu yng Nghymru.

Heb os, mae wedi bod yn fis prysur, ond ni fu’n waith caled i gyd. Mae’r tîm wedi bod yn cymryd rhan yn Her Seiclo Caerdydd, sy’n annog cynifer o bobl â phosibl i fwrw allan ar eu beiciau. Yn olaf, diweddariad cyflym ar ein cynhadledd cyn cloi – byddwn yn Stadiwm Dinas Caerdydd eto eleni, ar 8 Tachwedd. Rydym wedi cynyddu nifer y llefydd sydd ar gael yn dilyn adborth y llynedd felly cofiwch ddweud wrth eich cysylltiadau a’ch cydweithwyr. Ebostiwch wendy.cleveland@wrap.org.uk i gofrestru am le am ddim.