Tlws yw Popeth Bychan

Beth Winkley

Hoffwn rannu peth newyddion cyffrous gyda chi am ein prosiect ARID, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru.

Mae ARID yn ariannu cyfleusterau ailbrosesu arloesol sy’n delio â gwastraff masnachol a diwydiannol, ynghyd â chasgliadau ailgylchu wrth fusnesau. Yn ogystal, mae yna grant i weithgynhyrchwyr sydd eisiau defnyddio cynnwys sydd wedi’i ailgylchu yn eu cynnyrch. 

Mae’r gronfa’n canolbwyntio ar fusnesau bach a chanolig sy’n gweithredu yn Rhanbarth Cydgyfeirio Cymru (Gogledd Orllewin Cymru, Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru) ac yn helpu i greu swyddi newydd a denu buddsoddiad yn ogystal â gwyro gwastraff o safleoedd tirlenwi.

Ers lansio ARID, rydym ni wedi derbyn ymholiadau gan fusnesau sy’n datblygu cyfleusterau ailbrosesu ar raddfa fach, yn edrych am lefelau is o gymorth ariannol na’r hyn mae’r Grant Graddfa Fawr yn ei gynnig.

O ganlyniad, rydym wedi lansio Cronfa Ailbrosesu Cyfleusterau ar Raddfa Fach, a fydd yn darparu cymorth ariannol hyd at €200,000 i dalu am gostau datblygu cyfleusterau gwastraff masnachol a diwydiannol ar raddfa fach. Mae gwneud cais yn hawdd - mae mwy o wybodaeth a ffurflen gais ar gael yn y fan hyn.

Yn gynyddol, mae gwaith WRAP yn ymwneud ag atal ac ailddefnyddio gwastraff yn hytrach nag ailgylchu. Felly mae’n gwneud synnwyr bod ein cymorth busnes yn adlewyrchu hyn. Rwy’n falch o ddatgan ein bod ni bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer ein Cronfa Cyfleusterau Casgliadau Masnachol wrth weithredwyr busnesau casglu deunyddiau a ailddefnyddir sy’n delio â thecstilau, dodrefn a chyfarpar trydanol ac electronig gwastraff. Gallwch gael mwy o fanylion a gwneud cais fan hyn.

Dyma ddwy ffordd yn unig o’r nifer o ffyrdd y mae WRAP Cymru’n cefnogi busnesau o Gymru. Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am sut y gallwn ni helpu eich busnes chi, ffoniwch 029 2044 8090 er mwyn siarad ag un o’r tîm.