Boreau gwneud arian ar gyfer cwmnïau gwastraff yng Nghymru

30th January 2013

Digwyddiadau i helpu busnesau ailbrosesu ac ailgylchu bach a chanolig i hybu eu cyfle i sicrhau arian.

 

Gall busnesau ailbrosesu ac ailgylchu bach a chanolig uchafu eu cyfle i sicrhau cyllid gwerth hyd at hanner miliwn o bunnoedd, diolch i ddau ddigwyddiad am ddim a drefnir gan WRAP Cymru (Rhaglen Weithredu Gwastraff ac Adnoddau yng Nghymru).

 

Bydd y rhai sy’n bresennol yn dysgu sut i wneud cais am arian Ewropeaidd. Byddant hefyd yn cael cyfle i ddysgu mwy am ffyrdd eraill y gall WRAP Cymru gefnogi eu busnesau ac i sgwrsio â Rheolwr Cyfrifon Busnes WRAP Cymru yn y cinio rhwydweithio am ddim.

 

Mae’r hyn sydd gan WRAP Cymru i’w gynnig yn cynnwys:

 

·        Grantiau hyd at £500,000 tuag at ailbrosesu seilwaith ar gyfer gwastraff masnachol a diwydiannol yng Ngogledd-orllewin Cymru, Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru*

 

·        Grantiau hyd at £50,000 tuag at gasgliadau ailgylchu neu safleoedd derbyn gwastraff masnachol a diwydiannol yng Ngogledd-orllewin Cymru, Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru*

 

·        Cymorth busnes  – gan gynnwys eiddo deallusol, cynllunio marchnata a busnes ar gyfer busnesau sydd wedi eu lleoli unrhyw le yng Nghymru.

 

 

 

*Mae’r grantiau hyn yn rhan o raglen ARID WRAP Cymru, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru.

 

Bydd y digwyddiadau’n cael eu cynnal rhwng 09:30 ac 13:00 ac maent am ddim. Mae’r dyddiadau a’r lleoliadau isod:

 

·        Dydd Gwener 1 Mawrth – Canolfan Arloesi’r Cymoedd, Abercynon

 

·        Dydd Iau 7 Mawrth – Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno

 

Dywedodd Rheolwraig Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru, Bettina Gilbert:

 

‘Mae llawer o gymorth ar gael ar gyfer y sectorau ailbrosesu ac ailgylchu yng Nghymru, gan gynnwys grantiau cyfalaf gwerth hyd at 40 y cant o gyfanswm costau’r prosiect. Yn ogystal â hyn, gall WRAP Cymru helpu gyda chymorth fel rheolwyr dros dro, a all ddod â gwybodaeth a sgiliau arbenigol i fusnesau sy’n ehangu.

 

‘Bydd y digwyddiadau hyn yn helpu busnesau bach a chanolig i ddeall pa arian sydd ar gael, a sut y gallant wneud cais amdano. Bydd y rhai sy’n bresennol yn dysgu am y broses newydd syml i wneud cais am grantiau seilwaith ar raddfa fawr, a chael cyfle i sgwrsio â Rheolwyr Cyfrifon Busnes WRAP Cymru ac i wneud cysylltiadau newydd yn y cinio rhwydweithio am ddim.

 

‘Wrth i’r flwyddyn ariannol ddod i ben, mae hwn yn gyfnod rhagorol i wneud cynlluniau i ehangu eich busnes. Ac wrth i’r ceisiadau am grantiau ar raddfa fawr werth hyd at £500,000 ailagor yn fuan, dyma eich cyfle chi i ddysgu sut i gynyddu eich cyfle i wneud cais llwyddiannus am grant.’

 

 

 

Contact

Bettina Gilbert

European Projects Manager
029 2044 8090