Cynghorydd Ailgylchu a Chasgliadau (ymgynghorydd data, Rhaglen Newid Gydweithredol)

Closing date for applications: 
9 Nov 2020 - 09:00
Salary: 
tua £37k (yn dibynnu ar brofiad)
Location: 
Swyddfa Caerdydd neu’n gweithio o gartref yng Nghymru (y Deyrnas Unedig)
Yn WRAP, rydym yn gweithio i gael byd lle caiff adnoddau eu defnyddio’n gynaliadwy, yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a chymunedau i gyflawni atebion ymarferol i wella effeithlonrwydd adnoddau.
Mae Rhaglen Newid Gydweithredol Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol ledled y wlad i’w cefnogi i wella eu gwasanaethau ailgylchu a chyrraedd targedau Strategaeth Economi Gylchol uchelgeisiol Cymru. Rydym yn cynnig rhaglen o gymorth strategol, technegol a gweithredol trwy dîm o gynghorwyr a phartneriaid eraill – oll yn gweithio tuag at fod yn ddiwastraff erbyn 2050.
 
Wrth i’r rhaglen barhau i dyfu yn ei dylanwad a’i chyrhaeddiad, rydym am ychwanegu gallu dadansoddi data a chynnal prosiectau i’r tîm. Gan reoli amrywiaeth o brosiectau gyda’r nod o ddarparu cyngor, arweiniad a dadansoddi i awdurdodau lleol, a byddwch yn rhan o dîm sy’n canolbwyntio ar wella dyluniad, darpariaeth, cost ac effeithiolrwydd gwasanaethau ailgylchu a gwastraff ledled Cymru.

Mae’r rôl yn cynnwys cydweithio’n agos gydag awdurdodau lleol, gan ddarparu dadansoddiad a thystiolaeth gymhleth i roi cyngor ar agweddau technegol ar opsiynau gwasanaethau ailgylchu a gwastraff, a datblygu dulliau newydd ac arfer gorau.

Rydym yn cydnabod bod y rôl hon yn un unigryw iawn ac o ganlyniad, rydym yn chwilio am sgiliau eithaf penodol. Yn ogystal â’ch medrau dadansoddi data a rheoli prosiect, byddwch yn llawn hunan-gymhelliant a bydd gennych ddigon o brofiad o weithio yn neu gyda’r sector cyhoeddus, yn enwedig awdurdodau lleol. Bydd gennych wybodaeth dda am systemau ailgylchu a maes polisi deddfwriaethol a rheoleiddiol y sector yng Nghymru.

Mae hon yn swydd lawn-amser, barhaol wedi’i lleoli naill ai yn ein swyddfa yng Nghaerdydd (unwaith bydd wedi ailagor) neu yn gweithio o gartref yng Nghymru. Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd am fanylion pellach am yr hyn mae’r swydd yn ei chynnwys a hanfodion y swydd, os gwelwch yn dda.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys, beth bynnag fo’u crefydd, oedran, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, statws priodasol, anabledd neu hil.

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais a’i hanfon mewn ebost i jobs@wrap.org.uk, gan gynnwys eich CV.

Cynhelir cyfweliadau yn yr wythnos sy’n dechrau 16eg Tachwedd 2020.

Mae WRAP wedi cyflawni ardystiad ISO9001:2015 am ddylunio, datblygu, rheoli a darparu rhaglenni a phrosiectau sy’n darparu atebion sy’n defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.