Digwyddiadau cyllido na all busnesau ailbrosesu Cymru fforddio'u colli

20th August 2012

Caiff ailbroseswyr Cymru gyfle i ddysgu sut gallant roi hwb i'w gobeithion o gyflwyno cais llwyddiannus am gyllid mewn sesiynau gwybodaeth a drefnir gan WRAP Cymru. Bydd mynychwyr yn dysgu am gyllid cyfalaf sydd ar gael o dan raglen ARID (Cyflymu Datblygiad Seilwaith Ailbrosesu) a sut mae'r broses ymgeisio'n gweithio.

Cynhelir y sesiynau hanner diwrnod yn:

18 Medi – Technium  Optic, Llanelwy
19 Medi – Canolfan Halliwell, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin
20 Medi – Eco-Adeilad, Cwmbrân

Mae'r digwyddiadau'n cyd-fynd â chyhoeddi'r drydedd rownd o geisiadau ar gyfer Cronfa Seilwaith ac Ailbrosesu Graddfa Fawr ARID, sy'n cynnig cyllid o hyd at 40 y cant o'r gwariant cyfalaf cymwys. Rhagwelir y bydd y symiau yn yr ystod £250,000 i £500,000.

I fod yn gymwys i dderbyn y gefnogaeth, mae'n rhaid i fusnesau:

• gyflogi llai na 250 o bobl
• bod â throsiant o lai na €50 miliwn
• gweithredu yn rhanbarth Cydgyfeiriant Cymru (Gorllewin Cymru, Gogledd Orllewin Cymru a Chymoedd De Cymru) 
• ailbrosesu gwastraff masnachol a diwydiannol
• gweithio gyda deunydd organig/compost (ac eithrio papur a cherdyn), plastigau, pren sydd wedi'i drin/ei lygru, WEEE (cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff), tecstiliau, deunydd lloriau, teils, deunydd insiwleiddio a deunyddiau cyfansawdd

Mae rhaglen ARID hefyd yn darparu cymorth cyfalaf i fusnesau sy'n gweithredu casgliadau ailgylchu neu safleoedd dod â gwastraff ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yn y rhanbarth Cydgyfeiriant. Bydd Rheolwyr Cyfrifon Busnes WRAP Cymru wrth law yn y digwyddiadau i ateb cwestiynau naill ai am y gronfa neu am gyngor a chefnogaeth arall sydd ar gael yng Nghymru.

Dywedodd Bettina Gilbert, Rheolwr Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru:

“Nod prosiect ARID yw cyflymu datblygiad capasiti ailbrosesu yn yr ardaloedd yng Nghymru y mae angen eu datblygu’n economaidd fwyaf, tra'n dargyfeirio gwastraff masnachol a diwydiannol targed o safleoedd tirlenwi. Gan y gall gynnig arian cyfatebol o hyd at 40 y cant, gall wneud gwahaniaeth sylweddol i lwyddiant prosiectau seilwaith graddfa fawr.

“Bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi cyfle i ailbroseswyr gael cyngor am y broses ymgeisio, cwrdd â thîm Busnes a Marchnadoedd WRAP Cymru a dysgu mwy am y cyngor a'r gefnogaeth sydd ar gael. Ni chodir tâl ac mae croeso i bawb, ni waeth beth fo cynlluniau eich busnes, ond i unrhyw un sy'n bwriadu ymgymryd â phrosiect seilwaith yn ystod y ddwy neu dair blynedd nesaf maen nhw'n ddyddiad hanfodol i'ch dyddiadur.”

Caiff ARID ei gyllido gan ERDF (Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) drwy Lywodraeth Cymru ac mae'n rhedeg tan 2015. Yn ogystal â'r Gronfa Seilwaith Graddfa Fawr a'r Gronfa Cyfleusterau Casglu Masnachol, mae hefyd yn darparu grantiau i weithgynhyrchwyr i helpu rhoi hwb i'r farchnad am ddeunydd ailgylchu o ansawdd uchel yng Nghymru.

Contact

Bettina Gilbert

European Projects Manager
029 2044 8090