Gweinyddwr Prosiect

Closing date for applications: 
20 Jul 2020 - 09:00
Salary: 
£18k
Location: 
Banbury neu Gaerdydd
Job reference code: 
900

Sefydliad dielw yw WRAP, sydd yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd lle rydym yn cyrchu a defnyddio adnoddau yn gynaliadwy. 

Mae ein harbenigwyr yn datblygu’r atebion ar sail tystiolaeth sydd eu hangen arnom er mwyn amddiffyn yr amgylchedd, meithrin economïau cryfach a chefnogi cymdeithas fwy cynaliadwy.

Mae ein heffaith yn cwmpasu cylch bywyd cyfan y bwyd yr ydym yn ei fwyta, y dillad yr ydym yn eu gwisgo a'r nwyddau’r ydym yn eu prynu, o’u cynhyrchu i’w defnyddio a thu hwnt.

Rydym yn chwilio am Weinyddwr Prosiect i ymuno â'n tîm i ddarparu cefnogaeth weinyddol a phrosiect i'n timau cyflenwi a chefnogi, yn ogystal â chefnogi rhedeg gweithdai a digwyddiadau ledled WRAP.

Bydd angen sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da arnoch chi, sgiliau gwaith tîm cryf, lefel uchel o hunan-gymhelliant a'r gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith. Mae sgiliau TG uwch gan gynnwys Word, PowerPoint ac Excel hefyd yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Mae hwn yn gontract tymor penodol tan fis 31 Hydref 2021, swydd amser llawn. Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd isod i gael mwy o fanylion am gynnwys y swydd a hanfodion y swydd.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys, waeth beth yw eu crefydd, oedran, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, ailbennu rhywedd, anabledd neu hil.

I wneud cais, cwblhewch ffurflen gais a'i hanfon trwy e-bost at swyddi@wrap.org.uk, gan gynnwys eich CV.  

Cynhelir cyfweliadau fel cyfarfodydd rhithiol, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 27fed Gorffennaf 2020.

Mae WRAP wedi cyflawni ardystiad ISO9001: 2015 ar gyfer dylunio, datblygu, rheoli a darparu rhaglenni a phrosiectau sy'n darparu atebion defnyddio adnoddau cynaliadwy.