Hwb ariannol i fusnesau bwyd a lletygarwch Cymru

23rd January 2013

Gallai busnesau lletygarwch, twristiaeth, cynhyrchu bwyd a diod a gwasanaethau bwyd gychwyn 2013 yn dda, diolch i becyn newydd o gymorth gwerth hyd at £60,000 y busnes  gan WRAP Cymru (Rhaglen Gweithredu ar Wastraff ac Adnoddau yng Nghymru). 

Gall busnesau bach a chanolig (BbaCh) ymgeisio am grantiau gwerth hyd at £50,000 i brynu offer atal gwastraff neu ailgylchu, a gwerth hyd at £10,000 o gyngor i’w helpu i osgoi gwastraff a lleihau costau. Cefnogir y cynllun gan gyllid gwerth £920,000 gan Lywodraeth Cymru.

Mae busnesau yn aml yn gwastraffu £1,800 gyda phob tunnell o fwyd a deflir, bwyd nad oedd yn rhaid ei daflu. 1  Gallai tafarnau, tai bwyta, gwestai, tai bwyta gwasanaeth cyflym a busnesau gwasanaethau bwyd arbed £5 miliwn y flwyddyn rhyngddynt drwy wastraffu llai ac ailgylchu mwy.2

Mae WRAP Cymru a Llywodraeth Cymru wedi gweithio gyda chynrychiolwyr o’r diwydiant bwyd a lletygarwch i sicrhau fod y cynllun yn diwallu anghenion busnesau Cymru.

Bydd y budd i fusnesau yn cynnwys:

             Hyd at £50,000 tuag at gost cyfalaf gweithredu a chynnal cynllun atal neu reoli gwastraff mewn ffordd gynaliadwy

             Gwerth hyd at £10,000 o gyngor a chymorth busnes gan ymgynghorydd gyda phrofiad diwydiannol arbennig wedi ei apwyntio gan WRAP Cymru 3

             Hawl i ddefnyddio llu o adnoddau ar-lein, astudiaethau achos a phecynnau cymorth

 

Dywedodd Rheolwr Busnes a Marchnadoedd WRAP Cymru, Susan Jay:

‘Rydym ni wedi gweithio’n agos gyda’r diwydiannau bwyd a diod a lletygarwch i greu pecyn sydd wir yn diwallu eu hanghenion. Dyna pam rydym ni’n rhoi cyfle i fusnesau i arbed arian drwy ddysgu sut i wastraffu llai, a hyd at £50,000 tuag at gost offer newydd.

‘Rydym ni am gyflwyno grantiau yn fuan. Byddwn ni felly yn helpu busnesau i ddechrau arbed arian yn syth, a rhoi cychwyn da i 2013.’

Dywedodd Cadeirydd BHA Cymru, Andrew Evans:

‘Mae WRAP Cymru wedi gwrando’n astud ar ddisgrifiad y diwydiant o’r hyn sydd ei angen arno ac wedi creu pecyn sy’n diwallu’r anghenion hynny. Mae wedi bod yn bartneriaeth lwyddiannus iawn rhwng WRAP Cymru a’r diwydiant hyd yn hyn ac edrychwn ymlaen at arwain y diwydiant yn ystod y camau gweithredu ac i wneud gwahaniaeth yng Nghymru.”

I weld rhagor am hyn a’r cymorth arall y gall WRAP Cymru ei roi i fusnesau, ewch i www.wrapcymru.org.uk neu ffoniwch 029 2044 8090.

1 Composition of Waste Disposed of by the UK Hospitality Industry, WRAP, Gorffennaf 2011

2 Wedi ei seilio ar ddadansoddiad o wastraff yn deillio o fwyd a phecynnau mewn gwasanaethau bwyd, tafarnau, tai bwyta, gwestai a thai bwyta gwasanaeth cyflym.

3 Gall busnesau ymgeisio am y naill ran o’r pecyn neu’r llall, neu’r ddwy.  

Anogir ymgeiswyr i lofnodi’r Cytundeb Gwasanaeth Bwyd a Lletygarwch, cytundeb gwirfoddol sy’n weithredol ledled y Du ac a lansiwyd gan WRAP ym Mehefin 2012 ar ran llywodraethau Cymru, Yr Alban, Gogledd Iwerddon a’r DU. Ei nod yw lleihau gwastraff bwyd a phecynnau cysylltiedig gan 5% a chynyddu faint o wastraff bwyd a phecynnau a ailgylchir, a anfonir i’w dreulio’n anaerobig neu a gompostir, gan 70% erbyn 2015. Mae’r Cytundeb yn gweithio i helpu busnesau o bob rhan o’r sector, yn cynnwys ysgolion, ysbytai, ffreuturau gwaith, tai bwyta, tafarnau a gwestai. 

Yng Nghymru, mae Bluestone Resort, BHA Cymru, Capital Quisine, Bwydydd Castell Howell Cyf, Cowbridge Compost Cyf, Sefydliad Lletygarwch Cymru, Stadiwm y Mileniwm, SA Brain a’r Cwmni Cyf, Cynghrair Twristiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru wedi llofnodi’r Cytundeb. Ledled y Deyrnas Unedig, mae 130 o sefydliadau wedi llofnodi.

Mae rhagor o wybodaeth am y Cytundeb ar http://www.wrap.org.uk/content/hospitality-and-food-service-agreement-3

Mae gan WRAP weledigaeth o fyd heb wastraff, lle defnyddir adnoddau mewn ffordd gynaliadwy. Mae’n gweithio mewn partneriaeth i helpu busnesau, unigolion a chymunedau i wella effeithlonrwydd adnoddau.

Sefydlwyd WRAP fel cwmni dielw yn y flwyddyn 2000. Cefnogir ef gan gyllid llywodraethau Lloegr, Gogledd Iwerddon, Yr Alban a Chymru.

Wyddech chi fod pob £1 sy’n cael ei gwario gan WRAP yn creu £18 o fudd? I ddarganfod mwy am effaith economaidd ein gwaith a chyfraniad WRAP at dwf economaidd, ewch i http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP%20contribution%20to%20economic%20growth.pdf

Dilynwch ni ar Twitter at @WRAP_UK

I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu cyfweliad cysylltwch gyda Luisa Pastore ar 029 2044 8090/07712 852017

Mae gwybodaeth am ffyrdd eraill y mae Llywodraeth Cymru yn estyn cymorth i’r sectorau lletygarwch a thwristiaeth yn http://wales.gov.uk/topics/tourism/

Cymdeithas Lletygarwch Prydain yw prif sefydliad cynrychioliadol y diwydiant lletygarwch, yn cynrychioli gwestai, tai bwyta a darparwyr bwyd; Cynghrair Twristiaeth Cymru yw’r sefydliad