Llofnodwyr Ymrwymiad Courtauld 2025 am ddyblu ailddosbarthiad

16th January 2017

Mae llofnodwyr Ymrwymiad Courtauld 2025 yn anelu at ddyblu’r gwarged bwyd a anfonir i’w ailddosbarthu, a helpu cwmnïau eraill gynyddu ymhellach ar lefelau’r bwyd heb ei werthu a gaiff ei ailddosbarthu, erbyn 2020. Mae’r llofnodwyr*, sydd yn cynnwys nifer o adwerthwyr bwydydd a chynhyrchwyr bwyd a diod mwyaf y DU, yn ogystal â busnesau gwasanaeth lletygarwch a bwyd, yn cydweithio â WRAP i sicrhau mai ailddosbarthu yw’r opsiwn cyntaf a ystyrir pan nad oes modd osgoi gwarged bwyd.

I drosglwyddo’r ymgyrch hon, mae llofnodwyr wedi cytuno ar ‘uchelgais’ ailddosbarthu ar y cyd i weithio tuag ati.

‘Mae Ymrwymiad Courtauld 2025 (C2025) yn gytundeb gwirfoddol uchelgeisiol sy’n dod â mudiadau ynghyd o bob rhan o system fwyd y DU – o’r cynhyrchydd i’r defnyddiwr – er mwyn cael lleihad o 20% mewn gwastraff bwyd a diod erbyn 2025.

Ein gweledigaeth ar y cyd yw, lle nad oes modd osgoi gwarged bwyd, y dylai holl gwmnïau bwyd a diod y DU ymdrechu i ailddosbarthu gwarged bwyd cyn ystyried unrhyw opsiwn arall.

Fel rhan o C2025, mae busnesau sydd wedi ymrwymo, yn cynnwys adwerthwyr, cynhyrchwyr a mudiadau ailddosbarthu bwyd blaenllaw wedi cytuno ar uchelgais i weithio ar y cyd â WRAP i ddyblu faint o warged bwyd y byddant yn ei ailddosbarthu erbyn 2020 yn erbyn gwaelodlin 2015.’

Ar sail gwaelodlin 2015 o’r gwarged bwyd a gaiff ei ailgyfeirio gan lofnodwyr busnes presennol Courtauld 2025, bydd hyn yn golygu bod lefelau’n debygol o ddyblu i o leiaf 30,000 tunnell o fewn pum mlynedd. Mae hynny’n gyfwerth â digon o fwyd i baratoi 60 miliwn o brydau bwyd ychwanegol, gwerth tua £60 miliwn y flwyddyn.
 
Bydd yr uchelgais yn helpu i godi ymwybyddiaeth ehangach ymysg partneriaid busnes o fewn cadwyni cyflenwi llofnodwyr Courtauld 2025, a helpu i annog gweithredu ehangach o fewn y diwydiant. Bydd busnesau sydd wedi ymrwymo yn gweithio gyda’u cyflenwyr i ailddosbarthu mwy o fwyd – adwerthwyr yn gweithio gyda’r cynhyrchwyr sy’n eu cyflenwi, a chymdeithasau masnachu yn annog eu haelodau i ailddosbarthu mwy.
 
I helpu i hwyluso’r uchelgais hon, heddiw fe gyhoeddodd WRAP nifer o astudiaethau achos gan aelodau Ymrwymiad Courtauld 2025, yn cynnwys:
 • Rhaglen Tesco Community Food Connection, sydd yn weithredol ym mhob un o’r 805 o siopau mawr Tesco a 122 o’i siopau cyfleus. Mae’r rhaglen hon wedi cyfrannu dros 3 miliwn o brydau bwyd hyd yma a chaiff ei chyflwyno i bob un o siopau Tesco yn 2017;
 • Cynllun Neighbourly cenedlaethol gyda Marks & Spencer. Ers i’r cynllun ddechrau yn 2015, mae M&S wedi darparu dros 730,000 o brydau bwyd i 520 o elusennau a grwpiau cymuned ledled y DU;
 • Cynllun peilot 'Food Waste Hero' OLIO gyda Sainsbury’s. Cafodd 10,000 eitem o fwyd ei rannu rhwng cymdogion dros gyfnod o 6 mis. Mae’r rhaglen “Food Waste Hero” bellach yn fyw mewn dros 30 o leoliadau busnes, gydag OLIO yn helpu i wneud i rannu bwyd ddigwydd mewn 31 gwlad; 
 • Partneriaeth Asda Walmart Stores UK a Company Shop. Darganfyddodd adolygiad o brosesau ailddosbarthu presennol Asda ffordd newydd i ailgyfeirio bwyd gyda llai na 3 diwrnod ar ôl i Company Shop gyfagos; ac
 • Y map bwyd ar-lein cyntaf ar gyfer canol Llundain wedi’i greu gan  Plan Zheroes.

Bydd WRAP hefyd yn lansio Modiwl Ailddosbarthu pwrpasol eleni fel rhan o’i raglen ymgysylltu â gweithwyr, “Eich Gweithle Heb Wastraff”. Anelir hwn at weithwyr yn y sector cynhyrchu ac adwerthu bwyd a diod, a bydd yn cynnig hyfforddiant i fusnesau ar gynyddu neu wella modelau ailddosbarthu o fewn eu gweithrediadau eu hunain. Ar gyfer y sector gwasanaeth lletygarwch a bwyd, mae Courtauld 2025 yn datblygu deunyddiau a dirnadaethau i raeadru arfer gorau newydd i’r sector. Mae ymgyrch newydd yn cael ei ddatblygu i’r sector cyfan, a chaiff ei dreialu ar 10 safle yn gynnar yn 2017.

Bydd Grŵp Gwaith Ailddosbarthu Courtauld 2025 yn parhau i adnabod dulliau o oresgyn rhwystrau i ailddosbarthu, rhannu arfer gorau a datblygu canllawiau ac adnoddau newydd.

Mae WRAP hefyd yn gweithio i gynyddu cronfa llofnodwyr Courtauld 2025, a fydd yn cynyddu effaith yr uchelgais dros y blynyddoedd i ddod. Bydd WRAP yn monitro ac yn adrodd ar y bwyd a gaiff ei ailddosbarthu gan lofnodwyr Courtauld 2025 ac ar lefel genedlaethol – gyda llwybrau elusennol a masnachol yn cael eu hadrodd arnynt ar wahân am y tro cyntaf – er mwyn galluogi mesur cynnydd.

Nodiadau i’r golygydd 

 • *Llofnodwyr Ymrwymiad Courtauld 2025
 • Cynyddodd ailddosbarthu o dan gytundebau gwirfoddol WRAP, Ymrwymiad Courtauld 3 a’r cytundeb Gwasanaeth Lletygarwch a Bwyd. O dan Courtauld 3, cafwyd cynnydd sylweddol yn faint o warged bwyd a diod a gafodd ei ailddosbarthu ar gyfer lluniaeth dynol, gyda chyfanswm o 18,000 tunnell yn cael ei ailddosbarthu yn 2105. Dyblodd ailddosbarthu i 760 tunnell gan lofnodwyr cytundeb gwirfoddol GLlaB. 
 • Mae Ymrwymiad Courtauld 2025 yn ymrwymiad deng mlynedd uchelgeisiol sy’n creu partneriaethau ar draws y gadwyn gyflenwi gyfan yn cynnwys y sector gwasanaeth lletygarwch a bwyd, adwerthwyr, cynhyrchwyr bwyd a diod, ffermwyr ac awdurdodau lleol. Mae’n anelu at leihau’r gwastraff ac allyriadau nwyon tŷ gwydr sy’n gysylltiedig â bwyd a diod yn y DU gan o leiaf un rhan o bump y pen mewn deng mlynedd, a lleihau effaith defnydd dŵr, gydag arbedion cronnol o tua £20 biliwn.
 • Wedi’i sefydlu gyntaf yn 2000, Mae WRAP yn fudiad nid er elw ac yn elusen gofrestredig, a’n gweledigaeth yw byd ble caiff adnoddau eu defnyddio mewn modd cynaliadwy. Mae WRAP yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a chymunedau i ddarparu atebion ymarferol i wella effeithlonrwydd adnoddau.
 • Ein cenhadaeth yw cyflymu’r symudiad tuag at economi sy’n gynaliadwy ac yn effeithlon gydag adnoddau drwy:

a. ail-greu’r modd rydyn ni’n dylunio, cynhyrchu a gwerthu cynhyrchion, 

b. ail-feddwl sut rydyn ni’n defnyddio a bwyta cynhyrchion, ac

c. ail-ddiffinio beth sy’n bosibl drwy ail-ddefnyddio ac ailgylchu.

Am wybodaeth bellach:

 • Ian Palmer, Swyddog y Wasg, WRAP 

o Ian.Palmer@WRAP.org.uk 

o 01295 819 619