Ymgynghorydd Technegol Awdurdodau Lleol (Rhaglen Newid Gydweithredol Cymru)

Closing date for applications: 
9 Nov 2020 - 09:00
Salary: 
tua £41.5k (yn dibynnu ar brofiad)
Location: 
Gogledd Cymru (y Deyrnas Unedig)

Yn WRAP, rydym yn gweithio i gael byd lle caiff adnoddau eu defnyddio’n gynaliadwy, yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a chymunedau i gyflawni atebion ymarferol i wella effeithlonrwydd adnoddau.

Mae Rhaglen Newid Gydweithredol Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol ledled y wlad i’w cefnogi i wella eu gwasanaethau ailgylchu a chyrraedd targedau Strategaeth Economi Gylchol uchelgeisiol Cymru. Rydym yn cynnig rhaglen o gymorth strategol, technegol a gweithredol trwy dîm o gynghorwyr a phartneriaid eraill – oll yn gweithio tuag at fod yn ddiwastraff erbyn 2050.

Wrth i’r rhaglen barhau i dyfu yn ei dylanwad a’i chyrhaeddiad, rydym am ychwanegu gallu technegol i’r tîm, gyda gwybodaeth arbenigol am ailgylchu, a gwasanaethau, technolegau a rheoliadau casglu a thrin gwastraff.

Gan weithio’n uniongyrchol gydag awdurdodau lleol Cymru ar faterion technegol a pholisi, byddwch yn darparu cyngor ac arweiniad ac yn datblygu dulliau amgen er mwyn sbarduno effeithlonrwydd, perfformiad ac effeithiolrwydd cost.

Gan harneisio eich Cymraeg rhugl, eich hyder wrth gyflwyno a’ch gallu i egluro materion technegol cymhleth i gynulleidfaoedd annhechnegol, byddwn yn dibynnu arnoch i ddatblygu achosion busnes, ysgrifennu adroddiadau a dylanwadu ar arweinwyr yn yr awdurdodau lleol.

Mae hon yn swydd lawn-amser, barhaol wedi’i lleoli gartref/yn y maes. Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd am fanylion pellach am yr hyn mae’r swydd yn ei chynnwys a hanfodion y swydd, os gwelwch yn dda.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys, beth bynnag fo’u crefydd, oedran, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, statws priodasol, anabledd neu hil.

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais a’i hanfon mewn ebost i jobs@wrap.org.uk, gan gynnwys eich CV.

Cynhelir cyfweliadau yn yr wythnos sy’n dechrau 16eg Tachwedd 2020.

Mae WRAP wedi cyflawni ardystiad ISO9001:2015 am ddylunio, datblygu, rheoli a darparu rhaglenni a phrosiectau sy’n darparu atebion sy’n defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.