Mis ar ôl i ymgeisio am gyllid gwastraff gwerth £500k

16th May 2012

Mae gan fusnesau ailbrosesu ac ailgylchu fis ar ôl i ymgeisio am gyllid yn y cylch cyllido presennol i Gronfa Seilwaith o Raddfa Fawr WRAP Cymru. Rhaid derbyn ceisiadau wedi eu cwblhau erbyn 15 Mehefin 2012.

Mae'r Gronfa yn rhan o raglen ARID (Cyflymu Datblygiad Seilwaith Ailbrosesu) WRAP Cymru, a gyllidir gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru.

 

 Mae cyllid o hyd at 40 y cant o gyfanswm gwariant cyfalaf ar gael ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh) sy'n weithredol yn Rhanbarth Cydgyfeirio Cymru, sef Gogledd orllewin Cymru, gorllewin Cymru a Chymoedd de Cymru. Rhagwelir y bydd y rhan fwyaf o grantiau yn rhai rhwng £250,000 a £500,000.

 

Mae arian ar gael i fusnesau sy'n gweithio gyda gwastraff masnachol a diwydiannol ac mae'r rhaglen yn targedu defnyddiau penodol yn cynnwys defnyddiau organig/compost (heb gynnwys papur a chardfwrdd), plastigau, pren wedi ei lygru/drin, WEEEE, tecstilau, defnyddiau llawr, teils, defnyddiau insiwleiddio a chyfansawdd.

 

Nod rhaglen ARID yw cefnogi a hybu twf y sector ailbrosesu mewn rhannau o Gymru y mae angen eu datblygu'n economaidd, ac i ddatblygu ffynhonnell ddibynadwy ac o safon uchel o ddefnyddiau wedi eu hailgylchu, i'w defnyddio mewn diwydiant. Yn ogystal â'r Grant Seilwaith o Raddfa Fawr, mae cyllid cyfalaf hefyd ar gael ar gyfer casgliadau o BBaCh ac i helpu gweithgynhyrchwyr i ddefnyddio defnyddiau wedi eu hailgylchu yn eu cynnyrch.

 

Dywed Bettina Gilbert, Rheolwr Projectau Ewropeaidd WRAP Cymru:

  

“Mae rhaglen ARID yn cydnabod yr hwb economaidd sydd yn dod i Gymru yn sgil y sector ailgylchu ac ailbrosesu, a phwysigrwydd datblygu marchnad ddomestig i ddefnyddiau eildro. 

 

 “Mae gan y Gronfa Seilwaith o Raddfa Fawr gyllideb o £4.15 miliwn, y byddwn yn rhoi 15 o grantiau ohono drwy'r cylchoedd cyllido. Ein targed yw creu 30 o swyddi gwyrdd newydd yn yr ardaloedd y mae eu hangen fwyaf, ac atal dros 150 o cilodunelli o allyriadau C02.

 

“Gall y gronfa hefyd fod yn gatalydd i fusnesau i gael cyllid ychwanegol i'w projectau cyfalaf. Mae dangos fod busnes yn gallu denu cyllid gan ERDF yn fodd i hybu'r posibilrwydd o ddenu ffynonellau buddsoddiad eraill."

Contact

Bettina Gilbert

European Projects Manager
029 2044 8090