Rheolwr Cyfrifon Busnes Iau

Closing date for applications: 
3 Aug 2020 - 09:00
Salary: 
£29k
Location: 
Wales/Cymru
Job reference code: 
SE-AMSR-05

Sefydliad dielw yw WRAP, sydd yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd lle rydym yn defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.

Mae ein harbenigwyr yn datblygu’r atebion ar sail tystiolaeth sydd eu hangen arnom er mwyn amddiffyn yr amgylchedd, meithrin economïau cryfach a chefnogi cymdeithas fwy cynaliadwy.

Mae ein heffaith yn cwmpasu cylch bywyd cyfan y bwyd yr ydym yn ei fwyta, y dillad yr ydym yn eu gwisgo a'r nwyddau’r ydym yn eu prynu, o’u cynhyrchu i’w defnyddio a thu hwnt.

Mae ein Rheolwyr Cyfrifon Busnes Iau yn gyfrifol am bortffolio o gyfrifon cleientiaid. Maent yn gweithio ar y cyd ag Uwch Reolwyr Cyfrifon Busnes i ganfod, cytuno ac olrhain blaenoriaethau sy’n cyfrannu at dargedau WRAP. 

 

Dylai’r ymgeisydd delfrydol ar gyfer y rôl hon feddu ar ddealltwriaeth dda a phrofiad o hanfodion cynaliadwyedd a rheoli cyfrifon cwsmeriaid, o safbwynt y sector cyhoeddus, gweithgynhyrchu, rheoli adnoddau neu gymorth/ymgynghori busnes.

Rydym yn chwilio am berson cadarnhaol a rhagweithiol sy’n gallu dangos hanes da o ymgysylltu a dylanwadu ar randdeiliaid i gyflawni canlyniadau. Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ddeiliad trwydded yrru lawn a gallu teithio’n rheolaidd yng Nghymru.

Mae hon yn swydd lawn-amser barhaol. Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd isod am fanylion pellach am gynnwys y rôl a hanfodion y swydd, os gwelwch yn dda.

Mae WRAP yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys, beth bynnag fo’u crefydd, oedran, rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, statws priodasol, anabledd neu hil.

I wneud cais, cwblhewch y ffurflen gais a’i hanfon mewn ebost i jobs@wrap.org.uk, gan gynnwys eich CV. 

Cynhelir cyfweliadau fel cyfarfodydd rhithiol, yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 10fed Awst.

Mae WRAP wedi cyflawni ardystiad ISO9001:2015 am ddylunio, datblygu, rheoli a darparu rhaglenni a phrosiectau sy’n darparu atebion sy’n defnyddio adnoddau yn gynaliadwy.