WRAP Cymru’n Lansio Grantiau Ailbrosesu ac Ailddefnyddio ar Raddfa Fach

15th August 2013

Hyd at €200,000 i fusnesau bach a chanolig (BbaChau) sy’n buddsoddi mewn seilwaith neu offer ailbrosesu ar raddfa fach

Gwasanaethau casglu busnesau ailddefnyddio sy’n delio â thecstilau, cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff yn gymwys am grantiau am y tro cyntaf

Diolch i gymorth newydd sydd wedi’i ddatgan gan WRAP Cymru heddiw, bydd mwy o fusnesau o Gymru yn cael grantiau, mwy o swyddi yn cael eu creu a llai o sbwriel yn mynd i safleoedd tirlenwi. 

Mae cymorth ariannol gwerth hyd at €200,000 ar gael yn awr i fusnesau bach a chanolig sy’n buddsoddi mewn seilwaith neu offer ailbrosesu ar raddfa fach.

Yn ogystal, mae cymorth ariannol gwerth hyd at £50,000 ar gael i BBaChau sy’n darparu casgliadau ailddefnyddio masnachol.

Mae’r cymorth yn rhan o raglen ARID WRAP Cymru, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru. Mae’r gronfa’n canolbwyntio ar Ranbarth Cydgyfeirio Cymru (Gogledd Orllewin Cymru, Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru) lle mae yna angen am ddatblygu ac adfywio economaidd pellach.

Mae ARID eisoes yn darparu cymorth ariannol gwerth £500,000 a mwy i seilwaith ailbrosesu ar raddfa fawr, yn ogystal â £50,000 i safleoedd casglu a derbyn masnachol. Mae hefyd yn cynorthwyo datblygu marchnad ddomestig ar gyfer deunyddiau ailgylchu o ansawdd trwy gynnig grantiau i weithgynhyrchwyr sy’n defnyddio cynnwys wedi’i ailgylchu.

 • Erbyn 2015, bydd rhaglen ARID wedi:

  Darparu grantiau i 63 o fusnesau
  Creu 106 o swyddi
  • Gostwng, ailddefnyddio neu ailgylchu 326,220 tunnell o wastraff
  • Osgoi 243,380 tunnell o CO2

Dywedodd Bettina Gilbert, Rheolwr Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru:
 

 “Ers lansio rhaglen ARID yn 2011 rydym wedi cael ymholiadau gan fusnesau nad oedd modd i ni eu helpu oherwydd eu bod nhw’n gweithio ym maes ailddefnyddio, neu oherwydd bod y cyfanswm cymorth ariannol yr oedd arnynt ei angen yn llai na’r terfyn ar gyfer ein grant seilwaith ar raddfa fawr.

“Rwy’n falch o ddatgan ein bod ni nawr yn gallu darparu cymorth ariannol gwerth hyd at €200,000 i brosiectau llai o faint. Rydym ni hefyd yn parhau i gefnogi prosiectau mwy o faint, ac rydym wrthi’n ystyried ceisiadau am grantiau ar raddfa fawr gwerth cyfanswm o £3 miliwn ar hyn o bryd.

“Yn ogystal, mae gwasanaethau casglu busnesau ailddefnyddio sy’n delio â thecstilau, dodrefn a chyfarpar trydanol ac electronig yn gymwys am grantiau, sy’n golygu y bydd busnesau yn gallu galw arnynt i gasglu eitemau o’r swyddfa megis dodrefn, lifrai neu offer trydanol at ddiben ailddefnyddio. Bydd hyn hefyd yn helpu i ostwng costau cychwyn busnesau, oherwydd y byddant yn gallu ailddefnyddio offer yn hytrach na phrynu offer nwydd.

“Mae’r newidiadau hyn yn golygu y byddwn yn cefnogi mwy o fusnesau, yn creu mwy o swyddi cynaliadwy, yn gwyro mwy o wastraff o safleoedd tirlenwi ac atal mwy o allyriadau CO2. Maen nhw’n dangos bod WRAP Cymru o ddifrif ynghylch cwrdd ag anghenion busnesau Cymru a’u helpu nhw i elwa i’r eithaf ar fanteision yr economi gylchol.”

I fod yn gymwys am unrhyw grant, rhaid i fusnesau:

  • Fod wedi’u lleoli yng Ngogledd Orllewin Cymru, Gorllewin Cymru neu Gymoedd De Cymru.
  • Cael trosiant o lai na €50 miliwn a llai na 250 o weithwyr
  • Gweithio ym maes gwastraff masnachol neu ddiwydiannol
  • Gwneud cais am gymorth ariannol sydd gyfwerth â 47% o gyfanswm costau cyfalafol y cwmni ar y mwyaf

 

 

Contact

Bettina Gilbert

European Projects Manager
029 2044 8090