£400,000 o hwb i fannau cyhoeddus Cymru

16th October 2012

Mae canolfannau cyngerdd, chwaraeon a siopa, ynghyd â cholegau, ymhlith y sefydliadau fydd yn ymelwa o gronfa werth £432,000 a gyhoeddwyd heddiw gan WRAP Cymru. Gallan nhw – yn ogystal â threfnwyr digwyddiadau, atyniadau ymwelwyr ac amrywiaeth fawr o safleoedd ac adeiladau cyhoeddus – wneud cais am grantiau o hyd at £50,000 i gyflwyno cyfleusterau ailgylchu at ddefnydd eu hymwelwyr.

Mae cartrefi Cymru yn ailgylchu cyfran uwch o’u gwastraff nag yw gweddill ardaloedd y DU; yn 2011 -  2012 aeth 48% o’n gwastraff cartref i finiau ailgylchu neu gadis gwastraff bwyd. Ond os ydym am gwrdd â tharged Llywodraeth Cymru, sef ailgylchu 70% o bob gwastraff erbyn 2025, mae angen i ni wneud llawer mwy – yn cynnwys ailgylchu pan ydyn ni oddi cartref.

Bydd y gronfa hon yn helpu sefydliadau i helpu eu hymwelwyr i barhau â’r gwaith da. Gallai darparu cyfleusterau gwell i gwsmeriaid hefyd ddenu mwy o ymwelwyr a rhoi hwb i’r busnes.

Gall sefydliadau cyhoeddus, preifat ac o’r trydydd sector ymgeisio am grant, er y bydd yn rhaid defnyddio’r arian i ddarparu cyfleusterau mewn man cyhoeddus - mewn stadiwm, er enghraifft - neu ganolfan siopa, gorsaf neu gampws prifysgol.  Anogir hefyd drefnwyr digwyddiadau a gwyliau i ymgeisio.

Dywedodd Gweinidog Amgylchedd Llywodraeth Cymru, John Griffiths:

“Mae datblygu seilwaith i ddal mwy o ddeunyddiau eildro yn allweddol i Gymru os ydym yn mynd i barhau i ymgyrraedd at ein targedau uchelgeisiol, fel y’u disgrifir yn strategaeth gwastraff Cymru, Tuag at Ddyfodol Diwastraff.

“Mae cyfleusterau Ailgylchu Oddi Cartref yn ffordd hawdd i ailgylchu pan fo pobl allan ar grwydr. Bydd y cyfleusterau newydd hyn yn ein helpu i dacluso’r wlad, a byddan nhw hefyd yn dal deunyddiau gwerthfawr y gellir eu hailgylchu. Bydd hyn yn ei dro yn cyfrannu at y gwaith o greu swyddi gwyrdd ac economi Cymru.”

Mae cyngor ar gael yn ogystal ag arian. Gall busnesau wneud cais am gyngor arbenigol fydd yn eu helpu i benderfynu ar y math o gyfleusterau fyddai o ddefnydd iddynt. Byddan nhw hefyd yn cael cyfle i rannu profiadau gyda sefydliadau eraill o bob cwr o Gymru mewn astudiaeth achos fydd yn cael eu trefnu a’u hariannu gan WRAP Cymru.

Ar ben hyn oll, mae WRAP Cymru hefyd yn rhyddhau eu canllawiau a deunyddiau cyfathrebu i’w lawrlwytho am ddim o www.wrapcymru.org.uk/cy

Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth – sut i ddewis y biniau ailgylchu iawn a ble i’w rhoi, deddfwriaeth amgylcheddol a pholisïau Llywodraeth Cymru. Mae posteri a hysbysebion dwyieithog hefyd ar gael, ynghyd â sticeri ar gyfer biniau, y gall sefydliadau eu haddasu er mwyn cynnwys eu logos.

Dywedodd Ruth Llewellyn, Rheolwr Projectau WRAP Cymru:

“Mae Cymru ar flaen y gad o ran ailgylchu yn y cartref, ond pam ddim ailgylchu oddi cartref hefyd?  Mae pobl yn disgwyl gallu ailgylchu eu gwastraff ym mha le bynnag y bônt, a rhaid i fusnesau allu ateb y galw hwn.

“Mae cyflwyno gwasanaeth ailgylchu ar gyfer ymwelwyr eisoes yn haws – ac yn rhatach – nag y mae busnesau yn ei gredu. A gyda grantiau o hyd at £50,000 a chanllawiau i’w helpu ar bob cam o’r ffordd, fe ddaw’n haws byth.