Cyfnod i ailbroseswyr Cymru geisio am gyllid yn cau ar 4 Rhagfyr

23rd October 2012

Mae amser yn prinhau i fusnesau Cymru sy'n dymuno gwneud cais am eu cyfran nhw o £4 miliwn o gyllid Ewropeaidd. Mae'n rhaid derbyn ceisiadau i Gronfa Seilwaith ac Ailbrosesu Graddfa Fawr WRAP Cymru erbyn 13:30 Ddydd Mawrth 4 Rhagfyr.

Mae arian cyfatebol o hyd at 40 y cant ar gael ar gyfer seilwaith sy'n ymdrin â gwastraff masnachol a diwydiannol a fydd yn ychwanegu gwerth i ddeunyddiau wedi'u hailgylchu ac yn darparu deunydd ailgylchu o ansawdd uchel i weithgynhyrchwyr Cymru. Ymhlith y deunyddiau targed mae deunydd organig/compost (ac eithrio papur a cherdyn), plastigau, pren sydd wedi'i drin/ei lygru, WEEE (cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff), tecstiliau, deunydd lloriau, teils, deunydd insiwleiddio a deunyddiau cyfansawdd.

I fod yn gymwys i dderbyn cyllid, mae'n rhaid i fusnesau fod wedi'u lleoli yn rhanbarth Cydgyfeiriad Cymru (sy'n cynnwys Gogledd Orllewin Cymru, Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru) a bod â llai na 250 o gyflogeion a throsiant blynyddol o lai na €50 miliwn.

Mae'r Gronfa Seilwaith ac Ailbrosesu Graddfa Fawr yn rhan o brosiect ARID (Cyflymu Datblygiad Seilwaith Ailbrosesu) a gaiff ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Ei nod yw dyfarnu £4.15 miliwn o grantiau – yn nodweddiadol rhwng £250,000 i £500,000 yr un – erbyn 2015.

Dywedodd Bettina Gilbert, Rheolwr Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru :

“Mae rhaglen ARID yn cydnabod yr hwb economaidd y mae'r sector ailgylchu ac ailbrosesu'n ei darparu i Gymru, a phwysigrwydd datblygu marchnad ddomestig ar gyfer deunydd ailgylchu.

“Ein targed ar gyfer y Gronfa Seilwaith Graddfa Fawr yw creu 30 o swyddi gwyrdd newydd yn yr ardaloedd lle mae eu hangen fwyaf, ac atal dros 150 cilotunnell o  allyriadau C02.

“Gall y gronfa hefyd weithredu fel sbardun i fusnesau drosoli cyllid ychwanegol ar gyfer eu prosiectau cyfalaf. Mae gallu dangos eu bod yn gallu denu cyllid ERDF yn rhoi hwb anferth i obeithion cwmni o ddenu ffynonellau buddsoddi eraill.”

Caiff ailbroseswyr sydd heb ddechrau'r broses ymgeisio eto ffonio 029 2044 8090 neu e-bostio bettina.gilbert@wrap.org.uk <mailto:bettina.gilbert@wrap.org.uk> i ddysgu mwy.

Mae cyllid ARID ar gael hefyd ar gyfer casgliadau ailgylchu a safleoedd dod â gwastraff ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint, ac i weithgynhyrchwyr sydd am ddefnyddio deunyddiau wedi'u hailgylchu yn eu cynnyrch. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.wrapcymru.org.uk

Contact

Bettina Gilbert

European Projects Manager
029 2044 8090