Cyfri’r dyddiau tan ein cynhadledd

Beth Winkley

Mae’r wythnosau diwethaf wedi mynd ar garlam, yn bennaf am fod cynifer o bethau ar y gweill. Prysurach byth yr aiff hi, wrth i ni wneud y paratoadau terfynol ar gyfer Cynhadledd WRAP Cymru 2012. Mae siaradwyr gwych yn dod – yn cynnwys Gweinidog Amgylchedd Cymru, John Griffiths, Prif Weithredwr WRAP  Liz Goodwin, a chynrychiolwyr o amrywiaeth helaeth o fusnesau Cymru. Dwi’n wirioneddol edrych ymlaen at ddiwrnod da o drafod. Byddwn ni’n anfon cyfarwyddiadau ymuno atoch chi cyn bo hir, ond os nad ydych chi wedi cofrestru eto, gallwch wneud hynny drwy’r ddolen hon. Cofiwch mai’r cyntaf i’r felin yw hi. Os bydd y gynhadledd yn llawn, cewch eich rhoi ar restr aros. Gwnawn ni’n gorau i estyn croeso i gynifer o bobl â phosibl, felly mawr obeithiwn eich gweld chi yno.  

Ces i noson ardderchog yng Ngwobrau Gwnaed yng Nghymru ar 18 Hydref. Roedd WRAP Cymru yn noddi gwobr y Gweithgynhyrchydd  Gwyrdd a chyflwynais y wobr i’r busnes buddugol, G24 Innovations. Roedd gan dîm Busnes a Marchnata WRAP Cymru – yn cynnwys ein Rheolwyr Cyfrifon Busnes newydd Damian Walsh a Huw Lloyd – fwrdd dan eu gofal. Diolch i’n holl westeion am ei gwneud hi’n noson i’w chofio.  

 Yn ystod yr un wythnos, lansiwyd ein grantiau Ailgylchu ar Grwydr newydd a’r canllawiau sy’n cyd-fynd â nhw. Gall busnesau ymgeisio am gymorth ymgynghorol a hyd at £50,000 tuag at gost cyflwyno gwasanaeth ailgylchu oddi cartref ar gyfer eu cwsmeriaid. Mae canllawiau ar gael i’ w lawr lwytho am ddim drwy’r ddolen hon 

Mae’r cyfryngau arbenigol wedi rhoi llawer o sylw i’r grantiau. Efallai i’r rheiny ohonoch sy’n darllen Let’s Recycle hefyd weld y darn a ysgrifennais i ar bwysigrwydd buddsoddi mewn seilwaith ailbrosesu. Ac o sôn am hynny – os ydych chi’n ystyried ymgeisio am gyllid cyfalaf o gronfa Grantiau Seilwaith ar Raddfa Fawr ARID cofiwch mai’r dyddiad cau ar gyfer y cylch cyllido presennol yw Dydd Mawrth 4 Rhagfyr, 13:30.