Grantiau gwerth £500,000 i greu swyddi a hybu adfywio

5th February 2013
  • Mae’r gronfa’n targedu BBaChau ac yn cynnig datrysiadau arloesol ar gyfer gwastraff masnachol a diwydiannol
  • Grantiau gwerth hyd at 40% o gyfanswm gwariant cyfalaf ar gael

 

Mae’r broses ymgeisio’n agor heddiw (5 Chwefror) ar gyfer cymal newydd Cronfa Seilwaith ar Raddfa Fawr WRAP Cymru. Gwahoddir cyfleusterau cynllunio ailbrosesu yng Nghymru i gyflwyno ceisiadau am gyllid cyfalaf erbyn 30 Ebrill 2013.

 

Mae’r gronfa’n rhan o raglen ARID Wrap Cymru, sy’n anelu at greu oddeutu 100 o swyddi yn ardaloedd mwyaf economaidd ddifreintiedig Cymru trwy fuddsoddi mewn cyfleusterau arloesol ar gyfer ailbrosesu gwastraff. Yn ogystal, bydd yn cyfeirio 270,000 tunnell fetrig o wastraff i ffwrdd o safleoedd tirlenwi.

 

Ariennir ARID gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Yn ogystal â seilwaith ailbrosesu, mae’n ariannu casgliadau ailgylchu busnesau gan gyflenwi deunydd ailgylchu o safon uchel i ailbroseswyr, a thrwy hynny cynorthwyo’r farchnad deunyddiau wedi’u hailgylchu i dyfu trwy gymorth grantiau i weithgynhyrchwyr sy’n defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu.

 

I fod yn gymwys ar gyfer grant gan y Gronfa Seilwaith ar Raddfa Fawr:

-           Rhaid bod y cyfleusterau wedi’u lleoli yng Ngogledd-orllewin Cymru, Gorllewin Cymru neu Gymoedd De Cymru

-           Rhaid bod gan y busnes drosiant o lai na €50 miliwn a llai na 250 o weithwyr.

 

Dywedodd Rheolwraig Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru, Bettina Gilbert:

 

“Mae WRAP Cymru o ddifrif ynghylch cefnogi ailbroseswyr bach a chanolig yng Nghymru. Rydym yn cydnabod bod llawer o fusnesau bach yn ei chael hi’n anodd sicrhau’r cyfalaf sydd ei angen arnynt, ac rydym yn gobeithio y bydd y grant hwn yn helpu i annog mwy o fuddsoddiad yn y sector pwysig hwn.

 

“Mae buddsoddi mewn seilwaith ailbrosesu yn gallu arwain at fanteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, a dyna pam y mae’r cymorth ariannol hwn yn targedu rhanbarthau hynny o’r wlad sydd â’r angen mwyaf am hwb economaidd. Yn ogystal, mae ein cymorth ariannol ar gyfer casgliadau ailgylchu a gweithgynhyrchwyr yn golygu ffynonellau newydd o ddeunyddiau ailgylchu ar gyfer ailbroseswyr a marchnad ddomestig fwy o faint ar gyfer deunyddiau wedi’u hailgylchu.”

 

 

 

Mae’r Gronfa Seilwaith ar Raddfa Fawr yn canolbwyntio ar wastraff masnachol a diwydiannol, yn enwedig deunyddiau organig (heb gynnwys papur a chardfwrdd), plastigau, pren wedi’i drin/heintio, cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff (WEEE), tecstilau, lloriau, teils, deunydd insiwleiddio a chyfansoddion. Gwahoddir busnesau sydd â diddordeb mewn ymgeisio i fynychu un o ddau ddigwyddiad – yn Abercynon ar 1 Mawrth ac yng Nghonwy ar 7 Mawrth – lle bydd cyfle iddynt ddysgu am y broses ymgeisio newydd, symlach a siarad gyda Rheolwr Cyfrif Busnes WRAP Cymru.

 

Contact

Bettina Gilbert

European Projects Manager
029 2044 8090