Hwb Ariannol i’r Sector Gwastraff yng Nghymru

3rd April 2014

  Mae WRAP Cymru yn chwilio am brosiectau enghreifftiol i gwblhau ei raglen ARID

 Gall busnesau ailgylchu ac ailbrosesu rhagorol gynyddu eu cyllideb fuddsoddi, diolch i gyllid cyfalaf o raglen ARID gan WRAP Cymru (Cyflymu Datblygiad Seilwaith Ailbrosesu).

Gallant wneud cais am hyd at 40 y cant o gyllid cyfatebol tuag at gost datblygu cyfleusterau ailbrosesu ar raddfa fach neu gasgliadau ailgylchu ar wahân.

Cynigir hyd at €200,000 i bob cais ar gyfer cyfleusterau ailbrosesu ar raddfa fach a hyd at £50,000 ar gyfer casgliadau neu safleoedd dod â gwastraff. Er bod y pwyslais ar ddeunyddiau targed Llywodraeth Cymru, gellir ystyried prosiectau eithriadol sy’n gweithio gyda deunyddiau eraill.

I fod yn gymwys, rhaid i fusnesau weithredu yn ardal Gydgyfeirio Cymru (Gogledd Orllewin Cymru, Gorllewin Cymru a Chymoedd De Cymru), rhaid iddynt gyflogi llai na 250 o bobl, a bod eu trosiant yn llai na €50 miliwn. Mae WRAP Cymru yn chwilio’n benodol am brosiectau arloesol sy’n canolbwyntio ar ansawdd.

Mae ARID – sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru – wedi’i gynllunio i gynyddu maint y gwastraff sy’n cael ei ailgyfeirio o safleoedd tirlenwi trwy ddatblygu seilwaith ailgylchu ac ailbrosesu.

Ers ei gyflwyno ar ddiwedd 2011, mae wedi cefnogi 39 o fusnesau a fydd yn creu dros 140 o swyddi newydd o ganlyniad i’r cymorth hwn. Mae busnesau sydd eisoes yn elwa ar gyllid ARID yn cynnwys cwmni Derwen Group Ltd a gyrhaeddodd rownd derfynol y Gwobrau Ailgylchu Cenedlaethol yn 2014, menter gymdeithasol Antur Waun Fawr, a Polymer Extrusions sydd wedi’i leoli ym Mhontllanfraith.

Dywedodd Rheolwr Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru, Bettina Gilbert:

“Mae ARID wedi dechrau ymgorffori’r goreuon o’r sector rheoli adnoddau yng Nghymru, gan gefnogi busnesau sy’n tyfu ar hyd a lled yr ardal Gydgyfeirio. Gan fod y rhan fwyaf o’r cyllid eisoes wedi’i ddyrannu, rydym am godi’r safon hyd yn oed yn fwy ac ariannu’r prosiectau mwyaf arloesol yn unig.”

Bydd cyllid yn cael ei ddyrannu ar sail y cyntaf i’r felin, a disgwylir y bydd ceisiadau’n cau yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn ariannol.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn www.wrapcymru.org.uk/cy/arid neu gall darpar ymgeiswyr gysylltu â Rheolwr Cyfrif Busnes WRAP Cymru ar 02920 100 100 neu BandMadmin@wrap.org.uk