Adnoddau Sefydlu Gwerth

Pecynnau Cymorth Defnyddiol

Pecyn Cymorth Achos Busnes

Pecyn Cymorth Achos Busnes i gefnogi gwneud penderfyniadau deallus o ran sefydlu gwerth gwastraff bwyd a sgil-gynhyrchion sy’n cael eu cynhyrchu gan wneuthurwyr bwyd a diod. Fersiwn Cymraeg yn dod yn fuan

Teclyn mapio gwastraff a sgil-gynhyrchion

Teclyn mapio i adnabod gwastraff a sgil-gynhyrchion ac ar ba gamau yn y broses weithgynhyrchu y cânt eu cynhyrchu.

Adnodd ar gyfer Mapio Economi Gylchol Cymru

Mae’r Adnodd Mapio Economi Gylchol hwn ar gyfer Cymru yn adnodd defnyddiol i’r rhai sy’n gweithio o fewn bioeconomi Cymru; yn enwedig cynhyrchwyr a phroseswyr bwyd a diod. Mae’n cynnig darlun rhyngweithiol o hyd a lled bioeconomi ffyniannus Cymru, gan ddangos lleoliad busnesau o wahanol fathau o amgylch y wlad a lle mae clystyrau ohonynt yn bodoli.

Cyflwyniadau, nodiadau a recordiadau o gyflwyniadau

Crynodeb o Uwchgynhadledd Bioeconomi Cymru, WRAP Cymru 2018

Ar y 18fed o Hydref 2018, daeth WRAP Cymru ag amrywiaeth o bobl ynghyd o amrywiol fudiadau sy’n gweithio ym mioeconomi Cymru. Y nod oedd cyflwyno peth o’r ymchwil y mae WRAP wedi’i gynnal i bennu ffurf, graddfa a chwmpas bioeconomi presennol Cymru ac i drafod a chytuno’r ffyrdd gorau o gyflymu ei dwf a chyflawni busnes, swyddi a chynhyrchiant newydd.

Busnes Newydd trwy Sefydlu Gwerth o Warged a Gwastraff Pobi

Recordiad o’r gweminar sefydlu gwerth ar gyfer y sector pobi a gynhaliwyd ym Mawrth 2018. Ceir trosolwg o’r cysyniad o sefydlu gwerth o wastraff bwyd a sgil-gynhyrchion, mapio gwastraff a methodolegau, crynodeb o opsiynau sefydlu gwerth o wastraff pobi a  gwarged toes a rhai cynghorion ynghylch y gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau pobi yng Nghymru. Cynulleidfa: y rhai yn y diwydiant pobi sy’n cymryd eu camau cyntaf wrth archwilio cyfleoedd i sefydlu gwerth.

Busnes Newydd trwy Sefydlu Gwerth o Warged a Gwastraff Cynnyrch Ffres

Recordiad o’r gweminar sefydlu gwerth cynnyrch ffres a gynhaliwyd ym Mawrth 2018. Ceir trosolwg o’r cysyniad o sefydlu gwerth o wastraff bwyd a sgil-gynhyrchion, mapio gwastraff a methodolegau, crynodeb o opsiynau sefydlu gwerth o wastraff cynnyrch ffres ar gyfer moron a phannas a rhai cynghorion ynghylch y gefnogaeth sydd ar gael i dyfwyr a busnesau cynnyrch ffres yng Nghymru. Cynulleidfa: y rhai yn y diwydiant cynnyrch ffres sy’n cymryd eu camau cyntaf wrth archwilio cyfleoedd i sefydlu gwerth.

Busnes Newydd trwy Sefydlu Gwerth o Wastraff Bragdai

Recordiad o’r gweminar sefydlu gwerth ar gyfer y sector bragu a gynhaliwyd ym Mai 2018. Ceir trosolwg o’r cysyniad o sefydlu gwerth o wastraff bwyd a sgil-gynhyrchion, mapio gwastraff a methodolegau, crynodeb o opsiynau sefydlu gwerth o wastraff seidr a rhai cynghorion ynghylch y gefnogaeth sydd ar gael i fragdai yng Nghymru. Cynulleidfa: y rhai yn y sector bragu sy’n cymryd eu camau cyntaf wrth archwilio cyfleoedd i sefydlu gwerth.

Busnes Newydd trwy Sefydlu Gwerth o Wastraff Cynnyrch Llaeth –Cyflwyniad

Recordiad o weminar opsiynau sefydlu gwerth cynnyrch llaeth o fis Hydref 2017, yn canolbwyntio ar dair ffrwd wastraff cynnyrch llaeth – maidd hallt, maidd asid a llaid o hidlau llaeth. Cynulleidfa: pobl o fewn y diwydiant cynnyrch llaeth sydd eisoes â dealltwriaeth o sefydlu gwerth.

Busnes Newydd trwy Sefydlu Gwerth o Wastraff Cynnyrch Llaeth – Gwerthusiad manwl o’r opsiynau ar gyfer tair ffrwd gyffredin o wastraff cynnyrch llaeth

Recordiad o weminar opsiynau sefydlu gwerth cynnyrch llaeth o fis Tachwedd 2017, yn rhoi trosolwg o’r cysyniad o sefydlu gwerth o wastraff a sgil-gynhyrchion bwyd, mapio gwastraff a methodolegau sefydlu gwerth, crynodeb o opsiynau sefydlu gwerth o wastraff cynnyrch llaeth a rhai cynghorion am y gefnogaeth sydd ar gael i wneuthurwyr cynnyrch llaeth yng Nghymru. Cynulleidfa: pobl o fewn y diwydiant cynnyrch llaeth sy’n cymryd eu camau cyntaf i archwilio cyfleoedd i sefydlu gwerth.

“Getting more value from by-products and waste in the dairy sector”

Cyflwyniad sy’n crynhoi mapio a blaenoriaethu’r sgil-gynhyrchion a gwastraff cychwynnol yn y sector llaeth  “Getting more value from by-products and waste in the dairy sector”. 

Arfarniad o ddewisiadau yn y sector llaeth

Arfarniad o ddewisiadau yn y sector llaeth ar gyfer sgil-gynhyrchion a gwastraff a flaenoriaethwyd – maidd asid, maidd melys a gwahanydd i wahanu’r llaeth yn geulon a maidd.

Cyflwyniadau sefydlu gwerth gwastraff bwyd

Cyflwyniadau sefydlu gwerth gwastraff bwyd o ran y dewisiadau i’r sector pobi, cynnyrch ffres, a gwneuthurwyr diodydd.

Digwyddiad FoodWasteNet

Methodoleg a chyflwyniad sefydlu gwerth y sector pobi a gyflwynwyd mewn digwyddiad FoodWasteNet ym Mehefin 2017.

Gweithdy sefydlu gwerth a gynhaliwyd yn Nhachwedd 2016

Nodiadau o weithdy sefydlu gwerth a gynhaliwyd yn Nhachwedd 2016, gan gynnwys dolenni i wefannau cyflwynwyr.

Astudiaethau achos, yn dangos sefydlu gwerth ar waith

QMilk – troi gwastraff llefrith yn ffibrau

Astudiaeth achos sefydlu gwerth C2025: troi llaeth sur yn ffibrau ar gyfer ffabrig i sefydlu gwerth.

Waitrose – troi gwastraff bwyd yn ddeunydd pecynnu

Astudiaeth achos sefydlu gwerth C2025: sut mae Waitrose yn troi pys a ffacbys o safon israddol yn ddeunydd pacio

Fferm Brooksgrove

Yn ychwanegu gwerth at ffrwythau meddal dros ben

Flawsome!

Rhoi cyfle arall i ffrwythau di-siâp a ffrwythau dros ben

Penderyn

Troi sgil-gynhyrchion distyllfa wisgi yn gyfleoedd am werth ychwanegol

Sgil-gynhyrchion cynnyrch llaeth

Trawsnewid sgil-gynhyrchion cynnyrch llaeth yn fwyd gwerthfawr ar gyfer anifeiliaid ifanc


Sylwch y bydd rhai dolenni ar y dudalen hon yn mynd â chi at gynnwys Saesneg yn unig.