Yr Agenda Twf Gwyrdd o Fudd i Gymru

Beth Winkley

Cynhaliodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru drafodaeth o’r enw Hyrwyddo Twf Gwyrdd drwy Effeithlonrwydd adnodd y mis hwn.
Mae’n anodd meddwl y byddai trafodaeth o’r fath wedi digwydd hyd yn oed ychydig yn unig o flynyddoedd yn ôl. Arferid credu nad oedd perthynas o gwbl rhwng twf economaidd a gwarchod yr amgylchedd. Ond fel y dywedodd Y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol yn ei araith agoriadol, ‘Mae twf gwyrdd yn diogelu’r amgylchedd, ond mae ganddo hefyd y potensial i hybu’r gwaith o greu cyfoeth yng Nghymru.’
Mae’r pwyslais hwn ar dwf gwyrdd i’w groesawu, gan y sectorau busnes ac amgylcheddol ill dau. Ac mae WRAP Cymru yn gwbl gefnogol iddo.
Datgelodd WRAP Cymru, yn ein Cynhadledd Genedlaethol ym mis Tachwedd llynedd, y gallai Cymru arbed rhwng £0.9 ac £1.7 biliwn bob blwyddyn drwy fabwysiadu economi gylchol oedd yn defnyddio adnoddau naturiol am gymaint o amser â phosibl ac yn eu defnyddio hyd eithaf eu gwerth. Rydyn ni wedi comisiynu darn o waith yn ddiweddar fydd yn nodi’r hyn y bydd economi gylchol yn ei olygu i Gymru, ac edrychaf ymlaen at rannu canfyddiadau’r adroddiad yn hwyrach eleni.
Ond mae Cymru eisoes yn cael budd o’r meddylfryd economi gylchol mewn gwirionedd – ac fel hyn y bu am rai blynyddoedd.
Bwriad ein rhaglen ARID  - a ariennir gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru  - yw atal gwastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi, a’i ailddefnyddio.  Rydyn ni eisoes wedi dosrannu cyllid fydd yn arwain at greu 69 o swyddi yn Ardal Gydgyfeirio Cymru - yr ardal yng Nghymru sydd ag arni fwyaf o angen twf. Rhaid derbyn ceisiadau o’r Gronfa Seilwaith o Raddfa Fawr erbyn Gorffennaf. Mae mwy o wybodaeth am y broses ymgeisio yma. 
Yn ei araith, soniodd y Gweinidog hefyd am gostau cynyddol adnoddau, maes arall y mae WRAP Cymru yn canolbwyntio arno. Rydyn ni’n cynnig cymorth arbenigol gwerth hyd at £10,000 i Fusnesau Bach a Chanolig er mwyn iddyn nhw ddarganfod a allent arbed arian drwy ddefnyddio deunyddiau wedi eu hailgylchu yn hytrach na rhai newydd. Gall busnesau yn Ardal Gydgyfeirio Cymru hefyd ymgeisio am grantiau gwerth hyd at  £50,000 i dalu am offer.
Rydyn ni hefyd yn gweithio gyda sectorau lletygarwch, twristiaeth a bwyd Cymru i helpu tafarnau, gwestai a thai bwyta’r wlad i arbed £5 miliwn y flwyddyn drwy leihau eu gwastraff ac ailgylchu mwy. Ymgeisiwch am grant neu gymorth arbenigol.  

Roedd darllen araith y Gweinidog yn galonogol iawn i fi. Gyda’i ymroddiad ef, credaf y gall Cymru ddatblygu ei busnesau gwyrdd, creu swyddi newydd a thyfu cyfoeth. Edrychaf ymlaen at weithio gydag ef a’i swyddogion i helpu creu Cymru flaengar, wydn a chynaliadwy.