Cydweithio yw'r Ateb i Lwyddiant

Carl Nichols

Ar ôl gweithio i WRAP am yn agos at ddegawd, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth Busnes a Marchnadoedd, roeddwn i’n llawn cyffro yn dechrau fy swydd newydd fel Pennaeth WRAP Cymru'r mis hwn.

Mae wedi bod yn fraint gweithio gyda chydweithwyr talentog ac ymroddgar trwy gydol y degawd diwethaf, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda thîm WRAP Cymru a chyfrannu at ein llwyddiant parhaus.

Mae gan Gymru enw da fel gwlad sy’n arloesi. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU i godi tâl am fagiau siopa untro a’r cyntaf i gyflwyno targedau statudol ar gyfer ailgylchu dinesig.

Mae cyfraddau ailgylchu awdurdodau lleol ledled Cymru yn parhau i fod gyda’r uchaf yn y DU.

Mae uchelgais Cymru hefyd yn amlwg o ran y busnesau mae WRAP yn cydweithio gyda nhw, er enghraifft Grŵp Derwen Cyf, un o’r busnesau a gyrhaeddodd restr fer y Wobr Ailgylchu Genedlaethol; SA Brain Cyf, llofnodwr cyntaf Cytundeb Gwasanaeth Lletygarwch a Bwyd ac Ymrwymiad Courtauld Cymru; a’r cant a mwy o fusnesau bach a chanolig ym maes lletygarwch, twristiaeth, bwyd a diod rydym ni wedi gweithio gyda nhw ers dechrau’r flwyddyn ddiwethaf.

Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â nifer o’r busnesau hyn dros y misoedd i ddod, ynghyd â’r awdurdodau lleol y byddwn yn gweithio gyda nhw fel rhan o’r Rhaglen Newid Cydweithredol rydym ni’n ei darparu, ochr yn ochr â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a Chynllun Craff ar Wastraff Cymru, ar ran Llywodraeth Cymru.

Cyfeiriaf at y rhaglen hon yn benodol oherwydd ei bod yn rhan allweddol o’n gwaith yng Nghymru ac oherwydd ei bod yn cynrychioli’r hyn sydd wrth wraidd llwyddiant WRAP Cymru, ac un o’n blaenoriaethau allweddol, sef cydweithio.  

Rwyf eisiau gweithio gyda Llywodraeth Cymru, ein rhanddeiliaid a chydweithwyr WRAP tu allan i Gymru er mwyn sicrhau ein bod ni’n gallu cyflawni twf gwyrdd a chreu swyddi newydd gyda’n gilydd. Yn ogystal, rydw i eisiau rhannu gwybodaeth, profiadau ac arfer gorau – ond yn bennaf rydw i eisiau rhannu llwyddiant.

Gallwch chi helpu drwy rannu eich straeon llwyddiant, heriau neu syniadau gyda mi. Anfonwch neges e-bost at carl.nichols@wrap.org.uk; edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthych.