Y Pŵer i Sgwrsio

Carl Nichols

Wyddoch chi y teflir cyfanswm syfrdanol o 5.8  tatws i ffwrdd yn y DU bob dydd? Neu fod pobi tatws yn hytrach na’u berwi a’u stwnshio yn gallu helpu i osgoi gwastraff bwyd?

Dysgais hyn, a llawer mwy, mewn sesiwn hyfforddi ar gyfer WRAP Cymru a drefnwyd gan ein cydweithwyr Jo ac Eifion, ein hyfforddwyr rhaeadru newydd Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff. Maent yn gweithio gyda busnesau, grwpiau cymunedol a sefydliadau eraill i roi awgrymiadau a chyngor syml ac effeithiol i bobl er mwyn helpu i atal gwastraff bwyd ac arbed arian; yn hanfodol hefyd maent yn rhoi i gynrychiolwyr y sgiliau a'r wybodaeth i allu trosglwyddo’r hyn a ddysgwyd ganddynt i’w cydweithwyr, eu ffrindiau a’u teuluoedd.

Mae'n syniad syml, ond mae’n hynod effeithiol. Gwelodd ymchwil annibynnol, ar gyfartaledd, bod pob un sy’n derbyn hyfforddiant Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff yn mynd ymlaen i 'raeadru' yr hyn a ddysgwyd i 38 o bobl eraill. Dim ond eleni yr ymunodd Eifion a Jo â WRAP Cymru, ond eisoes maent wedi hyfforddi cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau ac mae Jo hyd yn oed wedi ymddangos ar sioe Jason Mohammed ar Radio Wales.

Os ydych yng nghanolbarth, gorllewin neu dde Cymru ac yn dymuno trefnu hyfforddiant ar gyfer eich sefydliad, gweithle neu grŵp, gallwch gysylltu â nhw ar joanne.tarling@wrap.org.uk  neu eifion.williams@wrap.org.uk


Rwy'n eiriolwr enfawr o gyfathrebu wyneb yn wyneb; nid oes dim byd yn well nag eistedd i lawr gyda rhywun yn yr un ystafell a siarad. Ond nid yw hynny bob amser yn  bosibl nac yn ddymunol yn amgylcheddol, sy'n un o'r rhesymau pam y mae WRAP Cymru yn lansio ei gyfrif Twitter ei hun – https://twitter.com/wrap_cymru Byddwn yn ei ddefnyddio i roi’r newyddion diweddaraf i chi am ein gwaith yng Nghymru a ledled y DU, i roi gwybod i chi sut i wneud cais am grantiau neu gymorth busnes ac i rannu astudiaethau achos ar arferion gorau a straeon llwyddiant gan fusnesau Cymru sy'n arbed arian neu’n ehangu drwy atal gwastraff, ailgylchu mwy, neu ddefnyddio deunydd a ailgylchwyd.

Yn bwysicach na hynny mae arnaf eisiau defnyddio Twitter i ddechrau sgwrs ac i glywed eich straeon, eich argymhellion a’ch  barn. Fel man cychwyn, byddwn yn croesawu argymhellion ynghylch pwy ddylai WRAP Cymru eu dilyn; mae croeso i chi i awgrymu eich sefydliad chi.

Wrth sôn am sgyrsiau, os nad ydych chi eisoes yn cymryd rhan yn y Sgwrs Genedlaethol ar Y Gymru a Garem, sef eich cyfle chi i ddweud eich dweud am y Gymru sydd ei heisiau arnoch ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, gallwch ddysgu mwy yma.