Mae’r Sioe Frenhinol Cymru yn dangos y sbectrwm o ein gwaith yng nghymru

Carl Nichols

Yr wythnos hon cefais y pleser o fynychu Sioe Frenhinol Cymru. Mae’n arddangosfa ragorol o bopeth sy’n wych am Gymru – gan gynnwys y tywydd eleni. Mae hefyd yn helpu arddangos rhai o’r nifer o ffyrdd y mae WRAP yn gweithio yng Nghymru.

Fel rhan o’n gwaith i gefnogi’r sectorau lletygarwch, twristiaeth, bwyd a diod, trefnom archwiliad gwastraff yn ystod pedwar diwrnod y sioe. Bydd hyn yn rhoi gwell dealltwriaeth i’r trefnwyr a’u contractwyr gwastraff o swm a’r mathau o wastraff a gynhyrchir, a bydd yn eu helpu i nodi lle y gallent leihau gwastraff, ailgylchu mwy a lleihau costau. Rwy’n edrych ymlaen at weld canlyniadau’r archwiliad, ac archwilio ffyrdd o gefnogi’r sioe yn y dyfodol.

Gyda llaw, rydym erbyn hyn wedi gweithio gyda dros 100 o fusnesau yn y fenter hon – sef cynnydd enfawr ar ein targed o 60. Mae rhai grantiau ar gael o hyd, fodd bynnag, ar gyfer prosiectau gwirioneddol arloesol, felly os ydych yn credu bod eich busnes yn addas gallwch wneud cais yma.

Os buoch yn ymweld â Phafiliwn Co-operative ddydd Mawrth neu ddydd Mercher, mae’n bosibl eich bod wedi cwrdd â’n hyfforddwyr rhaeadru Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, Eifion a Jo. Gwnaethant waith gwych o rannu awgrymiadau ar gyfer atal gwastraff bwyd a rhoi cyngor i fynychwyr y sioe ar arbed arian, ac roedd eu hegni’n heintus er gwaethaf y gwres. Diolch yn fawr iawn i Co-operative am roi lle i ni.

Peidiwch â phoeni os na weloch chi nhw – gallwch drefnu hyfforddiant Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff am ddim ar gyfer eich gweithle, clwb neu grŵp cymunedol drwy gysylltu â Jo ac Eifion yma.

Nid ymwelwyr yn unig fu’n elwa ar hyfforddiant am ddim –  buom hefyd yn trefnu gweithdy atal gwastraff ar gyfer cadwyn gyflenwi Castell Howell. Mae’r busnes gwasanaeth bwyd hwn – a oedd yn un o lofnodwyr lansiad y Cytundeb Gwasanaethau Lletygarwch a Bwyd – yn hyrwyddwr mawr o fanteision atal gwastraff yn ogystal â chymorth WRAP Cymru, ac rydym yn ddiolchgar iddynt am roi lle i ni yn y sioe am yr ail flwyddyn yn olynol.

Wrth gwrs, mae Sioe Frenhinol Cymru’n parhau i fod yn sioe amaethyddol wrth wraidd, felly roedd ein harbenigwr organig, Ruta, yno ddydd Mercher i gwrdd â sefydliadau ffermio i drafod manteision defnyddio compost a gweddillion treuliad anaerobig fel gwrtaith. Os oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio’r rhain, gallwch gael mwy o wybodaeth.

Mae’n werth nodi nad yw WRAP Cymru’n gweithio gyda busnesau’n unig; mae rhan fawr a chynyddol o’n gwaith yn ymwneud â’r gefnogaeth a roddwn i awdurdodau lleol fel rhan o Raglen Newid Gydweithredol Llywodraeth Cymru. Fel rhan o’r gwaith hwn, roeddem yn falch i roi tystiolaeth yn Ymchwiliad Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Ailgylchu yng Nghymru. Gallwch wylio’r sesiwn tystiolaeth lafar, gan gynnwys tystiolaeth Cyfarwyddwr WRAP Cymru, Marcus Gover, ar-lein.

Wrth sôn am faterion y wladwriaeth, ysgrifennodd Prif Swyddog Gweithredol WRAP, Dr Liz Goodwin, at John Griffiths yn ddiweddar i’w longyfarch ar ei rôl newydd fel y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Diwylliant a Chwaraeon. Edrychaf ymlaen at ei gyfarfod ar ôl gwyliau’r haf i siarad am y gwahaniaeth y mae WRAP Cymru’n ei wneud; yn ôl tystiolaeth yr wythnos diwethaf, rwy’n credu y bydd gennym lawer i’w drafod.