Cyflenwi Cymru Effeithlon o ran Adnoddau

Dr Liz Goodwin, CEO, WRAP

Mae’r si oedd ar led yn swyddfa WRAP Cymru yn hawlio fy sylw heddiw, a hynny am resymau amlwg. Ar draul llwyddiant diweddar y gynhadledd, mae WRAP Cymru yn awr yn gweithio ar bartneriaeth newydd gyda’r Ymddiriedolaeth Carbon. Rydym ni wedi ennill dau gytundeb Llywodraeth Cymru gwerth dros £1 miliwn – i gyflenwi cymorth effeithlonrwydd adnoddau i fusnesau a sector cyhoeddus Cymru.

Mae’r cytundebau yn rhan o gylch gwaith gwasanaeth Effeithlonrwydd Adnoddau newydd Llywodraeth Cymru. Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau i’w helpu nhw i adnabod problemau, eu helpu nhw i’w datrys a dod o hyd i fwy o gymorth. Byddwn yn gwneud hyn drwy ddarparu cyngor iddynt ar sut i ostwng eu defnydd o ynni, dŵr, adnoddau a gwastraff - a bydd hynny’n eu helpu nhw i ddatblygu gwybodaeth ar fanteision effeithlonrwydd adnoddau.

Mae hyn yn newyddion da am fwy nag un rheswm – gadewch i mi esbonio.

Yn y DU, mae’n bosibl i fusnesau arbed hyd at £6.4 biliwn y flwyddyn ac, o wneud hynny, creu swyddi ychwanegol a gwneud gwelliannau sylweddol i’r amgylchedd, trwy fod yn effeithlon o ran adnoddau a gostwng allyriadau carbon.

Mae’n sefyllfa gadarnhaol iawn sy’n elwa pawb, ond y rheswm nad yw sefydliadu yn cymryd mantais o’r cyfle bob amser yw bod rhai busnesau yn ansicr o’r camau sydd angen eu cymryd er mwyn gweithredu’r arferion hyn ac o ble i gael help. Mae gwneud newidiadau i’ch model busnes yn gallu ymddangos fel tasg ddychrynllyd i’w gweithredu ar eich pen eich hun, a dyna ble mae WRAP yn camu i’r adwy.

Mae gan WRAP enw da o ran helpu busnesau gyflawni eu hamcanion. A’r rheswm am hynny yw ein bod ni’n cynnig pecyn ymarferol. Rydym ni’n tywys busnesau trwy gymalau cychwynnol ymarferoldeb technolegol ac ariannol, y cynllunio a’r holl ffordd at y diwedd, gan gynnig arweiniad cam wrth gam ar hyd y ffordd.

Gyda’n gilydd, gallwn ddarparu cyngor i ddeall y cyfleoedd sy’n bodoli o ran arbedion sy’n gysylltiedig ag effeithlonrwydd adnoddau i fusnesau a sefydliadau, ac yn bwysicach fyth, sut i’w gweithredu nhw.

Bydd hyn yn helpu Cymru i gyflawni ei nodau effeithlonrwydd adnoddau a chynaliadwyedd. Bydd yn gwneud cyfraniadau amgylcheddol. Ond, ar ddiwedd y dydd, mae’n cynnig cyfle go iawn i fusnesau yng Nghymru arbed arian a gwella’u proffidioldeb.  

Felly, hoffwn wahodd busnesau yng Nghymru i gymryd mantais o’r hyn sydd gennym i’w gynnig a’ch croesawu i fod yn rhan o’r fenter.