Adnoddau

Astudiaeth Achos
5 Mawrth 2018

Yn ystod 2017, aeth Cyngor Dinas a Sir Abertawe ati i gynnal rhaglen gweithio’n ystwyth, a fydd yn y pen draw yn symud 1,400 o weithwyr sydd wedi’u lleoli yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe o swyddfeydd unigol traddodiadol i amgylchedd gweithio’n hyblyg.

Mentrau:
 • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
 • Sector cyhoeddus
Astudiaeth Achos
16 Hydref 2017

Mae Llywodraeth Cymru yn gweinyddu gofynion deddfwriaethol ar gyfer diogelu’r amgylchedd ar draws Cymru, felly pan gynigiodd WRAP gyngor iddi er mwyn asesu a gwella’i systemau ei hun, roedd Llywodraeth Cymru yn awyddus i fanteisio ar y cymorth.

Mentrau:
 • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
Sector:
 • Sector cyhoeddus
Astudiaeth Achos
30 Mawrth 2017

Crynodeb

Yn ystod 2016, adleolodd Iechyd Cyhoeddus Cymru o sawl swyddfa ategol lai ledled Cymru i un swyddfa fawr newydd â chynllun agored ym Mae Caerdydd (51,000 tr. sgwâr dros 4 llawr) sy’n ymgorffori trosglwyddo tua 500 aelod o staff. Roedd Iechyd Cyhoeddus Cymru eisiau creu amgylchedd gweithle unigryw wedi’i gynllunio i annog man gwaith cydweithredol, cymdeithasol sy’n canolbwyntio ar ddysgu a oedd yn ymgorffori cynaliadwyedd fel egwyddor graidd.

Mentrau:
 • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
Sector:
 • Sector cyhoeddus
Adroddiad
1 Ionawr 2017

Mae lleihau faint o wastraff bwyd sy’n digwydd ar draws y gadwyn gyflenwi ac yn ein cartrefi yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a WRAP Cymru.

Mentrau:
 • Bwyd a diod
Adroddiad
1 Tachwedd 2016

Effaith ariannol cyflwyno casgliadau ailgylchu sych wedi’u cysoni i Awdurdodau Cymru.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
Adroddiad
24 Mawrth 2011

Un o amcanion allweddol ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ yw i 70% o wastraff o’r cartref fod yn cael ei ailgylchu erbyn 2025. Bydd yr amcan hwn yn cael ei ategu gan dargedau ailgylchu statudol ar gyfer awdurdodau lleol unigol.

Mae’r astudiaeth hon, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn archwilio manteision cymharol amrywiol systemau casglu ailgylchu sych (cymysg, dwy ffrwd, a didoli wrth ymyl y ffordd) yn gysylltiedig ag amcanion cynaliadwyedd Llywodraeth Cynulliad Cymru, gyda’r bwriad o oleuo’r fframwaith polisi y bydd awdurdodau yn gweithio oddi mewn iddo wrth wneud newidiadau i’w gwasanaethau er mwyn cyrraedd y targed.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol
 • Sector cyhoeddus
Adroddiad
1 Mawrth 2011

Arolwg

Y Glasbrint Casgliadau yw’r proffil gwasanaeth mae Llywodraeth Cymru yn argymell ar gyfer casglu gwastraff cartrefi. Cyhoeddwyd yn 2011 fel rhan o’r Cynllun Sector Trefol, gan ddarparu system sydd erbyn hyn yn cynnal cyfraddau ailgylchu uchel, yn arbed costau sylweddol ac yn gwella canlyniadau cynaladwy.

Mentrau:
 • Casgliadau ac ailgylchu
Sector:
 • Awdurdodau Lleol