Abstract Circles

Derbynwyr Grantiau’r Gronfa Economi Gylchol

Mae WRAP Cymru wedi dyfarnu 12 grant cyfalaf i wneuthurwyr yng Nghymru hyd yma, ac mae cyfanswm y buddsoddiad – yn cynnwys arian cyfatebol – yn fwy na £7.8miliwn.

Dros gyfnod o dair blynedd, disgwylir y bydd hyn yn arwain at:

  • gynnwys mwy na 47,000 o dunelli o ddeunyddiau eilgylch ôl-gwsmer ychwanegol mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru;
  • atal mwy na 39,000 o dunelli o allyriadau CO2;
  • twf mewn trosiant o fwy na £47miliwn; a
  • chreu o leiaf 47 o swyddi newydd.

Sgroliwch i lawr neu cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen mwy am rai o’r gwneuthurwyr llwyddiannus a’u cynlluniau ar gyfer tyfu eu busnesau a’r economi gylchol yng Nghymru:

Addis Housewares Limited, Pen-y-bont ar Ogwr

Ynghylch Addis Housewares Limited Sefydlwyd Addis Housewares yn 1780 ac mae’n cynhyrchu nwyddau ar gyfer y cartref. Mae’r cwmni’n cynnig amrywiaeth eang o nwyddau domestig a masnachol, yn canolbwyntio ar reoli gwastraff, glanhau, golchi dillad, storio bwyd, a nwyddau storio a nwyddau ger y sinc.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant bydd Addis Housewares yn gallu cynhyrchu biniau pedal 35 litr ar gyfer defnydd domestig a masnachol o ddeunydd 100% eilgylch.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polypropylen (PP)
Y buddsoddiad cyfalaf Bydd pryniant y mowldiau angenrheidiol i gynhyrchu cydrannau’r biniau o PP 100% eilgylch yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

AST Plastic Containers, Wrecsam

Ynghylch AST Plastic Containers Sefydlwyd AST Plastic Containers yn 2011, ac mae’r cwmni’n cynhyrchu cynwysyddion ar gyfer hylifau peryglus. Mae eu nwyddau’n amrywio o gynwysyddion pum litr i 25 litr, ac fe’u cynhyrchir o bolyethylen dwysedd uchel crai (HDPE) ar hyn o bryd.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd AST Plastic Containers yn gallu cyflwyno cynnwys eilgylch i gynhyrchu cynwysyddion newydd a rhoi system dolen gaeedig ar waith a fydd yn golygu paratoi cynwysyddion ar gyfer eu hailddefnyddio a’u hailgynhyrchu. Bydd y broses newydd hon yn galluogi AST Plastic Containers i greu tair swydd cyfatebol â llawn amser newydd.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polyethylen dwysedd uchel (HDPE).
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd pryniant peiriant niwtraleiddio, peiriant gronynnu gwlyb, allgyrchydd, echdynnydd ailgylchu, llinell olchi ac uned adennill dŵr yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Capital Valley Plastics, Cwmafon

Ynghylch Capital Valley Plastics Sefydlwyd Capital Valley Plastics yn 1987, ac mae’n cynhyrchu nwyddau polythen, yn cynnwys rhwystrau nwy, croen atal lleithder a chwrs atal lleithder ar gyfer y diwydiant adeiladu.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd Capital Valley Plastics yn cynhyrchu croen atal lleithder a chwrs atal lleithder wedi’i wneud 100% o ddeunydd eilgylch, sef peledi plastig wedi’u cynhyrchu o haenen blastig eilgylch a fyddai’n mynd yn wastraff fel arall.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Peledi polyethylen dwysedd isel (low density polyethylene/LDPE) wedi’i gynhyrchu o haenau lliwgar.
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd prynu a gosod peiriant echdynnu ar gyfer haenau plastig chwyddedig yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

Dyma fideo byr o Reolwr Gyfarwyddwr Capital Valley Plastics, Roger Phillips, yn trafod eu grant.

Heathpak, Crymlyn

Ynghylch Heathpak Sefydlwyd Heathpak yn 1999, ac maent yn dylunio deunydd pacio bwrdd soled i’w ddefnyddio mewn marchnadoedd cig, pysgod, garddwriaeth a diwydiannol.
Y gweithgaredd i’w gefnogi  O ganlyniad i’r grant, bydd Heathpak yn mwy na dyblu eu cynhyrchiad o nwyddau sy’n 80–100% cynnwys eilgylch ac yn cyflwyno deunydd leinio arloesol wedi’i wneud o blanhigion i’w deunydd pacio bwrdd soled, i ddisodli’r deunydd leinio plastig presennol. Bydd y cynnydd hwn mewn cynhyrchu’n galluogi Heathpak i greu chwech o swyddi cyfatebol â llawn-amser newydd parhaol.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Papur eilgylch o gynwysyddion rhychog gwastraff.
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd pryniant peiriant dei-dorri a bwydwyr robotig ar gyfer peiriannau dei-dorri a phlygu a gludo newydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Hyfforddiant Beicio Cymru, Caerdydd

Ynghylch Hyfforddiant Beicio Cymru Sefydlwyd Hyfforddiant Beicio Cymru yn 2007, ac mae’n fenter gymdeithasol ddielw gyda’r nod o ddiddymu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag beicio. Ar ôl agor Gweithdy Beiciau Caerdydd yn 2010, mae Hyfforddiant Beicio Cymru wedi ailwampio a gwerthu mwy na 4,000 o feiciau ac maen nhw’n cynnig gwasanaeth atgyweirio i’r cyhoedd.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd Hyfforddiant Beicio Cymru yn gallu cynyddu eu gwaith ailwampio beiciau ail law a rhoi mwy o fynediad at feiciau fforddiadwy i’r cyhoedd. Bydd y grant hwn yn caniatáu creu un swydd newydd barhaol cyfatebol â llawn-amser.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Beiciau ail law.
Y buddsoddiad cyfalaf Bydd gosod mesanîn i gynyddu maint y gweithdy a gofod storio, ynghyd â byrddau a meinciau tŵls newydd, standiau beic, a golchwr cydrannau yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

JC Mouldings, Brynmawr

Ynghylch JC Mouldings Sefydlwyd JC Mouldings yn 2014, ac mae’r cwmni’n cynhyrchu nwyddau mowldio trwy chwistrell. Mae’r deunyddiau porthiant yn cynnwys polypropylen (PP) a styren biwtadïen acrylonitril (acrylonitrile butadiene styrene/ABS).
Y gweithgaredd i’w gefnogi  O ganlyniad i’r grant, bydd JC Mouldings yn cynyddu’r cynnwys eilgylch yn eu nwyddau o 5% i fwy na 25%. Byddant hefyd yn gallu cynhyrchu nwyddau mwy a chynyddu eu capasiti cynhyrchu.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Plastigion PP ac ABS eilgylch.
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd peiriant mowldio trwy chwistrell uwchraddol, ynghyd ag offer ar gyfer y mowld a gwaith adeiladu ar gyfer storio’r deunyddiau ychwanegol yn cael eu hariannu’n rhannol gan y grant.

 

Montgomery Waters, Yr Ystog

Ynghylch Montgomery Waters Sefydlwyd  Montgomery Waters yn 1996, ac mae’r cwmni’n cynhyrchu dŵr ffynnon, dŵr mwnol, a dŵr gyda blas mewn poteli ar gyfer cwsmeriaid manwerthu, cyfanwerthu a gwasanaethau bwyd mawr yn y Deyrnas Unedig.
Y gweithgaredd i’w gefnogi  O ganlyniad i’r grant hwn, bydd Montgomery Waters yn gallu defnyddio 100% cynnwys eilgylch yn eu poteli 5 litr a 50% cynnwys eilgylch yn eu haenau lapio. Bydd y cymorth hwn yn diogelu saith o swyddi ac yn ymgorffori cannoedd o dunelli o ddeunydd eilgylch ychwanegol yn eu prosesau gweithgynhyrchu.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polyethylen tereffthalad (PET) eilgylch, a haenen lapio polyethylen (PE).
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd pryniant llinell gynhyrchu poteli 5 litr newydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Pets Choice, Caerdydd

Ynghylch Pets Choice Sefydlwyd Pets Choice yn 1987, ac mae’r cwmni yn gyflenwydd nwyddau anifeiliaid a anifeiliaid anwes byd-eang, yn cynnwys bwyd, gofal iechyd a nwyddau hylendid.
Y gweithgaredd i’w gefnogi  O ganlyniad i’r grant hwn, bydd Pets Choice yn gallu cynhyrchu deunydd sarn ar gyfer cathod wedi’i wneud gan ddefnyddio 100% deunyddiau eilgylch. Mae’r defnydd o lwch concrit eilgylch a gwastraff gypswm yn newydd i’r Deyrnas Unedig a bydd yn atal miloedd o dunelli o’r gwastraff hwn rhag mynd i dirlenwi. Bydd y cymorth hwn hefyd yn caniatáu diogelu swyddi presennol yn y safle cynhyrchu yng Nghaerdydd, ynghyd â chreu 21 o swyddi cyfatebol â llawn-amser newydd.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Llwch concrit eilgylch, gypswm, llwch mwnol/clai, a bagiau papur wedi’u hailgylchu.
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd pryniant peiriant bagio, system paledi, system peledi, ac uwchraddio system cywasgu’n cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Sarpak, Port Talbot

Ynghylch Sarpak Sefydlwyd Sarpak yn 2002, ac mae’n cynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau pacio plastig i warchod nwyddau rhag difrod. Fe’u defnyddir gan fusnesau yn y sectorau cynhyrchu bwyd, dodrefn a fferyllol.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd Sarpak yn ychwanegu 30% o gynnwys eilgylch mewn deunydd haenen blastig tair haen o safon uchel, a wnaed o blastigion crai o’r blaen. Bydd yr haen ganol yn cael ei gwneud o blastigion eilgylch, a bydd hyn yn golygu y gall Sarpak leihau eu ôl-troed amgylcheddol heb gyfaddawdu ar ansawdd nac ailgylchadwyedd eu nwyddau.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polyethylen dwysedd uchel (high density polyethylene/HDPE) a pholyethylen dwysedd isel (low density polyethylene/LDPE).
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd prynu a gosod peiriant cyd-echdynnu haenau plastig chwyddedig tair haen yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 Dyma fideo byr o gyfarwyddwr Sarpak, Lee Shackson, yn trafod eu grant.

Smile Plastics, Abertawe

Ynghylch Smile Plastics Sefydlwyd Smile Plastics yn 2010, ac mae’n cynhyrchu paneli addurnol thermoplastig o ddeunydd 100% eilgylch, ar gyfer eu defnyddio gan fusnesau manwerthu, dylunio ystafelloedd a phensaernïaeth. 
Y gweithgaredd i’w gefnogi  Bydd Smile Plastics yn cynyddu eu graddfa cynhyrchu nwyddau o safon uchel ar eu safle yn Abertawe, yn cynyddu effeithlonrwydd ac yn lleihau eu defnydd ynni o ganlyniad i’r grant.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polyethylen dwysedd uchel (high-density polyethylene/HDPE), plât polystyren cryfder uchel (high impact polystyrene sheet/HIPS), styren biwtadïen acrylonitril (acrylonitrile butadiene styrene/ABS) a pholyethylen tereffthalad (PET).
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd offer trawsnewid deunydd rhannol awtomatig, hynod arbenigol, wedi’i uwchraddio, offer cysylltiedig, ac addasiadau i’r ffatri’n cael eu hariannu’n rhannol gan y grant.

 

Techlan, Abertawe

Ynghylch Techlan Sefydlwyd Techlan yn 2009, ac mae’n cynhyrchu papur rhyddhau silicon a ddefnyddir gan amrywiaeth o sectorau, o gynhyrchwyr deunydd pacio i’r diwydiant awyrofod.
Y gweithgaredd i’w gefnogi Bydd y grant yn helpu Techlan i gwrdd â’r galw cynyddol am ddeunydd pacio a ddefnyddir i anfon nwyddau a brynir ar-lein i gwsmeriaid. Mae hwn yn gynnyrch newydd, wedi’i wneud 100% o gynnwys eilgylch, i’w ddefnyddio i warchod arwynebau gludiog ar y deunydd pacio.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Papur eilgylch.
Y buddsoddiad cyfalaf Bydd prynu peiriant trawsnewid, offer cysylltiedig, ac addasiadau i’r ffatri er mwyn cynhyrchu’r deunydd newydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Frontier Plastics, Coed-duon

Ynghylch Frontier Plastics Sefydlwyd Frontier Plastics yn 1966 ac mae’n cynhyrchu amrywiaeth eang o nwyddau hylendid a llawfeddygol ar gyfer y sector gofal iechyd.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd Frontier Plastics yn gallu cyflwyno hyd at 20% cynnwys eilgylch i gynwysyddion nodwyddau a chynhyrchu eu cyfres nwyddau eXchange o ddeunydd 100% eilgylch. Bydd y grant hefyd yn caniatáu creu dwy swydd barhaol cyfatebol â llawn amser.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polypropylen (PP)
Y buddsoddiad cyfalaf Bydd pryniant system trin deunyddiau ac offer profi yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Welsh Government Initiative Logo