Abstract Circles

Grantiau ar Raddfa Fach gan y Gronfa Economi Gylchol

Caiff sefydliadau sy’n chwilio am gyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i gynyddu’r deunydd eilgylch mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru, neu i ymestyn oes ddefnyddiol nwyddau, wneud cais am grant gan y Gronfa Economi Gylchol.

Cliciwch yma i ddechrau'r broses ymgeisio

Caiff sefydliadau cymwys o unrhyw faint wneud cais naill ai am grant ar Raddfa Fach o £25,000 hyd €200,000 (uchafswm trothwy de minimis), neu grant ar Raddfa Fawr o €200,000 hyd at £750,000.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch er mwyn symud ymlaen i wneud cais am grant ar Raddfa Fach. Am wybodaeth ynghylch grantiau ar Raddfa Fawr, cliciwch yma.

Meini prawf cymhwysedd

Isod, ceir trosolwg bras o’r meini prawf cymhwysedd. Mae manylion llawn ar gael yn y ddogfen ganllawiau gynhwysfawr hon.

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn endid cyfreithiol cofrestredig.
 • Rhaid i’r prosiect weithredu mewn lleoliad yng Nghymru.
 • Rhaid i brosiectau gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau mewn nwyddau presennol neu newydd (bydd prosiectau sydd am ddefnyddio deunyddiau eilgylch eraill yn cael eu hystyried fesul achos a rhaid dangos tystiolaeth o fethiant yn y farchnad) neu ymestyn hyd oes nwyddau / deunyddiau trwy eu paratoi ar gyfer gweithgareddau ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu.
 • Rhaid i brosiectau ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau ôl-gwsmer / defnyddwyr terfynol.
 • Rhaid i brosiectau ychwanegu gwerth at nwyddau neu ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu, eu hailddefnyddio neu eu hailgynhyrchu. 
 • Rhaid i brosiectau fod yn ddichonadwy o safbwynt masnachol (Lefel Parodrwydd Technoleg 7 neu uwch). Nid yw gweithgareddau ymchwil ac arloesi’n gymwys i gael eu hariannu.
 • Dylai prosiectau ystyried effaith amgylcheddol nwyddau ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, ac i ba raddau y maent yn ailgylchadwy.
 • Rhaid i brosiectau ddangos bod eu dichonoldeb yn ddibynnol ar gael eu hariannu.
 • Nid yw gweithgareddau a phrosesau prosesu gwastraff sy’n ‘troi gwastraff yn ynni’ neu ailbrosesu cemegol i greu cynnyrch tanwydd yn gymwys i’w hariannu.

Y broses ymgeisio

 • Cam 1: Cwblhewch y Ffurflen Gymhwyso Ar-lein. Os ydych chi’n gymwys, cewch ddolen ar unwaith i’ch arwain at y ffurflen gais.
 • Cam 2: Cliciwch ar y ddolen a roddir i lawrlwytho’r ffurflen gais.
 • Cam 3: Cwblhewch y ffurflen gais a’i chyflwyno i CEFWales@wrap.org.uk
 • Cam 4: Caiff ceisiadau eu hasesu gan banel a byddwn yn cysylltu â chi gydag unrhyw gwestiynau.
 • Cam 5: Caiff pob ymgeisydd ei hysbysu’n ysgrifenedig o benderfyniad y panel.

Gellir cyflwyno ceisiadau am grantiau ar Raddfa Fach ar unrhyw adeg hyd 23:59 ar 10 Mawrth 2021 a byddant yn cael eu hasesu ar y dyddiadau a nodir isod.

Dyddiadau cau

Hoffem atgoffa’r holl ymgeiswyr bod y Gronfa Economi Gylchol yn cael ei darparu dan reoliadau Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd. Gallai ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd ar 31ain Rhagfyr olygu y bydd angen inni wneud newidiadau hanfodol i’r ffordd y caiff y gronfa ei darparu. Gall fod angen i ymgeiswyr roi gwybodaeth ychwanegol ar eu ceisiadau, a gellid gweld oedi mewn penderfyniadau ariannu. Mae’r gronfa’n parhau i fod yn agored i geisiadau ar gyfer prosiectau sy’n dechrau o’r 1af o Ebrill 2021 ar y cynharaf.

10/03/2021 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau
30/03/2021 Panel asesu

Sylwer y byddwn yn derbyn ceisiadau hyd at 23:59 ar bob un o’r dyddiadau cau a nodir uchod.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cyfeiriwch at y ddogfen arweiniad grantiau ar Raddfa Fach hon a'n tudalen Cwestiynau Cyffredin yn y lle cyntaf.

Os na allwch ddod o hyd i atebion i'ch cwestiynau, anfonwch nhw at ein tîm Cronfa Economi Gylchol ar: CEFWales@wrap.org.uk

Cliciwch yma i ddechrau'r broses ymgeisio
Welsh Government Initiative Logo