Abstract Circles

Grantiau ar Raddfa Fawr gan y Gronfa Economi Gylchol

Caiff sefydliadau sy’n chwilio am gyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i gynyddu’r deunydd eilgylch mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru, neu i ymestyn oes ddefnyddiol nwyddau, wneud cais am grant gan y Gronfa Economi Gylchol.

Cliciwch yma i ddechrau'r broses ymgeisio

Caiff sefydliadau cymwys o unrhyw faint wneud cais naill ai am grant ar Raddfa Fach o £25,000 hyd £200,000, neu grant ar Raddfa Fawr o £200,000 hyd at £750,000.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch er mwyn symud ymlaen i wneud cais am grant ar Raddfa Fawr. Am wybodaeth ynghylch grantiau ar Raddfa Fach, cliciwch yma.

Isod, ceir trosolwg bras o’r meini prawf cymhwysedd. Mae manylion llawn ar gael yn y ddogfen ganllawiau gynhwysfawr hon.

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn endid cyfreithiol cofrestredig.
 • Rhaid i’r prosiect weithredu mewn lleoliad yng Nghymru.
 • Rhaid i brosiectau gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau mewn nwyddau presennol neu newydd (bydd prosiectau sydd am ddefnyddio deunyddiau eilgylch eraill yn cael eu hystyried fesul achos a rhaid dangos tystiolaeth o fethiant yn y farchnad) neu ymestyn hyd oes nwyddau / deunyddiau trwy weithgareddau i’w paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu.
 • Rhaid i weithgaredd y prosiect fynd y tu hwnt i arfer ‘o’r radd flaenaf’ yn y diwydiant.
 • Rhaid i brosiectau ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau ôl-gwsmer / defnyddwyr terfynol.
 • Rhaid i brosiectau ychwanegu gwerth at nwyddau neu ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu, eu hailddefnyddio neu eu hailgynhyrchu.
 • Dylai prosiectau gynyddu’r galw am ailgylchu, ailddefnyddio neu ailgynhyrchu deunyddiau a chynyddu’r casgliadau o’r deunyddiau hyn.
 • Rhaid i brosiectau fod yn ddichonadwy’n fasnachol (Lefel Parodrwydd Technoleg 7 neu uwch). Nid yw gweithgareddau ymchwil ac arloesi’n gymwys i gael eu hariannu.
 • Dylai prosiectau ystyried effaith amgylcheddol nwyddau ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, ac i ba raddau y gellir eu hailgylchu.
 • Rhaid i brosiectau ddangos bod eu dichonoldeb yn ddibynnol ar gael eu hariannu.
 • Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod wedi sicrhau arian cyfatebol rhwng 30% a 65% o gostau’r prosiect, yn dibynnu ar faint y busnes a’i leoliad.
 • Nid yw gweithgareddau a phrosesau prosesu gwastraff sy’n ‘troi gwastraff yn ynni’ neu ailbrosesu cemegol i greu cynnyrch tanwydd yn cymwys i’w hariannu.

Y broses ymgeisio 

 • Cam 1: Cwblhau’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb Ar-lein i gael mynediad at y ffurflen gais lawn.
 • Cam 2: Bydd WRAP Cymru’n adolygu’ch Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb wedi’i chwblhau ac yn anfon naill ai gwahoddiad i gofrestru ar Delta i wneud cais llawn, neu byddwn yn cysylltu â’r ymgeisydd er mwyn trafod eu cais. 
 • Cam 3: Bydd y rhai a wahoddir i Delta yn cofrestru ac yna’n lawrlwytho, cwblhau a chyflwyno cais llawn.
 • Cam 4: Cynhelir asesiad panel, gyda’r ceisiadau sy’n bodloni meini prawf ac amcanion y rhaglen orau’n cael eu dewis ar gyfer eu hariannu.

Dyddiadau cau

Hoffem atgoffa’r holl ymgeiswyr bod y Gronfa Economi Gylchol yn cael ei darparu dan reoliadau Cymorth Gwladwriaethol y Comisiwn Ewropeaidd. Gallai ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd ar 31ain Rhagfyr olygu y bydd angen inni wneud newidiadau hanfodol i’r ffordd y caiff y gronfa ei darparu. Gall fod angen i ymgeiswyr roi gwybodaeth ychwanegol ar eu ceisiadau, a gellid gweld oedi mewn penderfyniadau ariannu. Mae’r gronfa’n parhau i fod yn agored i geisiadau ar gyfer prosiectau sy’n dechrau o’r 1af o Ebrill 2021 ar y cynharaf.

Rownd 8:  
31/03/2021 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r holiadur ar-lein
14/04/2021 Asesu’r holiadur ar-lein
26/05/2021 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais llawn
22/06/2021 Asesu’r ceisiadau llawn
01/07/2021 Hysbysu’r ymgeiswyr o’r penderfyniad

Sylwer y byddwn yn derbyn ceisiadau hyd at 23:59 ar bob un o’r dyddiadau cau a nodir uchod.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cyfeiriwch at y ddogfen ganllaw ar gyfer grantiau ar Raddfa Fawr a'n tudalen Cwestiynau Cyffredin yn y lle cyntaf.

Os na allwch ddod o hyd i atebion i'ch cwestiynau, anfonwch nhw at ein tîm Cronfa Economi Gylchol ar CEFWales@wrap.org.uk

Cliciwch yma i ddechrau'r broses ymgeisio
Welsh Government Initiative Logo