Agriculture film

Prosiect Haenau Amaethyddol

Cynhaliodd WRAP Cymru ymchwil yn ddiweddar er mwyn cael gwell dealltwriaeth o’r cyfleoedd sy’n bodoli ar hyn o bryd o ran ailgylchu haenau amaethyddol a chynhyrchu plastig ystwyth o gynnwys eilgylch yng Nghymru.

Un o’r prif broblemau gyda haenau amaethyddol yw’r lefel o halogiad gan bridd a thameidiau eraill yn y deunydd a gaiff ei adennill. Er mwyn helpu i fynd i’r afael â hyn, mae WRAP Cymru wedi comisiynu prosiect i gymharu technegau glanhau yn ystod y broses o ailgylchu haenau amaethyddol.

Nod y prosiect fyddai pennu’r lefel o gynnwys eilgylch y gellid ei gyflawni i’w droi’n ôl yn haenau plastig ystwyth ac ystyried economeg y camau glanhau wedi’u hoptimeiddio o’u cymharu â’r canlyniadau. Bydd y prosiect yn gwerthuso’r haenau chwythedig o ran y gallu i’w prosesu, priodweddau mecanyddol a’u haddasrwydd i gael eu defnyddio fel haenau amaethyddol drachefn.

Ein gobaith yw sbarduno’r galw am haenau amaethyddol eilgylch yng Nghymru a chyfrannu at economi gylchol Cymru. Mae ein gwaith ar greu economi gylchol yn hanfodol os yw’r byd am gyflawni Sero Net. Golyga hyn leihau gwastraff, ailddefnyddio deunyddiau cyhyd â phosibl, a chreu modelau busnes newydd mwy cynaliadwy.

Edrychwn ymlaen at adrodd am ddiweddariadau cynnydd a gwersi allweddol.