Abstract Circles

Grantiau ar Raddfa Fach gan y Gronfa Economi Gylchol

Nid ydym yn derbyn ceisiadau am grantiau ar Raddfa Fach ar hyn o bryd.

Caiff sefydliadau sy’n chwilio am gyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i gynnwys neu gynyddu deunydd eilgylch mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru, neu i ymestyn oes ddefnyddiol nwyddau, wneud cais am grant gan y Gronfa Economi Gylchol.

Rhaid i brosiectau cymwys:

 • gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau eilgylch mewn nwyddau presennol neu nwyddau newydd; neu
 • ymestyn hyd oes y nwyddau / deunyddiau trwy weithgareddau i’w paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu.

Caiff sefydliadau cymwys o unrhyw faint wneud cais naill ai am grant ar Raddfa Fach ar gyfer prosiectau gyda chyfanswm costau cyfalaf o £75,000 hyd £335,000, neu grant ar Raddfa Fawr ar gyfer prosiectau gyda chyfanswm costau cyfalaf o fwy na £335,000, gydag uchafswm grant posibl o £770,000.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch er mwyn symud ymlaen i wneud cais am grant ar Raddfa Fach. Am wybodaeth ynghylch grantiau ar Raddfa Fawr, cliciwch yma.

Sylwer: mae’r grantiau a ddyfernir dan y rhaglen hon yn disgyn o fewn cwmpas arian cyhoeddus. Mae’n ofynnol i WRAP Cymru ddyfarnu cymorth yn unol ag ymrwymiadau rhyngwladol y Deyrnas Unedig ar reoli cymorthdaliadau. Ceir gwybodaeth bellach am hyn yn y Ddogfen Ganllaw.

Meini Prawf Cymhwysedd

Isod, ceir trosolwg bras o’r meini prawf cymhwysedd. Mae manylion llawn ar gael yn y ddogfen ganllaw gynhwysfawr hon.

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn endid cyfreithiol cofrestredig;
 • Rhaid i’r prosiect weithredu mewn lleoliad yng Nghymru;
 • Rhaid i brosiectau gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau mewn nwyddau presennol neu newydd; neu ymestyn hyd oes nwyddau / deunyddiau trwy eu paratoi ar gyfer gweithgareddau ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu;
 • Rhaid i brosiectau ddangos yr allyriadau CO2e a fyddai’n cael eu hosgoi o’i gymharu â thirlenwi a llosgi;
 • Rhaid i brosiectau ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau ôl-gwsmer / defnyddwyr terfynol;
 • Rhaid i brosiectau cymwys ychwanegu gwerth at nwyddau neu ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu, eu hailddefnyddio neu eu hailgynhyrchu;
 • Rhaid i brosiectau fod yn ddichonadwy o safbwynt masnachol (Lefel Parodrwydd Technoleg 7 neu uwch). Nid yw gweithgareddau ymchwil ac arloesi’n gymwys i gael eu hariannu;
 • Dylai prosiectau ystyried effaith amgylcheddol nwyddau ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, ac i ba raddau y maent yn ailgylchadwy;
 • Rhaid i brosiectau ddangos bod eu dichonoldeb yn ddibynnol ar gael eu hariannu;
 • Nid yw cynhyrchu deunyddiau crai eilaidd, e.e. gweithgaredd ailbrosesu deunyddiau’n unig nad yw’n creu cynnyrch neu gydran gorffenedig, a phrosesau sy’n cynnwys “troi gwastraff yn ynni” yn gymwys i’w hariannu;
 • Rhaid i brosiectau fod ar waith yn llawn / wedi’u comisiynu a’r holl arian wedi’i hawlio erbyn 31ain Mawrth 2022.

Y Broses Ymgeisio

 • Cam 1: Cwblhewch y Ffurflen Gymhwyso Ar-lein. Os ydych chi’n gymwys, cewch ddolen ar unwaith i’ch arwain at y ffurflen gais.
 • Cam 2: Cliciwch ar y ddolen a roddir i lawrlwytho’r ffurflen gais.
 • Cam 3: Cwblhewch y ffurflen gais a’i chyflwyno i CEFWales@wrap.org.uk
 • Cam 4: Caiff ceisiadau eu hasesu gan banel a byddwn yn cysylltu â chi gydag unrhyw gwestiynau.
 • Cam 5: Caiff pob ymgeisydd ei hysbysu’n ysgrifenedig o benderfyniad y panel.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg tan y dyddiadau cau isod a chânt eu hasesu ar y dyddiadau a ddangosir isod.

Dyddiadau Cau ar gyfer Grantiau Raddfa Fach

Sylwer y gall gymryd hyd at 3 mis yn dilyn penderfyniad gan y panel i brosiectau llwyddiannus gael eu contractio a bod yn barod i ddechrau. Ni ddylid ymgymryd ag unrhyw weithgaredd prosiect, gwneud archebion neu brynu offer cyn i gontract wedi’i arwyddo fod ar waith.

10/08/2021 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau
07/09/2021 Panel asesu
07/09/2021 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau
28/09/2021 Panel asesu

Sylwer y byddwn yn derbyn ceisiadau hyd at 23:59 ar bob un o’r dyddiadau cau a nodir uchod.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cyfeiriwch at y ddogfen ganllaw grant ar Raddfa Fach a'n tudalen Cwestiynau Cyffredin yn y lle cyntaf.

Os na allwch ddod o hyd i'r atebion i'ch cwestiynau, gallwch eu hanfon at ein tîm Cronfa Economi Gylchol, CEFWales@wrap.org.uk
 

Welsh Government Initiative Logo