Abstract Circles

Grantiau ar Raddfa Fawr gan y Gronfa Economi Gylchol

Nid ydym yn derbyn ceisiadau newydd am grantiau ar Raddfa Fawr ar hyn o bryd.

Caiff sefydliadau sy’n chwilio am gyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i gynnwys neu gynyddu deunydd eilgylch mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru, neu i ymestyn oes ddefnyddiol nwyddau, wneud cais am grant gan y Gronfa Economi Gylchol.

Rhaid i brosiectau cymwys:

 • gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau eilgylch mewn nwyddau presennol neu nwyddau newydd; neu 
 • ymestyn hyd oes y nwyddau / deunyddiau trwy weithgareddau i’w paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu.

Caiff sefydliadau cymwys o unrhyw faint wneud cais naill ai am grant ar Raddfa Fach ar gyfer prosiectau gyda chyfanswm costau cyfalaf o £75,000 hyd £335,000, neu grant ar Raddfa Fawr ar gyfer prosiectau gyda chyfanswm costau cyfalaf o fwy na £335,000, gydag uchafswm grant posibl o £770,000.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys popeth fydd ei angen arnoch er mwyn symud ymlaen i wneud cais am grant ar Raddfa Fawr. Am wybodaeth ynghylch grantiau ar Raddfa Fach, cliciwch yma.

Sylwer: mae’r grantiau a ddyfernir dan y rhaglen hon yn disgyn o fewn cwmpas arian cyhoeddus. Mae’n ofynnol i WRAP Cymru ddyfarnu cymorth yn unol ag ymrwymiadau rhyngwladol y Deyrnas Unedig ar reoli cymorthdaliadau. Ceir gwybodaeth bellach am hyn yn y Ddogfen Ganllaw.

Meini Prawf Cymhwysedd

Isod, ceir trosolwg bras o’r meini prawf cymhwysedd. Mae manylion llawn ar gael yn y ddogfen ganllaw gynhwysfawr hon.

 • Rhaid i ymgeiswyr fod yn endid cyfreithiol cofrestredig;
 • Rhaid i’r prosiect weithredu mewn lleoliad yng Nghymru;
 • Rhaid i brosiectau gynyddu’r defnydd o blastig, papur / cerdyn neu decstilau mewn nwyddau presennol neu newydd; neu ymestyn hyd oes nwyddau / deunyddiau trwy weithgareddau i’w paratoi ar gyfer ailddefnyddio, atgyweirio neu ailgynhyrchu, gan ganolbwyntio ar ddodrefn, cyfarpar trydanol a dillad, esgidiau a thecstilau;
 • Rhaid i weithgaredd y prosiect fynd y tu hwnt i arfer “o’r radd flaenaf” yn y diwydiant;
 • Rhaid i brosiectau ddangos yr allyriadau CO2e a fyddai’n cael eu hosgoi o’i gymharu â thirlenwi a llosgi;
 • Rhaid i brosiectau ddefnyddio deunyddiau o ffynonellau ôl-gwsmer / defnyddwyr terfynol;
 • Rhaid i brosiectau cymwys ychwanegu gwerth at nwyddau neu ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu, eu hailddefnyddio neu eu hailgynhyrchu;
 • Dylai prosiectau gynyddu’r galw am ailgylchu, ailddefnyddio neu ailgynhyrchu deunyddiau a chynyddu’r casgliadau o’r deunyddiau hyn;
 • Rhaid i brosiectau fod yn ddichonadwy’n fasnachol (Lefel Parodrwydd Technoleg 7 neu uwch). Nid yw gweithgareddau ymchwil ac arloesi’n gymwys i gael eu hariannu;
 • Dylai prosiectau ystyried effaith amgylcheddol nwyddau ar ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, ac i ba raddau y gellir eu hailgylchu;
 • Rhaid i brosiectau ddangos bod eu dichonoldeb yn ddibynnol ar gael eu hariannu;
 • Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu gallu i sicrhau arian cyfatebol ar gyfer holl gostau’r prosiect uwchlaw a thu hwnt i’r cyllid grant;
 • Nid yw cynhyrchu deunyddiau crai eilaidd, e.e. gweithgaredd ailbrosesu deunyddiau’n unig nad yw’n creu cynnyrch neu gydran gorffenedig, a phrosesau sy’n cynnwys “troi gwastraff yn ynni” yn gymwys i’w hariannu;
 • Rhaid i brosiectau fod ar waith yn llawn / wedi’u comisiynu a’r holl arian wedi’i hawlio erbyn 31ain Mawrth  2022.

Y Broses Ymgeisio

 • Cam 1: Cwblhau’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb Ar-lein i gael mynediad at y ffurflen gais lawn;
 • Cam 2: WRAP Cymru yn adolygu’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb wedi’i chwblhau a bydd gwahoddiad yn cael ei anfon i ymgeiswyr llwyddiannus o Gam 1 i gofrestru ar Delta i wneud cais llawn, a chysylltir â nhw i fynychu gweithdy ar-lein ac i gyflwyno eu cynnig;
 • Cam 3: Bydd y rhai a wahoddir i Delta yn cofrestru ac yna’n lawrlwytho, cwblhau a chyflwyno cais llawn;
 • Cam 4: Cynhelir asesiad panel, gyda’r ceisiadau sy’n bodloni meini prawf ac amcanion y rhaglen orau’n cael eu dewis ar gyfer eu hariannu.

Dyddiadau Cau

Sylwer y gall gymryd hyd at 3 mis yn dilyn penderfyniad gan y panel i brosiectau llwyddiannus gael eu contractio a bod yn barod i ddechrau. Ni ddylid ymgymryd ag unrhyw weithgaredd prosiect, gwneud archebion neu brynu offer cyn i gontract wedi’i arwyddo fod ar waith.

Rownd 9:

05/08/2021 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Ffurflen Datganiad o Ddiddordeb
19/08/2021 Asesu’r Ffurflenni Datganiad o Ddiddordeb
24/08/2021 Gwahoddir ymgeiswyr Cam 1 llwyddiannus i Gam 2
27/09/2021 Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r cais llawn
12/10/2021 Asesu’r ceisiadau llawn
19/10/2021 Hysbysu’r ymgeiswyr o’r penderfyniad

Sylwer y byddwn yn derbyn ceisiadau hyd at 23:59 ar bob un o’r dyddiadau cau a nodir uchod.

Cysylltu â Ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cyfeiriwch at y ddogfen ganllaw ar gyfer grantiau ar Raddfa Fawr a'n tudalen cwestiynau cyffredin yn y lle cyntaf. Os na allwch ddod o hyd i'r atebion i'ch cwestiynau, gallwch eu hanfon at ein tîm Cronfa Economi Gylchol, CEFWales@wrap.org.uk

Welsh Government Initiative Logo