Field of bales wrapped in black plastic

Defnyddio Cynnwys Eilgylch – Prosiect Arddangos

Treial Gwastraff Amaethyddol Polyethylen Dwysedd Isel (low-density polyethylene/LDPE) a Pholyethylen Dwysedd Isel Unllin (LLDPE)

Rydym yn cydweithio â mwy nag 20 o sefydliadau partner i gyflawni prosiectau arddangos o fewn y gadwyn gyflenwi. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, mae pob prosiect yn dangos sut gellir goresgyn rhwystrau masnachol a thechnegol i gynyddu deunyddiau eilgylch – yn enwedig plastig – mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Nod y treial penodol hwn yw arddangos y defnydd o LDPE ac LLDPE eilgylch – wedi’i wneud o haenau plastig amaethyddol, fel deunydd gorchuddio cnydau a haenau lapio silwair – i gynhyrchu nwyddau trwy fowldio cylchdroadol. Mae enghreifftiau o’r nwyddau a gynhyrchir trwy fowldio cylchdroadol yn cynnwys biniau allanol a chonau rheoli traffig, a gynhyrchir yn draddodiadol gan ddefnyddio polyethylen dwysedd uchel (HDPE) newydd.

Ar hyn o bryd, prin yw’r marchnadoedd ar gyfer haenen blastig amaethyddol eilgylch ac mae uchafswm i’r pris y gall ei ddenu, sy’n golygu ei bod yn aneconomaidd i’w ailgylchu. Fodd bynnag, trwy gyrchu marchnad derfynol arall, gellid denu gwerth uwch i’r deunydd.

Amcan y prosiect hwn yw arddangos llwyddiant wrth gynnwys cymaint â phosibl o haenen LDPE a LLDPE eilgylch ag sy’n dechnegol bosibl, mewn ymgais i annog mowldwyr cylchdroadol eraill i leihau eu dibyniaeth ar bolymer newydd. Bydd hyn yn sbarduno’r galw am haenen amaethyddol eilgylch yng Nghymru ac yn cyfrannu at economi gylchol Cymru.

Mae partneriaid y treial yn cynnwys: Axion Recycling Ltd (partner arweiniol); B&J Parr; Crompton Mouldings Ltd; and MDS Recycling Ltd.

Diweddariad ar gynnydd (Awst 2020)

Dirnadaethau gwerthfawr o dreial cyntaf uchelgeisiol

Nod y treial hwn oedd cynnwys cymaint o LDPE a LLDPE eilgylch â phosibl, wedi’i adfer o haenau amaethyddol, mewn nwyddau a gynhyrchir gan ddefnyddio mowldio cylchdroadol. Mae nwyddau a gynhyrchir gan ddefnyddio mowldio cylchdroadol yn gyffredinol yn blastigion gwydn, sy’n para’n dda. Mae cynnwys cyfran sylweddol o haen amaethyddol eilgylch yn heriol oherwydd lefelau halogiad, nodweddion LDPE a’r manylebau technegol y mae’n rhaid i’r nwyddau newydd eu bodloni. 

Golchwyd un dunnell o ddeunydd, wedi’i wneud 50% o orchudd cnydau (a wnaed o LDPE) a 50% o ddeunydd lapio silwair (wedi’i wneud o LLDPE) er mwyn lleihau lefelau halogiad, cyn mynd ati i’w ailbrosesu. Er gwaethaf yr heriau technegol o felino gwahanol safonau o bolymer eilgylch, trawsnewidiwyd y cyfuniad LDPE / LLDPE hwn yn bowdwr 800 µm o ansawdd addas i’w ddefnyddio yn y broses mowldio cylchdroadol. 

Dangosodd ein hasesiad amgylcheddol bod amcangyfrif yr allyriadau carbon sy’n gysylltiedig â’r deunydd hwn yn ddim ond 20% o’i gymharu â pholymer crai. Dangosodd asesiad economaidd y gallai polymerau eilgylch gynnig dewis amgen costeffeithiol. 

Defnyddiwyd y powdwr i gynhyrchu deunydd wedi’i wneud 100% o gynnwys eilgylch. Fodd bynnag, roedd ei arwyneb yn arw ac roedd arno ‘dyllau pin’ ar ei hyd. Credir mai’r rheswm am hyn yw mynegai llif tawdd (Melt Flow Index/MFI) y polyethylen (PE) tawdd – roedd yn rhy ludiog i lifo’n llyfn i mewn i’r mowld.

Er nad oedd y cynnwys 100% eilgylch yn bodloni’r manylebau ar gyfer y deunydd, mae’r treial uchelgeisiol hwn wedi cynnig dirnadaethau gwerthfawr. Mae melino’r PE eilgylch yn llwyddiannus a’r manteision amgylcheddol ac economaidd cadarnhaol o’i ddefnyddio yn haeddu cael eu harchwilio ymhellach. Fel cam nesaf, bwriadwn roi cyfuniad o bowdrau PE eilgylch a chrai ar brawf i gynyddu’r MFI. Ein nod fydd dangos bod modd cynhyrchu deunydd addas gan ddefnyddio o leiaf 20% o’r powdr eilgylch, gan y byddai’n dal i gynrychioli arbediad cost i’r mowldiwr ac yn lleihau ôl-troed carbon y deunydd.

Prosiectau arddangos eraill

Mae WRAP Cymru wedi dechrau gweithio ar bedwar prosiect i gyd i ddangos yr achos amgylcheddol ac economaidd dros ddefnyddio cynnwys eilgylch mewn gweithgynhyrchu. Am wybodaeth am y tri threial arall, defnyddiwch y dolenni canlynol, os gwelwch yn dda:

Nôl i Prosiectau Arddangos