Close up of multicoloured plastic pellets

Prosiectau arddangos

Rydym yn cael ein hariannu gan Lywodraeth Cymru i gydweithio â mwy nag 20 o sefydliadau partner o amrywiol feintiau, o’r sector preifat a’r sector cyhoeddus, i gyflawni pedwar prosiect arddangos o fewn y gadwyn gyflenwi. Bydd y rhain yn dangos sut gellir goresgyn rhwystrau i gynyddu’r defnydd o ddeunydd eilgylch – yn enwedig plastig – mewn gweithgynhyrchu yng Nghymru. Bwriadwn fynd i’r afael â heriau masnachol a thechnegol – fel defnyddio deunyddiau eilgylch mewn nwyddau sydd angen gwrthsefyll traul a gwisgo – a phwysleisio dichonoldeb economaidd a buddion amgylcheddol.

Amcangyfrifir mai 10% yn unig o’r plastig a ddefnyddir gan gynhyrchwyr yng Nghymru sy’n ddeunydd eilgylch o farchnadoedd eilaidd ar hyn o bryd. Felly, un o’n prif amcanion yw defnyddio’r dystiolaeth o’r prosiectau hyn i wneud argymhellion a fydd yn galluogi cynyddu’r raddfa ac efelychu mwy ar draws y diwydiant penbaladr.

Gobeithir y bydd treialon arddangos llwyddiannus yn gweithio fel sbardun ar gyfer newid eang; gan leihau’r ddibyniaeth ar bolymerau crai a chadw adnoddau’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl. Byddai hyn nid yn unig yn dda i’r amgylchedd, gallai fod yn fanteisiol yn fasnachol i fusnesau.

Am wybodaeth ynghylch bob prosiect arddangos, defnyddiwch y dolenni canlynol, os gwelwch yn dda:

Treial Gwastraff Amaethyddol LDPE a LLDPE

Nod y treial penodol hwn yw arddangos y defnydd o LDPE ac LLDPE eilgylch – wedi’i wneud o haenau plastig amaethyddol, fel deunydd gorchuddio cnydau a haenau lapio silwair – i gynhyrchu nwyddau trwy fowldio cylchdroadol.

Darganfod mwy

Treial HDPE a PP ar gyfer y Sector Adeiladu a Chludo Nwyddau Peryglus

Nod y treial penodol hwn yw canfod, rhoi ar brawf a phrofi datrysiadau wedi’u seilio ar dystiolaeth ar gyfer mynd i’r afael â rhwystrau ar draws y diwydiant i gynnwys deunydd eilgylch yn y nwyddau targed.

Darganfod mwy

Treial PP ar gyfer y Sector Meddygol a’r Sector Nwyddau ar gyfer y Cartref

Prif nod y treial penodol hwn yw goresgyn diffyg hyder yn y farchnad, gan fod cynhyrchwyr yn ystyried bod gormod o risg yn perthyn i feintiau a chysondeb cyflenwad deunydd eilgylch i’w gynnwys yn eu nwyddau.

Darganfod mwy

Treial PE a LDPE ar gyfer y Sector Adeiladu

Nod y treial penodol hwn yw goresgyn y rhwystrau i ddefnyddio LDPE eilgylch mewn nwyddau adeiladu – yn benodol, tybiau morter deugroen – a gynhyrchir trwy fowldio cylchdroadol.

Darganfod mwy

Economi gylchol fyd-eang ar gyfer plastigion

Yn ogystal â gwaith WRAP Cymru ar gyflymu’r newid tuag at economi gylchol yng Nghymru, mae WRAP yn gweithio gyda busnesau ar draws cadwyn werth plastigion ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Trwy rwydwaith y Plastics Pact, rydym yn trawsnewid y ffordd rydym yn gwneud, defnyddio, casglu, didoli, ailddefnyddio ac ailgylchu plastigion i greu economi gylchol fyd-eang, yn manteisio ar werth plastig, yn ei gadw yn yr economi ac allan o’r amgylchedd naturiol.

Mae cytundebau gwirfoddol WRAP yn gweithio gyda phartneriaid allweddol i drawsnewid systemau cyfan yn uno busnesau, llywodraethau a dinasyddion ar gyfer gweledigaeth ar y cyd a thargedau mesuradwy ar gyfer newid.

Am fwy o wybodaeth, ewch draw i’r wefan: www.wrap.org.uk/taking-action/plastics-packaging/initiatives (Saesneg yn unig).