Cyfansoddiad Gwastraff

Er mwyn datrys y problemau a achosir gan wastraff, mae’n bwysig gwybod beth sydd yn y gwastraff hwnnw. I fynd i’r afael â hyn, mae WRAP Cymru wedi comisiynu dadansoddiadau cyfansoddiadol o wastraff a sbwriel trefol.

Dadansoddiad Cyfansoddiadol o Wastraff Trefol yng Nghymru (2015-16)

Yn 2015, comisiynodd WRAP Cymru ddarn o waith ar ddadansoddi cyfansoddiad gwastraff trefol Cymru; cyhoeddwyd y canlyniadau ym Mehefin 2016. 

Dangosodd y dadansoddiad fod 856,000 tunnell, o blith yr 1.55 miliwn tunnell o wastraff trefol solet a gasglwyd yn 2014–2015, wedi’i gasglu ar gyfer ei ailgylchu un ai ar garreg y drws neu trwy ddulliau casglu eraill. Roedd hyn yn dangos gwelliant sylweddol o’i gymharu â’r dadansoddiad blaenorol yn 2009. 

Canfuwyd bod cryn dipyn o ddeunydd ailgylchadwy yn bresennol o fewn y ffrwd wastraff drefol o hyd. Gwastraff bwyd oedd y prif ddeunydd targed a oedd yn dal i fod yn fwy tebygol o gael ei ganfod yn y ffrydiau gwastraff gweddilliol yn hytrach nag yn y gwastraff bwyd a gasglwyd ar wahân, gyda chyfradd casglu o 47 y cant ar garreg y drws.  Nid oedd y deunyddiau ailgylchu sych mor gyffredin o fewn y ffrydiau gwastraff gweddilliol, gyda chyfraddau casglu da ar gyfer gwydr, papur a cherdyn, rwbel a metelau fferrus.  Nid oedd cyfraddau casglu plastigion trwchus, tecstilau a metelau anfferrus mor uchel â rhai o’r deunyddiau eraill.

Dadansoddiad Cyfansoddiadol o Sbwriel yng Nghymru (2018)

Cyhoeddwyd prosiect dadansoddiad cyfansoddiadol hwn ym mis Mehefin 2018, a’i nod oedd mesur cyfansoddiad y gwahanol fathau o sbwriel ac amcangyfrif cyfanswm cyfansoddiad y ffrwd hon yng Nghymru. 

Gan fod sbwriel yn cael ei gasglu mewn sawl ffordd wahanol, cafodd amryw o ffynonellau eu cynnwys yn y dadansoddiad, yn cynnwys: biniau sbwriel, biniau ailgylchu ar hyd y lle a sbwriel a godwyd gan dimau glanhau strydoedd gyda cheirt a thrwy sgubo â llaw mewn pedwar awdurdod lleol yng Nghymru.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

 • WRAP-dadansoddiad-o-wastraff-trefol-2015-16-crynodeb.pdf

  PDF, 170.43 KB

  Lawrlwytho
 • WRAP-cyfansoddiad-sbwriel-yng-nghymru-2018.pdf

  PDF, 916.87 KB

  Lawrlwytho
 • WRAP-dadansoddiad-o-wastraff-trefol-2015-16-saesneg-yn-unig.pdf

  PDF, 972.94 KB

  Lawrlwytho

Tagiau

Sectorau

Awdurdodau Lleol