Mae’r Adnodd ar gyfer Mapio Plastigion yn Economi Gylchol Cymru wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, a’i ddatblygu gan WRAP Cymru gyda chymorth gan Resilience Sustainable Solutions a Green Edge Applications Limited.

Bwriad y Map Plastigion yw helpu i gefnogi mwy o gydweithredu rhwng y busnesau lu sy’n rhan o’r sector plastigion yng Nghymru. Mae’n cynnig cyfle i fusnesau ehangu mwy ar eu dealltwriaeth o’r diwydiant plastigion, gyda’r nod drosfwaol o greu economi gylchol ar gyfer plastigion yng Nghymru.

Cyflwyniad i’r Map Plastigion

Beth mae’r Map Plastigion yn ei wneud?

Mae’r Map Plastigion wedi’i gynllunio i:

  1. Galluogi Cymru i greu economi gylchol ar gyfer plastigion drwy ddarparu gwybodaeth am gwmnïau ym mhob rhan o’r gadwyn gyflenwi. 
  2. Darparu gwybodaeth bwysig am y diwydiant plastigion yng Nghymru, yn cynnwys y mathau o ddeunyddiau plastig eilgylch sydd ar gael.
  3. Ei gwneud yn haws i gynhyrchwyr ddod o hyd i’r deunyddiau y mae eu hangen arnynt i greu nwyddau o blastig eilgylch.

Ar gyfer pwy mae’r Map Plastigion?

Mae’r Map Plastigion ar gyfer cynhyrchwyr nwyddau plastig er mwyn cyrchu deunydd eilgylch, ar gyfer cwmnïau gwastraff ac ailbroseswyr er mwyn canfod darpar gwsmeriaid yn y sector gweithgynhyrchu a allai ddefnyddio eu deunydd eilgylch neu sydd angen cyrchu plastigion gwastraff i’w ailbrosesu.

Nid yw’r Map Plastigion yn darparu gwybodaeth dyletswydd i ofalu ynghylch cwmnïau gwastraff. Ewch i ymofyn cyngor gan Cyfoeth Naturiol Cymru gan ddefnyddio’r cofrestrau cyhoeddus ar eu gwefan, os gwelwch yn dda.

Ffynonellau Data

Cyrchwyd ein data o Dŷ’r Cwmnïau, Cyfoeth Naturiol Cymru ac ar ben hynny, rydym wedi ychwanegu at y data hwn yn uniongyrchol gyda gwybodaeth a roddwyd i ni gan gynhyrchwyr, ailgylchwyr, a chwmnïau gwastraff eraill. Cyrchwyd yr holl ddata hyn rhwng 2018 a 2020.

Hyd eithaf gwybodaeth WRAP, mae’r data’n gyfredol hyd fis Medi 2020. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr adnodd, neu os hoffech ychwanegu (neu ddiweddaru) manylion eich busnes ar y Map Plastigion, cysylltwch â ni ar Resources.Wales@wrap.org.uk, os gwelwch yn dda.

“Does mo’r fath beth ag ‘i ffwrdd’ pan gaiff rhywbeth ei daflu, mae’n rhaid iddo fynd i rywle”

Annie Leonard, Cyfarwyddwr Gweithredol Greenpeace 

PARHAU - Cychwyn Arni

Tagiau