The view from WRAP

 • Countdown to the Conference

  By: Beth Winkley Posted: 30 Aug 2013
  One minute you’re looking forward to the summer holidays, the next autumn’s on its way. I don’t know about you but this summer’s wonderful weather seems to have made the season rush by even more quickly than usual and it’s hard to believe as I write this that September’s almost here. Fortunately I’m too busy to have time to dwell on the chilly mornings and dark evenings, as there’s a lot going...
 • Tlws yw Popeth Bychan

  By: Beth Winkley Posted: 16 Aug 2013
  Hoffwn rannu peth newyddion cyffrous gyda chi am ein prosiect ARID, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru. Mae ARID yn ariannu cyfleusterau ailbrosesu arloesol sy’n delio â gwastraff masnachol a diwydiannol, ynghyd â chasgliadau ailgylchu wrth fusnesau. Yn ogystal, mae yna grant i weithgynhyrchwyr sydd eisiau defnyddio cynnwys sydd wedi’i...
 • Yr Agenda Twf Gwyrdd o Fudd i Gymru

  By: Beth Winkley Posted: 28 May 2013
  Cynhaliodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru drafodaeth o’r enw Hyrwyddo Twf Gwyrdd drwy Effeithlonrwydd adnodd y mis hwn.Mae’n anodd meddwl y byddai trafodaeth o’r fath wedi digwydd hyd yn oed ychydig yn unig o flynyddoedd yn ôl. Arferid credu nad oedd perthynas o gwbl rhwng twf economaidd a gwarchod yr amgylchedd. Ond fel y dywedodd Y Gweinidog dros Adnoddau Naturiol yn ei araith agoriadol, ‘Mae twf...
 • Green Growth Agenda is Good For Wales

  By: Beth Winkley Posted: 24 May 2013
  On 21 May the National Assembly for Wales held a debate called Promoting Green Growth through Resource Efficiency. It’s hard to imagine such a discussion taking place even a few years ago. The received wisdom was that economic growth and environmental protection were mutually exclusive. But as the Natural Resources Minister remarked in his opening speech, ‘green growth not only protects our...
 • Supporting the Welsh Tourism Industry

  By: Beth Winkley Posted: 22 Feb 2013
  With Easter – and the start of the tourism season – a few short weeks away, I wanted to take this opportunity to tell you about some of the work WRAP Cymru is doing to support the hospitality and tourism sectors. On the 12, 13 and 14 March we’re holding free waste prevention workshops in Caernarfon, Haverfordwest and Abergavenny, aimed at helping small and medium tourism businesses reduce waste...
 • SMEs and sustainability do mix

  By: Beth Winkley Posted: 24 Jan 2013
  Last week I read with interest a feature on the website edie.net, based on a report by the Association of Chartered Certified Accounts which found that ‘SMEs are lagging behind on the sustainability front.’ This came as a surprise. Here in Wales at least, it is SMEs which are at the forefront of what edie calls the ‘resource revolution’ – the move towards a circular economy using as little...
 • Blwyddyn Newydd Dda

  By: Beth Winkley Posted: 3 Jan 2013
  Rwyf newydd ddychwelyd i’r swyddfa ar ôl gwyliau’r Nadolig ond fel arfer mae’r e-byst eisoes yn cronni felly ni ysgrifennaf lawer. Fodd bynnag, ar ran pawb yn WRAP hoffwn ddymuno Blwyddyn Newydd hapus a llewyrchus i chi i gyd.   Bydd 2013 yn flwyddyn dyngedfennol iawn i fusnesau yng Nghymru. Roedd yn galonogol gweld cynnydd fis diwethaf yn allbwn gweithgynhyrchu’r DU, a gobeithio bod hyn yn...
 • Cymorth WRAP i fusnesau ac i’r economi

  By: Beth Winkley Posted: 28 Nov 2012
  Cwrdd â phobl y mae WRAP Cymru wedi eu helpu yw rhan orau fy swydd. Dyna pam bod Cynhadledd WRAP Cymru yn uchafbwynt ar fy mlwyddyn, er gwaethaf yr holl waith sydd ynghlwm wrth ei threfnu.   Doedd Cynhadledd eleni – ar yr 8fed o Dachwedd – ddim yn eithriad. Roedd yno fwy o gynadleddwyr, yn dod o fwy o sectorau busnes, nag erioed o’r blaen. Rydym wedi derbyn adborth da iawn. Rydym ni’n...
 • WRAP’s support for business and the economy

  By: Beth Winkley Posted: 26 Nov 2012
  The best part of my job is getting to meet some of the many businesses which have benefitted from WRAP Cymru support. That’s why – despite all the hard work that goes into organising it - the WRAP Cymru Conference is the highlight of my year.   This year’s event – on 8 November – was no exception. More delegates from more business sectors than ever before took part, and we’ve had some great...
 • Cyfri’r dyddiau tan ein cynhadledd

  By: Beth Winkley Posted: 23 Oct 2012
  Mae’r wythnosau diwethaf wedi mynd ar garlam, yn bennaf am fod cynifer o bethau ar y gweill. Prysurach byth yr aiff hi, wrth i ni wneud y paratoadau terfynol ar gyfer Cynhadledd WRAP Cymru 2012. Mae siaradwyr gwych yn dod – yn cynnwys Gweinidog Amgylchedd Cymru, John Griffiths, Prif Weithredwr WRAP  Liz Goodwin, a chynrychiolwyr o amrywiaeth helaeth o fusnesau Cymru. Dwi’n wirioneddol edrych...
 • Countdown to our conference

  By: Beth Winkley Posted: 23 Oct 2012
  The past few weeks have passed by so quickly, mainly because there’s been so much on and it’s about to get even busier, as we put together the final touches for the WRAP Cymru Conference 2012. We’ve got a fantastic line-up of speakers – including Environment Minister John Griffiths, WRAP CEO Liz Goodwin, and representatives from a diverse range of Welsh businesses and I’m really looking forward...
 • Dyddiadau i’r Dyddiadur

  By: Beth Winkley Posted: 7 Sep 2012
  Mae cylch ceisiadau newydd Cronfa Seilwaith ac Ailbrosesu o Raddfa Fawr ARID yn agor ar 5 Medi. Mae’r project hwn – a ariennir gan y Gronfa Ddatblygu Ranbarthol Ewropeaidd drwy Lywodraeth Cymru – yn cynnig hyd at 40% o gyllid cyfatebol ar gyfer projectau seilwaith mawr yn Ardal Gydgyfeirio Ewrop  ac mae’n rhywbeth yr ydyn ni’n falch iawn ohono.   Os oes gennych ddiddordeb yn ymgeisio...
 • Dates for your diary

  By: Beth Winkley Posted: 7 Sep 2012
  Dates for your diary Summer's  over and my diary for autumn is filling up fast  so I wanted to take this opportunity to let you know about a couple of things we have coming up. The new round of applications for the ARID Large Scale Infrastructure and Reprocessing Fund opened 5 September. The project – which is funded by the European Regional Development Fund though the Welsh...
 • Seiclo ac ailgylchu

  By: Beth Winkley Posted: 3 Aug 2012
  Rai wythnosau nôl cyhoeddodd Llywodraeth Cymru mai cyfradd ailgylchu trefol Cymru ar gyfer 2011-2012 oedd 48 y cant. Mae hwn yn gyflawniad gwych – yn enwedig o gofio mai ffigwr unigol yn unig oedd cyfradd Cymru ryw ddegawd nôl a bod Cymru ar ei hôl hi o’i chymharu â gweddill y DU. Pan holwch beth yw’r rheswm dros y cynnydd hwn – a pham bod yr un sefyllfa’n wir yn Lloegr, yr Alban a Gogledd...
 • Cycling and recycling

  By: Beth Winkley Posted: 31 Jul 2012
  A few weeks ago the Welsh Government announced that Wales’ municipal recycling rate for 2011-2012 was 48 per cent. This is a fantastic achievement – particularly when you consider that a decade or so ago Wales’ recycling rate was in single figures and Wales lagged behind the rest of the UK. Ask what’s behind this increase – and the increases in England, Scotland and Northern Ireland too – and you...
 • Dathlu llwyddiannau Cymru

  By: Beth Winkley Posted: 27 Jun 2012
  Efallai nad yw'r tîm rygbi yn gwneud yn rhy dda yn hemisffer y de, ond mae gan Gymru lawer i'w ddathlu oddi ar y cae - yn nhermau cynaladwyedd beth bynnag. Ro'n i ym Mrwsel yr wythnos ddiwethaf, gyda fy nghydweithwraig Bettina Gilbert, sy'n rheoli'r projectau WRAP Cymru a ariennir o Ewrop. Cawsom yr anrhydedd o fynychu cynhadledd rhaglen REMake, sy'n weithredol drwy Ewrop gyfan, ac y mae WRAP yn...
 • Let's celebrate Welsh achievement

  By: Beth Winkley Posted: 27 Jun 2012
  The rugby team may not have done too well in the southern hemisphere, but sport aside there is plenty for Wales to celebrate – at least when it comes to sustainability.Last week I was in Brussels with my colleague Bettina Gilbert, who manages WRAP’s Cymru’s European-funded projects. We were at the final conference of the Europe-wide REMake programme, which WRAP Cymru delivers here in...
 • Pam bod Wythnos Ailgylchu yn dal yn bwysig

  By: Beth Winkley Posted: 18 Jun 2012
  18-24 Mehefin yw dyddiadau Wythnos Ailgylchu eleni. Mae llwyth o adnoddau ar ddalen ein partner i'ch helpu i roi trefn ar weithgareddau'ch Wythnos Ailgylchu shi. Mae'n werth cofio gymaint o waith sydd eisoes wedi digwydd yng Nghymru - ac ar hyd a lled y DU - o ran ailgylchu. Ddegawd yn ôl ychydig iawn ohonom ni oedd yn ailgylchu o gwbl. Erbyn hyn, mae ailgylchu gwastraff cartref - yn cynnwys...
 • Why Recycle Week still matters

  By: Beth Winkley Posted: 13 Jun 2012
  This year’s Recycle Week takes place 18 – 24 June. There are loads of resources to help you plan your own Recycle Week activity on the partner page. It’s worth remembering just how far we’ve come in Wales – and across the UK – with regard to recycling. A decade or so ago very few of us recycled, now household recycling collections – including food waste collections - are the norm. But far from...
 • Dathlu Wythnos Gynaliadwyedd Cymru

  By: Beth Winkley Posted: 22 May 2012
  I'r rheiny ohonoch nad ydych chi'n gwybod, mae Mai 21 tan 27 yn Wythnos Gynaliadwyedd Cymru. Yn naturiol, mae pawb yma yn WRAP yn rhan o weithgareddau'r wythnos, ac yn nodi'r hyn y byddwn yn ei wneud yn ystod yr wythnos - ac yn yr hir dymor - i fyw a gweithio mewn ffordd fwy cynaliadwy. Mae rhagor o wybodaeth am yr wythnos yma ac mae syniadau gwych ar gyfer y gweithle ar wefan Ôl troed carbon...