The view from WRAP

 • Harneisio pŵer caffael cyhoeddus

  By: Carl Nichols Posted: 24 Apr 2020
  Mae pwysigrwydd yr economi gylchol, sy’n cadw adnoddau’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl, yn cael cydnabyddiaeth ehangach nag erioed y dyddiau hyn. Mae’r rhan fwyaf o bobl yng Nghymru’n ailgylchu, ac mae cynhyrchwyr yn ymateb i ewyllys y cyhoedd trwy ddefnyddio swm cynyddol o ddeunyddiau eilgylch yn eu nwyddau.Yn ogystal â chefnogi cynhyrchwyr i gynyddu’r deunydd eilgylch yn y nwyddau y maent yn eu...
 • Harnessing the power of public procurement

  By: Carl Nichols Posted: 24 Apr 2020
  The importance of the circular economy, where resources are kept in use for as long as possible, is now recognised more widely than ever.  Most people in Wales are recycling, and manufacturers are responding to public mood by increasing the use of recycled materials in their products.As well as supporting manufacturers to increase the amount of recycled content in the goods they produce in...
 • Cefnogi chwyldro plastig Cymru

  By: Carl Nichols Posted: 18 Feb 2020
  Wrth imi gerdded ar ran o lwybr arfordir hardd Cymru dros y penwythnos, allwn i ddim peidio sylwi ar y sbwriel sy’n golchi i mewn gyda’r llanw.  Gwnaeth imi feddwl am y math o economi y dylai Cymru ei chael: un gylchol lle caiff plastig ei ailddefnyddio.  Un lle nad yw cynwysyddion plastig wedi’u taflu – er enghraifft – yn anharddu’r dirwedd neu’n mynd yn wastraff tirlenwi, ond yn cael...
 • Supporting the Welsh plastic revolution

  By: Carl Nichols Posted: 18 Feb 2020
  As I was walking along part of Wales’ beautiful coastal path at the weekend, I couldn’t help but be distracted by the rubbish brought in on the tide.  It got me thinking about the type of economy that Wales should have: a circular one where plastic is re-used.  Where discarded plastic containers – for example – don’t become eye sores or landfill waste but become useful products again.To...
 • Shining the spotlight on WRAP Cymru’s Market Development Programme

  By: Carl Nichols Posted: 11 Dec 2019
  I recently prepared a speech about WRAP Cymru’s Market Development Programme, which is in place to increase the supply of, and demand for, products containing recycled content in Wales. I started by writing a list of everything that our dedicated team has been busy doing to facilitate this in collaboration with others. Seeing it all on paper reminded me just how much excellent work is being done...
 • Sgleinio’r sbotolau ar Raglen Datblygu Marchnadoedd WRAP Cymru

  By: Carl Nichols Posted: 11 Dec 2019
  Fe wnes i baratoi araith yn ddiweddar am Raglen Datblygu Marchnadoedd WRAP Cymru, sydd wedi’i rhoi ar waith er mwyn cynyddu cyflenwad cynnyrch sy’n cynnwys deunydd eilgylch a’r galw amdano yng Nghymru. Dechreuais trwy ysgrifennu rhestr o’r holl bethau y mae ein tîm ymroddedig wedi bod yn brysur yn eu gwneud i hwyluso hyn ar y cyd ag eraill. Pan welais y cwbl ar bapur, cefais f’atgoffa o’r holl...
 • WRAP Cymru shines the spotlight on Welsh innovation and collaboration at its 2016 conference

  By: Julie Hill, WRAP Chair Posted: 30 Nov 2016
  It was my great pleasure last week to open the WRAP Cymru conference.  Wales has taken an international lead on sustainability through its Well-being of Future Generations Act – the extraordinary and so far unique measure of compelling public bodies to consider the effects of their decisions on generations to come.  The Act provides the wider context for an ambitious Welsh Government...
 • WRAP Cymru’n canolbwyntio ar arloesedd a chydweithredu yng Nghymru yn ystod Cynhadledd 2016

  By: Julie Hill, WRAP Chair Posted: 30 Nov 2016
  Yr wythnos ddiwethaf, cefais y fraint o agor Cynhadledd WRAP Cymru. Mae Cymru yn arwain y maes rhyngwladol o ran cynaliadwyedd trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – y mesur hynod ac unigryw o ysgogi cyrff cyhoeddus i ystyried effeithiau eu penderfyniadau ar genhedloedd y dyfodol. Mae’r Ddeddf yn darparu cyd-destun ehangach ar gyfer agenda uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar wella ffyniant a...
 • Going for gold – the race to beat global food waste

  By: Dr Richard Swannell, Director Development Programmes Posted: 26 Sep 2016
  2016 has been a huge year for UK athletes. Scores of sportsmen and women smashed personal bests and brought home an amazing haul of medals from Rio. The Olympic and Paralympic Games showcase the best in the world where skill, training, ambition and action are key to success. Watching the Games I was struck by how these same drivers are essential in another Herculean task that we all face,...
 • Cyflenwi Cymru Effeithlon o ran Adnoddau

  By: Dr Liz Goodwin, CEO, WRAP Posted: 4 Nov 2014
  Mae’r si oedd ar led yn swyddfa WRAP Cymru yn hawlio fy sylw heddiw, a hynny am resymau amlwg. Ar draul llwyddiant diweddar y gynhadledd, mae WRAP Cymru yn awr yn gweithio ar bartneriaeth newydd gyda’r Ymddiriedolaeth Carbon. Rydym ni wedi ennill dau gytundeb Llywodraeth Cymru gwerth dros £1 miliwn – i gyflenwi cymorth effeithlonrwydd adnoddau i fusnesau a sector cyhoeddus Cymru. Mae’r cytundebau...
 • Come and Join Us!

  By: Carl Nichols Posted: 9 Sep 2014
  On Thursday 11 September Love Food Hate Waste’s Liquid Greens Machine rolls into Cardiff to launch an exciting project in conjunction with Cardiff Council and Sainsbury’s. Over the next two years residents will be encouraged to help reduce food waste and save money by doing just one thing differently to cut the amount of food that’s thrown away. The Liquid Greens Machine will be at the castle end...
 • Mae’r Sioe Frenhinol Cymru yn dangos y sbectrwm o ein gwaith yng nghymru

  By: Carl Nichols Posted: 25 Jul 2014
  Yr wythnos hon cefais y pleser o fynychu Sioe Frenhinol Cymru. Mae’n arddangosfa ragorol o bopeth sy’n wych am Gymru – gan gynnwys y tywydd eleni. Mae hefyd yn helpu arddangos rhai o’r nifer o ffyrdd y mae WRAP yn gweithio yng Nghymru. Fel rhan o’n gwaith i gefnogi’r sectorau lletygarwch, twristiaeth, bwyd a diod, trefnom archwiliad gwastraff yn ystod pedwar diwrnod y sioe. Bydd hyn yn rhoi...
 • The Royal Welsh Show Illustrates the Range of our Work in Wales

  By: Carl Nichols Posted: 25 Jul 2014
  This week I had the pleasure of attending the Royal Welsh Show. It’s a fantastic showcase of all that is great about Wales - including this year the weather. It also helps to illustrate some of the many ways in which WRAP works in Wales.  As part of our work supporting the hospitality, tourism, food and drink sectors we arranged a waste audit during the four days of the show. This will...
 • WRAP Cymru’s Contribution to Commercial Recycling Success

  By: Carl Nichols Posted: 10 Jun 2014
  Today (10 June) Natural Resources Wales published surveys of commercial and industrial and construction and demolition waste in Wales in 2012. The reports highlight some real successes, including in the retail and wholesale sector where the recycling rate in 2012 was 80 per cent. In the commercial sector as a whole, 68 per cent of waste was recycled in 2012, compared to just 37 per cent in...
 • Y Pŵer i Sgwrsio

  By: Carl Nichols Posted: 16 May 2014
  Wyddoch chi y teflir cyfanswm syfrdanol o 5.8  tatws i ffwrdd yn y DU bob dydd? Neu fod pobi tatws yn hytrach na’u berwi a’u stwnshio yn gallu helpu i osgoi gwastraff bwyd? Dysgais hyn, a llawer mwy, mewn sesiwn hyfforddi ar gyfer WRAP Cymru a drefnwyd gan ein cydweithwyr Jo ac Eifion, ein hyfforddwyr rhaeadru newydd Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff. Maent yn gweithio gyda busnesau, grwpiau...
 • The Power of Conversation

  By: Carl Nichols Posted: 16 May 2014
  Did you know that a staggering 5.8 million potatoes are thrown away in the UK every day? Or that baking potatoes rather than boiling and mashing them can help avoid food waste? I learned this, and much more, at a training session for WRAP Cymru organised by our colleagues Jo and Eifion, our Love Food Hate Waste cascade trainers. They work with businesses, community groups and other organisations...
 • Cydweithio yw'r Ateb i Lwyddiant

  By: Carl Nichols Posted: 11 Apr 2014
  Ar ôl gweithio i WRAP am yn agos at ddegawd, yn fwyaf diweddar fel Pennaeth Busnes a Marchnadoedd, roeddwn i’n llawn cyffro yn dechrau fy swydd newydd fel Pennaeth WRAP Cymru'r mis hwn. Mae wedi bod yn fraint gweithio gyda chydweithwyr talentog ac ymroddgar trwy gydol y degawd diwethaf, ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda thîm WRAP Cymru a chyfrannu at ein llwyddiant parhaus. Mae gan Gymru...
 • Llongyfarchiadau i Bettina

  By: Beth Winkley Posted: 15 Oct 2013
  Fel y gallwch ddychmygu, rydym i gyd yn brysur iawn ar hyn o bryd yn cynllunio ar gyfer Cynhadledd WRAP Cymru, ond roeddwn eisiau cymryd yr amser i roi gwybod i chi am newyddion cyffrous o Frwsel. Rwy’n falch dros ben i gyhoeddi bod Rheolwr Prosiectau Ewropeaidd WRAP Cymru, Bettina Gilbert, wedi ennill Gwobr 2013 y Gymdeithas Prosiectau Ewropeaidd am Gyflawniad Eithriadol mewn Datblygiad Lleol a...
 • Congratulations Bettina

  By: Beth Winkley Posted: 15 Oct 2013
  As you can imagine, we’re all very busy at the moment planning for the WRAP Cymru Conference, but I wanted to make time to tell you about some exciting news from Brussels.I’m extremely proud to announce that WRAP Cymru European Projects Manager Bettina Gilbert has won the European Project Association’s 2013 Award for Outstanding Achievement in Local and Regional Development of the EU. Bettina...
 • Cyfrif y dyddiau tan y Gynhadledd

  By: Beth Winkley Posted: 30 Aug 2013
    Un funud rydych chi’n edrych ymlaen at wyliau’r haf, y funud nesaf, mae’r hydref ar ei ffordd. O’m rhan i, mae tywydd arbennig yr haf fel petai wedi gwneud i’r tymor ruthro heibio hyd yn oed yn gynt na’r arfer ac mae’n anodd credu bod mis Medi ar ein gwarthaf wrth i mi ysgrifennu hwn. Diolch byth, rwy’n rhy brysur i hel meddyliau ynghylch y boreau oer a’r nosweithiau tywyll gan fod cymaint...