Adnoddau

Canllaw
17 Ionawr 2024

Gall y gair ‘Bioblastigion’ beri dryswch, gan fod termau, honiadau, safonau ac ystyriaethau defnyddio/gwaredu yn wahanol i blastigion confensiynol, ffosil-seiliedig. Er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio’n briodol, nod y ddogfen ganllaw hon yw rhoi’r adnoddau i fusnesau allu gwneud y penderfyniadau iawn.

Mentrau:
 • Pecynnau plastig
 • The UK Plastics Pact
Sector:
 • Cynhyrchwyr
 • Llywodraeth genedlaethol ac adrannau
 • Sector cyhoeddus
 • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
Canllaw
6 Rhagfyr 2023

Drwy gymorth wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer caffael cynaliadwy yn y sector cyhoeddus, mae WRAP Cymru wedi datblygu canllawiau newydd sy’n rhoi trosolwg o gostio oes gyfan (whole life costing/WLC) a sut y gall helpu cyrff cyhoeddus yng Nghymru gyflawni eu nodau caffael cynaliadwy.

Mentrau:
 • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
Sector:
 • Sector cyhoeddus
 • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
Canllaw
27 Mehefin 2023

Canllaw Caffael Cylchol

Gyda chymorth a ariennir gan Llywodraeth Cymru ar gyfer caffael cynaliadwy yn y sector cyhoeddus, mae WRAP wedi datblygu canllaw caffael cylchol newydd ar roi ail fywyd i ddodrefn.

Mentrau:
 • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
 • Ailddefnyddio ac atgyweirio
Sector:
 • Sector cyhoeddus
 • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
Canllaw
17 Hydref 2022

Mae ein gwaith i greu economi gylchol yn hanfodol er mwyn cyflawni Cymru sero net erbyn 2050. Golyga hyn leihau gwastraff, ailddefnyddio deunyddiau cyhyd â phosibl, a chreu modelau busnes newydd mwy cynaliadwy.  

Mentrau:
 • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
Sector:
 • Cynhyrchwyr
 • Awdurdodau Lleol
 • Llywodraeth genedlaethol ac adrannau
 • Sector cyhoeddus
 • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
Canllaw
17 Hydref 2022

Ynghyd â’n canllawiau cyffredinol ar ymgysylltu â’r farchnad, gallwch hefyd ddod o hyd i ganllawiau ar gategorïau penodol ar ymgysylltu â’r farchnad yn y meysydd canlynol:

 • Adeiladu
 • Bwyd, Diod ac Arlwyo
 • Dodrefn
 • TGCh
 • Tecstilau  
  Mentrau:
  • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
  Sector:
  • Cynhyrchwyr
  • Awdurdodau Lleol
  • Llywodraeth genedlaethol ac adrannau
  • Sector cyhoeddus
  • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
  Canllaw
  28 Mawrth 2022

  Mae’r ddogfen ganllaw hon yn cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i wireddu economi gylchol i Gymru. Nod y canllaw hwn yw helpu cleientiaid yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat a chontractwyr:

  • Ystyried yr effeithiau carbon oes gyfan sy'n gysylltiedig a phrynnu asedau adeiledig, eu dyluniad a'u hadeiladu, ac yn enwedig, dewis deunyddiau gyda charbon corfforedig is ar hyd oes yr ased adeiledig.
  • Gwella cymhwysiad canlyniadau economi gylchol.
  • Gwella aildefnyddio o ansawdd uchel, ailgylchu, ac osgoi anfon gwastraff i dirlenwi.
  • Diffinio'r gofynion caffael perthnasol yn glir a chyflwyno sut y disgwyliwch i'ch cadwyn gyflenwi ymateb.
  Mentrau:
  • Cefnogaeth Caffael i’r Sector Cyhoeddus
  Sector:
  • Cynhyrchwyr
  Canllaw
  15 Rhagfyr 2021

  Mae’r adroddiad hwn yn tynnu ynghyd sawl ffrwd o waith (adroddiadau, arolygon a chyflwyniadau) a gwblhawyd gan bartneriaid fel rhan o beilot Cynllun Dychwelyd Ernes Digidol (Digital Deposit Return Scheme/DDRS) yng Nghonwy, a gynhaliwyd yn ystod Mehefin a Gorffennaf 2021.

  Mentrau:
  • Rhaglen Newid Gydweithredol
  • Casgliadau ac ailgylchu
  Sector:
  • Awdurdodau Lleol
  • Llywodraeth genedlaethol ac adrannau
  • Cyrff anllywodraethol
  • Sector cyhoeddus
  Canllaw
  1 Rhagfyr 2021

  Cychwyn Arni

  Mae’r fideos arddangos isod yn dangos ichi sut i gael yr wybodaeth y mae ei hangen arnoch o’r Map Deunyddiau.

  Mentrau:
  • Deunydd Eilgylch mewn gweithgynhyrchu
  • Pecynnau plastig
  Sector:
  • Cynhyrchwyr
  • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
  Canllaw
  1 Rhagfyr 2021

  Mae’r Adnodd ar gyfer Mapio Deunyddiau Gylchol Cymru wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, a’i ddatblygu gan WRAP Cymru gyda chymorth gan Resilience Sustainable Solutions a Green Edge Applications Limited.

  Bwriad y Map Deunyddiau yw helpu i gefnogi mwy o gydweithredu rhwng y busnesau lu sy’n rhan o’r sector plastigion a phapur yng Nghymru. Mae’n cynnig cyfle i fusnesau ehangu mwy ar eu dealltwriaeth o’r diwydiant plastigion a phapur, gyda’r nod drosfwaol o greu economi gylchol ar gyfer plastigion a phapur yng Nghymru.

  Mentrau:
  • Deunydd Eilgylch mewn gweithgynhyrchu
  • Pecynnau plastig
  • Cronfa Economi Gylchol
  Sector:
  • Cynhyrchwyr
  • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
  Canllaw
  1 Rhagfyr 2021

  Mae’r sefydliadau canlynol ar gael i roi cymorth ichi:

  Gall y sefydliadau hyn gynnig gwybodaeth a chymorth ar reoli gwastraff i’ch helpu i phawb greu economi gylchol yng Nghymru.

  Mentrau:
  • Deunydd Eilgylch mewn gweithgynhyrchu
  • Pecynnau plastig
  • Cronfa Economi Gylchol
  Sector:
  • Cynhyrchwyr
  • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
  Canllaw
  1 Rhagfyr 2021

  Cychwyn Arni

  Mae’r fideo arddangos isod yn dangos ichi sut i gael yr wybodaeth y mae ei hangen arnoch o’r Map Deunyddiau.

  Mentrau:
  • Deunydd Eilgylch mewn gweithgynhyrchu
  • Pecynnau plastig
  • Cronfa Economi Gylchol
  Sector:
  • Cynhyrchwyr
  • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau
  Canllaw
  1 Rhagfyr 2021

  Cychwyn Arni

  Mae’r fideos arddangos isod yn dangos ichi sut i gael yr wybodaeth y mae ei hangen arnoch o’r Map Deunyddiau Gylchol. 

  Mentrau:
  • Deunydd Eilgylch mewn gweithgynhyrchu
  • Pecynnau plastig
  • Cronfa Economi Gylchol
  Sector:
  • Cynhyrchwyr
  • Sefydliadau’n ymestyn hyd oes nwyddau