JCB at a Vale of Glamorgan Recycling Centre

Cymorth i awdurdodau lleol Cymru

Ers 2011, mae’r Rhaglen Newid Gydweithredol ar gyfer Cymru gan WRAP Cymru wedi bod yn cynnig cymorth strategol a thechnegol i helpu awdurdodau lleol ddatblygu a chynnal cynlluniau manwl i gyflawni deilliannau Strategaeth Wastraff Cymru, Tuag at Ddyfodol Diwastraff – Cymru’n un: Cenedl un Blaned, y strategaeth wastraff drosfwaol. Bydd ein gwaith yn y maes hwn yn parhau wrth inni gefnogi strategaeth wastraff nesaf Llywodraeth Cymru, Mwy nag Ailgylchu: Strategaeth i wneud economi gylchol Cymru yn realiti.

Parhawn i fod yn ymrwymedig i chwarae ein rhan i gyrraedd uchelgais Llywodraeth Cymru o arwain y byd mewn ailgylchu, trwy gefnogi awdurdodau lleol mewn amrywiol ffyrdd.

Y mathau o gymorth a gynhigiwn

Caiff awdurdodau lleol ymgeisio am amrywiaeth o gymorth strategol a thechnegol a chyngor ar gyfathrebu. Mae hyn yn cynnwys:

  • Cymorth newid gwasanaeth ar gyfer awdurdodau lleol. Rydym yn gweithio gydag awdurdodau lleol sy’n dymuno newid eu gwasanaethau yn unol â strategaeth Llywodraeth Cymru. Rydym yn cytuno rhaglen waith wedi’i theilwra gyda phob awdurdod lleol ar gyfer y newidiadau arfaethedig. Y Glasbrint Casgliadau yw’r proffil gwasanaeth a argymhellir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer casglu gwastraff o gartrefi. Mae’n cynnig system a fydd, o gael ei mabwysiadu ar draws Gymru gyfan, yn arwain at gyfraddau uchel o ailgylchu o ansawdd dda, arbedion cost sylweddol a gwell canlyniadau datblygu cynaliadwy.
  • Cymorth marchnata ar gyfer awdurdodau lleol. Amcan y gefnogaeth a gynhigiwn yw sicrhau bod awdurdodau lleol yn manteisio i’r eithaf ar y deunyddiau maen nhw’n eu casglu i’w hailgylchu. Darparwn gymorth i awdurdodau lleol farchnata eu deunyddiau, gan sicrhau eu bod yn cael pris da ac yn eglur ar gyrchfannau terfynol ac adroddiadau gwrthod gan gyfleusterau prosesu. Pan fo’n briodol, rhoddwn gyngor ar gronni symiau deunyddiau er mwyn gallu negodi’n well gydag ailbroseswyr a gwneud economi gylchol yn fwy posibl drwy reoli’r deunyddiau a gesglir.
  • Modelu a chynllunio busnes ar gyfer awdurdodau lleol. Mae’r cymorth a gynhigiwn yn cynnwys modelu opsiynau casgliadau ailgylchu a datblygu ar waith a gwblhawyd eisoes gydag awdurdod lleol i baratoi achos busnes dros ddarparu’r gwasanaeth. Rydym yn diweddaru’r modelau a ddefnyddiwn a’n dull o weithio yn gyson gan ystyried tystiolaeth newydd.
  • Cymorth gyda Gorsafoedd Trosglwyddo Gwastraff awdurdodau lleol / cymorth gyda Chanolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Rydym yn darparu cefnogaeth i awdurdodau lleol i sicrhau bod eu cyfleusterau’n cael eu rhedeg yn effeithiol. Gall hyn gynnwys cynnal adolygiadau effeithlonrwydd gweithredu, darparu cymorth trwyddedu a chynllunio, helpu gyda dylunio a lleoli cyfleusterau newydd neu wedi’u hailddatblygu, neu adolygu darpariaeth a rheolaeth bresennol safleoedd, naill ai fel gwasanaeth ar ei ben ei hun neu fel rhan o sefyllfa newid gwasanaeth. 
  • Cymorth wedi’i dargedu ar gyfer awdurdodau lleol. Darparwn gymorth arall wedi’i dargedu ar gyfer gweithgaredd sydd y tu hwnt i gwmpas y cymorth gweithredol i awdurdodau lleol a amlinellir uchod.
  • Cyngor cyffredinol i awdurdodau lleol. Mae ein cyngor yn cwmpasu’r arfer gorau a phynciau presennol mewn meysydd sy’n codi i’r amlwg, megis gwybodaeth sy’n gysylltiedig â chanfyddiadau ymchwil newydd, ac fe’i darparwn mewn amrywiaeth o fformatau, fel seminarau, canllawiau, mynychu digwyddiadau neu gyfarfodydd, neu mewn cyd-destun unigol.
  • Gweithgareddau ymchwil a datblygu. Rydym yn cynnal nifer fach o brosiectau sy’n gysylltiedig â datblygiad gwybodaeth ynghylch gwasanaethau ailgylchu yng Nghymru. Gall y gweithgareddau hyn gynnwys treialon cyflwyno deunyddiau ychwanegol i gasgliadau ailgylchu, fel haenen blastig neu Nwyddau Hylendid Amsugnol, a datblygiad pellach seilwaith gwasanaethau sy’n esblygu, fel cerbydau trydan  a mathau newydd o gynwysyddion.
  • Cymorth gydag ymgyrchoedd newid ymddygiad ailgylchu a chyfathrebu wrth newid gwasanaeth. Fel rhan o Ailgylchu Nawr, mae ein hymgyrch Cymru yn Ailgylchu’n defnyddio negeseuon wedi’u seilio ar dystiolaeth ac ymyraethau newid ymddygiad i annog dinasyddion i ailgylchu mwy, gan weithio’n agos gydag awdurdodau lleol ynghyd â phartneriaid eraill. Ym mis Medi 2020, fe wnaethom lansio ymgyrch ailgylchu cenedlaethol cyntaf Cymru, sy’n defnyddio negeseuon normio cymdeithasol a darluniau creadigol i annog holl ddinasyddion Cymru i ailgylchu popeth y gallan nhw o’u cartrefi. Fe wnaethom ymgynghori â phob awdurdod lleol i greu Pecyn Adnoddau ar gyfer yr ymgyrch Bydd Wych. Ailgylcha., sy’n darparu asedau cyfathrebu y gellir eu golygu yn ogystal â rhai parod i’w defnyddio i’w galluogi i roi eu blas lleol eu hunain ar yr ymgyrch cenedlaethol ehangach, i gael Cymru i fod y wlad orau yn y byd am ailgylchu.

Uchafbwyntiau’r cymorth a ddarparwyd gan WRAP Cymru’n ddiweddar

Yn 2019/20, cefnogodd WRAP Cymru ddau awdurdod lleol yn eu newid i wasanaethau ailgylchu didoli wrth ymyl y ffordd yn unol â’r Glasbrint Casgliadau a modelwyd dau awdurdod lleol arall.

Gan weithio ar y cyd ag awdurdodau lleol yng Nghymru, fe wnaethom gynnydd pellach tuag at gyrraedd ailgylchu 70% erbyn 2025, gyda bron i bob awdurdod lleol yn cyflawni o leiaf 64%.

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth, neu i wneud cais am gymorth, gallwch ein ffonio ar 029 20 100 100 neu anfon ebost:

Os rydych chi’n gweithio i awdurdod lleol yng Nghymru ac yr hoffech gofrestru i dderbyn ebostiau am gymorth strategol, technegol a chyfathrebu WRAP Cymru ar gyfer gwasanaethau gwastraff ailgylchu awdurdodau lleol yng Nghymru, anfonwch ebost at CymruYnAilgylchu@wrap.org.uk, os gwelwch yn dda.

Gwefannau defnyddiol, dogfennau, astudiaethau achos ac adroddiadau