Earth from space

Amdanon ni

Sefydlwyd WRAP fel cwmni dielw yn 2000; rydym yn elusen ers 2014.

Rydym yn hyrwyddo ac yn annog defnyddio adnoddau’n gynaliadwy trwy ddylunio nwyddau, lleihau gwastraff, ailddefnyddio, ailgylchu ac ailbrosesu deunyddiau gwastraff. Rydym yn gweithio ar draws chwe chyfandir gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion i greu byd lle caiff adnoddau eu cyrchu a’u defnyddio’n gynaliadwy.

Ein gwerthoedd sy’n ein diffinio: Cynaliadwyedd, Gonestrwydd, Diffuantrwydd, Tegwch, a Gweithio fel Tîm.

Yn ogystal â’n gwaith ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, rydym yn darparu pecyn gwaith yn benodol ar gyfer Cymru dan yr enw WRAP Cymru i gefnogi nodau amgylcheddol Llywodraeth Cymru.

Taclo’r system yn ei chyfanrwydd

Gall mynd i’r afael â dim ond un agwedd ar broblem arwain at gyflawni dim mwy na symud y broblem i rywle arall. Rydym yn arddel dull holistig, yn ystyried y system gyfan ac yn creu atebion sy’n gweithio gyda’i gilydd.

Er enghraifft, mae Rhaglen Datblygu Marchnadoedd WRAP Cymru wedi’i rhoi ar waith i gynyddu’r cyflenwad o nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch yng Nghymru a’r galw amdanynt. Rydym yn cefnogi defnyddio deunydd eilgylch mewn gweithgynhyrchu trwy’r Gronfa Economi Gylchol a phrosiectau arddangos, ac rydym yn gweithio gyda’r sector cyhoeddus i gynyddu caffael nwyddau cyhoeddus.

Yn gweithio’n gyfochrog â hyn mae ein Rhaglen Newid Gydweithredol, sy’n cynorthwyo awdurdodau lleol Cymru i gyrraedd eu targedau ailgylchu statudol. Ategir hyn gan ein hymgyrch Cymru yn Ailgylchu, sy’n annog dinasyddion i fabwysiadu ymddygiadau ailgylchu cadarnhaol. 
 

Taclo’r mwyaf gwastraffus

 
Mae ein tystiolaeth yn ysbrydoli gweithredu yn y meysydd sy’n creu’r mwyaf o wastraff. Rydym yn tynnu’r bobl iawn ynghyd o fusnesau, llywodraethau a chymunedau. Gyda’n gilydd, rydym yn dod o hyd i atebion ymarferol sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn.

Gallwch ddysgu mwy am WRAP trwy ymweld â’r tudalennau www.wrap.org.uk canlynol (Saesneg yn unig)