plant growing in lightbulb

Gyrfa

Rydym ni yn WRAP eisiau newid y byd. Ein harbenigedd yw gwneud y byd yn lle glanach, mwy hirhoedlog – ein cenhadaeth yw creu byd ble caiff adnoddau oll eu defnyddio’n gynaliadwy.

I wireddu hyn, rydym yn gweithio gyda busnesau, llywodraethau, defnyddwyr a phobl fel chi ar brosiectau uchelgeisiol ledled y byd.

Ni allwn wneud hyn ar ein pennau ein hunain. Mae arnom angen unigolion angerddol i’n helpu i herio’r byd. Mae pawb yma yn chwarae eu rhan; ein pobl yw ein hased fwyaf gwerthfawr.

Mae gennym uchelgeisiau mawr, ac rydym yn chwilio am bobl yr un mor uchelgeisiol a brwdfrydig i ymuno â ni. Croesawn geisiadau gan bawb, beth bynnag fo’u hethnigrwydd, ffydd, rhywedd, anabledd a niwroamrywiaeth ac fe wnawn bob amser ystyried yr achos dros weithio’n hyblyg.

Beth am fwrw golwg isod ar y swyddi gwag sydd gennym ar hyn o bryd a bod yn rhan o rywbeth arbennig?

Os hoffech wneud cais am un o’n swyddi gwag, gallwch naill ai ymgeisio ar-lein drwy ddilyn y ddolen berthnasol ar fersiwn Saesneg y dudalen hon, neu os hoffech ymgeisio drwy gyfrwng y Gymraeg, cysylltwch â jobs@wrap.org.uk am fwy o fanylion.

Rheolwr Prosiect Newid Ymddygiad

Rydym yn chwilio am rywun a wnaiff helpu i gynnal ein hymgyrch Cymru’n Ailgylchu. Mi fyddwch yn rhan annatod o dîm yr ymgyrch sy’n gweithio i gyflawni’r ymgyrch newid ymddygiad Bydd Wych a lansiwyd yn ddiweddar, sydd â’r nod o gael Cymru i rif 1 yn y byd am ailgylchu.

Arbenigydd Grantiau

Rydym yn chwilio am Arbenigydd Grantiau i ymuno â’r tîm a’ch rôl fydd rheoli’r Gronfa Economi Gylchol lwyddiannus, ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r cynllun grantiau cyfalaf hwn yn helpu busnesau yng Nghymru i leihau eu dibyniaeth ar adnoddau gwerthfawr ac yn gwella cynaliadwyedd y nwyddau maen nhw’n eu cynhyrchu.

Rheolwr Prosiect Newid Ymddygiad

Rydym yn chwilio am rywun a fydd yn rhan annatod o’r tîm Newid Ymddygiad Dinasyddion, yn gweithio ar ddau o’n meysydd ymgyrchu – Hoffi Bwyd, Casáu Gwastraff yn y DU a Cymru yn Ailgylchu.