Concreate Composite

Prosiectau o Fewn y Gadwyn Gyflenwi Newydd

Mae treialon cadwyni cyflenwi arloesol WRAP yn gweithio gyda busnesau yng Nghymru i gynyddu’r deunydd eilgylch a gaiff ei ddefnyddio mewn nwyddau a sicrhau y gellir ailgylchu’r nwyddau hyn.

Ariennir y gwaith gan Lywodraeth Cymru, a nod WRAP a nifer o bartneriaid prosiectau cadwyni cyflenwi yw sbarduno hyder y farchnad mewn defnyddio deunyddiau eilgylch ôl-gwsmer mewn nwyddau sydd eisoes ar y farchnad drwy arddangos y manteision economaidd ac amgylcheddol sy’n perthyn i wneud hynny.

Mae WRAP wedi comisiynu tri threial cadwyn gyflenwi newydd i ddangos sut gall cynhyrchwyr oresgyn heriau i gynyddu’r deunyddiau eilgylch a ddefnyddir mewn nwyddau a wneir yng Nghymru, gan leihau’r ddibyniaeth ar ddeunyddiau crai. Mae WRAP wedi penodi partner arweiniol ar gyfer pob treial. Byddwn yn gweithio gyda’r partneriaid hyn a’u cadwyni cyflenwi i oresgyn rhwystrau i ddefnyddio mwy ar ddeunyddiau cynaliadwy a lleihau ôl-troed carbon nwyddau yng Nghymru.

Mae Nextek, cwmni ymgynghoriaeth sy’n darparu atebion i heriau ailgylchu plastigion, yn arwain ar brosiect i ddangos bod modd defnyddio deunyddiau plastig gwastraff heb unrhyw farchnad bresennol mewn nwyddau adeiladu perfformiad uchel. Mae hwn yn ddilyniant o brosiect blaenorol, a bydd eu gwaith hefyd yn canolbwyntio ar greu marchnadoedd ar gyfer gwastraff polymeraidd cymhleth o geir, nwyddau domestig mawr, a deunyddiau pacio.

Mae ail brosiect gyda’r partner Resilience Sustainable Solutions, cwmni ymgynghoriaeth o Gymru sy’n helpu sefydliadau ddatblygu a gwreiddio atebion cynaliadwyedd, yn archwilio dichonolrwydd casglu bagiau gwastraff agreg a’u troi yn ddeunyddiau pacio newydd ar gyfer tywod a graean. Bydd y treial yn anelu at sefydlu model ailgylchu dolen gaeedig ar gyfer bagiau agreg gwastraff. 

Bydd trydydd prosiect gyda BIC Innovation, cwmni ymgynghoriaeth yng Nghymru sy’n arbenigo mewn arloesi a thwf, yn ystyried tri math gwahanol o weithgynhyrchu – chwythfowldio, mowldio allwthio, a mowldio chwistrell. Bydd yr ateb sy’n debygol o gyflawni’r manteision economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol mwyaf yn cael ei ddatblygu i’w wneud yn barod i’r farchnad.

Mae gwaith WRAP i gefnogi busnesau yng Nghymru’n cael effaith fyd-eang. Datblygodd treial blaenorol gyda Vernacare gynwysyddion nwyddau miniog wedi’u gwneud o gynnwys hyd at 100% eilgylch a gaiff nawr eu defnyddio gan y GIG a chyfleusterau gofal iechyd yn fyd-eang. Bydd y treialon newydd hyn yn helpu i sicrhau y gellir defnyddio deunyddiau eilgylch mewn nwyddau gwydn i gyflawni manteision economaidd ac amgylcheddol.

Edrychwn ymlaen at rannu diweddariadau drwy gydol y treialon cadwyni cyflenwi hyn.

Archwiliwch fwy

Driving sustainability in the Automotive Sector

Sbarduno Cynaliadwyedd yn y Sector Modurol

Nod y prosiect yw gweithgynhyrchu system golchi sgrin Advantage Automotive gan ddefnyddio cyfran o gynnwys eilgylch, ac o ganlyniad leihau’r ddibyniaeth ar ddeunydd crai.

Darganfod mwy
Advancing aggregate packaging

Hyrwyddo Pecynnu Agregau

Bydd y treial yn anelu at sefydlu model ailgylchu dolen gaeedig ar gyfer bagiau agreg gwastraff.

Darganfod mwy
Innovating high-performance materials in Wales

Arloesi Deunyddiau Perfformiad Uchel yng Nghymru

Drwy ddefnyddio deunyddiau sydd heb farchnad derfynol bresennol, rydym yn arddangos yr allfeydd gwerth uchel ar gyfer yr hyn a ystyrir ar hyn o bryd yn wastraff o werth isel, gan gefnogi targedau ailgylchu uchelgeisiol Llywodraeth Cymru.

Darganfod mwy