Sea bird on shore in piles of washed up rubbish

Gweithredu

Mae ein ffordd o fyw heddiw yn niweidio ein planed

Rydym wedi gweld allyriadau nwyon tŷ gwydr yn codi, bioamrywiaeth yn cael ei golli, a llygriad ein planed. Mae rhai o’r newidiadau eisoes yn ddiwrthdro.

Ar hyn o bryd, mae’r byd yn defnyddio gwerth 1.7 planed o adnoddau bob blwyddyn. Yr her, felly, yw sut mae mynd ati i godi poblogaeth y byd allan o dlodi, gan leihau ein galw am adnoddau i lefel y gall un blaned ei gynnal ar yr un pryd?

Y meysydd y mae WRAP yn canolbwyntio arnynt yw bwyd a diod, deunydd pacio plastig, dillad a thecstilau, a chasgliadau ac ailbrosesu.

Mae WRAP Cymru yn cefnogi’r newid tuag at economi wirioneddol gylchol yng Nghymru, lle caiff gwastraff ei ddiddymu ac adnoddau eu cadw’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl. Ynghyd â bod yn dda i’r amgylchedd, gallai economi sy’n wirioneddol gylchol greu hyd at 30,000 o swyddi newydd a chyflawni arbedion blynyddol o hyd at £1.9biliwn mewn costau deunyddiau yn unig.

Trwy ddatblygu economi gylchol ar gyfer Cymru, gallwn helpu i leihau’r galw am adnoddau naturiol i lefel y gallai’r blaned ei gyflenwi’n gynaliadwy. Yn hollbwysig, mae’r potensial hefyd gan economi o’r fath i fodloni anghenion poblogaeth fyd-eang sydd ar ei thwf heb gyfaddawdu ar genedlaethau’r dyfodol i ddiwallu anghenion y boblogaeth.

Mae gan WRAP Cymru adnoddau sy’n benodol i Gymru y gallwch bori drwyddynt i’ch helpu i weithredu, neu ewch i’r wefan www.wrap.org.uk i ddarganfod sut mae WRAP yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a dinasyddion ledled y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Chwilio drwy ffyrdd o weithredu

 • Caffael yn y sector cyhoeddus

  Cefnogaeth i helpu cyrff cyhoeddus Cymru ymwreiddio cynaliadwyedd yn eu strategaethau a gweithgareddau caffael

  Darganfod mwy
 • Cronfa Economi Gylchol i Gymru gwerth £6.5miliwn

  Grantiau cyfalaf ar gyfer defnyddio deunydd eilgylch mewn nwyddau ac i ymestyn hyd oes ddefnyddiol nwyddau

  Darganfod mwy
 • Y Rhaglen Newid Gydweithredol

  Cymorth i helpu awdurdodau lleol Cymru gyflawni deilliannau strategaeth wastraff Cymru, Tuag at Ddyfodol Diwastraff

  Darganfod mwy
 • Newid ymddygiad dinasyddion

  Cymorth i rymuso unigolion i fabwysiadau ymddygiadau cynaliadwy, trwy gyfrwng negeseuon i ysbrydoli a chyngor ymarferol

  Darganfod mwy