Abstract Circles

Derbynwyr Grantiau’r Gronfa Economi Gylchol

Mae WRAP Cymru wedi dyfarnu 14 grant cyfalaf i wneuthurwyr yng Nghymru hyd yma, ac mae cyfanswm y buddsoddiad – yn cynnwys arian cyfatebol – yn fwy na £8.3miliwn.

Dros gyfnod o dair blynedd, disgwylir y bydd hyn yn arwain at:

  • gynnwys 49,465 o dunelli o ddeunyddiau eilgylch ôl-gwsmer ychwanegol mewn nwyddau a gynhyrchir yng Nghymru;
  • atal 41,306 o dunelli o allyriadau CO2;
  • twf mewn trosiant o fwy na £47.3miliwn;
  • gwerth mwy na £1.47miliwn o arbedion cost; a
  • chreu o leiaf 33 o swyddi newydd.

Sgroliwch i lawr neu cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen mwy am rai o’r gwneuthurwyr llwyddiannus a’u cynlluniau ar gyfer tyfu eu busnesau a’r economi gylchol yng Nghymru:

Addis Housewares Limited, Pen-y-bont ar Ogwr, dyfarnwyd £105,288.59

Ynghylch Addis Housewares Limited Sefydlwyd Addis Housewares yn 1780 ac mae’n cynhyrchu nwyddau ar gyfer y cartref. Mae’r cwmni’n cynnig amrywiaeth eang o nwyddau domestig a masnachol, yn canolbwyntio ar reoli gwastraff, glanhau, golchi dillad, storio bwyd, a nwyddau storio a nwyddau ger y sinc.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant bydd Addis Housewares yn gallu cynhyrchu biniau pedal 35 litr ar gyfer defnydd domestig a masnachol o ddeunydd 100% eilgylch.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polypropylen (PP)
Y buddsoddiad cyfalaf Bydd pryniant y mowldiau angenrheidiol i gynhyrchu cydrannau’r biniau o PP 100% eilgylch yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

Astudiaeth Achos JC Moulding Addis Housewares Limited

 

AST Plastic Containers, Wrecsam, dyfarnwyd £375,000

Ynghylch AST Plastic Containers Sefydlwyd AST Plastic Containers yn 2011, ac mae’r cwmni’n cynhyrchu cynwysyddion ar gyfer hylifau peryglus. Mae eu nwyddau’n amrywio o gynwysyddion pum litr i 25 litr, ac fe’u cynhyrchir o bolyethylen dwysedd uchel crai (HDPE) ar hyn o bryd.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd AST Plastic Containers yn gallu cyflwyno cynnwys eilgylch i gynhyrchu cynwysyddion newydd a rhoi system dolen gaeedig ar waith a fydd yn golygu paratoi cynwysyddion ar gyfer eu hailddefnyddio a’u hailgynhyrchu. Bydd y broses newydd hon yn galluogi AST Plastic Containers i greu tair swydd cyfatebol â llawn amser newydd.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polyethylen dwysedd uchel (HDPE).
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd pryniant peiriant niwtraleiddio, peiriant gronynnu gwlyb, allgyrchydd, echdynnydd ailgylchu, llinell olchi ac uned adennill dŵr yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Capital Valley Plastics, Cwmafon, dyfarnwyd £116,039.99

Ynghylch Capital Valley Plastics Sefydlwyd Capital Valley Plastics yn 1987, ac mae’n cynhyrchu nwyddau polythen, yn cynnwys rhwystrau nwy, croen atal lleithder a chwrs atal lleithder ar gyfer y diwydiant adeiladu.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd Capital Valley Plastics yn cynhyrchu croen atal lleithder a chwrs atal lleithder wedi’i wneud 100% o ddeunydd eilgylch, sef peledi plastig wedi’u cynhyrchu o haenen blastig eilgylch a fyddai’n mynd yn wastraff fel arall.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Peledi polyethylen dwysedd isel (low density polyethylene/LDPE) wedi’i gynhyrchu o haenau lliwgar.
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd prynu a gosod peiriant echdynnu ar gyfer haenau plastig chwyddedig yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

Dyma fideo byr o Reolwr Gyfarwyddwr Capital Valley Plastics, Roger Phillips, yn trafod eu grant.

 

Chiltern PTP LTD, Rhymni, dyfarnwyd £60,457

Ynghylch Chiltern PTP Corfforwyd Chiltern PTP Ltd yn 2014, ac mae'r cwmni yn allwthio plastigion i gynhyrchu pren ffug a ddefnyddio yn bennaf ar gyfer cydrannau drysau allanol. 
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd Chiltern PTP yn gallu cynyddu ei gapasiti gan 37.5% a chodi'r gyfradd o gynnwys eilgylch gan hyd at 100%, yn 85% o'u cynnyrch dros y ddwy flynedd nesaf. Bydd y grant hefyd yn cefnogi creu dwy swydd gyfatebol a llawn-amser newydd.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polystyren cyffredinol eilgylch (general purpose polystyrene/GPPS) pholystyren trawiad uchel. 
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd prynu a gosod dau beiriant allwthio newydd a phedair olwyn dreigl gludo newydd yn cael ei ariannu'n rhannol gan y grant. 

 

Frontier Plastics Ltd, Coed-duon, dyfarnwyd £394,467

Ynghylch Frontier Plastics Ltd Sefydlwyd Frontier Plastics Ltd yn 1966 ac mae’n cynhyrchu amrywiaeth eang o nwyddau hylendid a llawfeddygol ar gyfer y sector gofal iechyd.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd Frontier Plastics Ltd yn gallu cyflwyno hyd at 20% cynnwys eilgylch i gynwysyddion nodwyddau a chynhyrchu eu cyfres nwyddau eXchange o ddeunydd 100% eilgylch. Bydd y grant hefyd yn caniatáu creu dwy swydd barhaol cyfatebol â llawn amser.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polypropylen (PP)
Y buddsoddiad cyfalaf Bydd pryniant system trin deunyddiau ac offer profi yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Heathpak, Crymlyn, dyfarnwyd £608,621

Ynghylch Heathpak Sefydlwyd Heathpak yn 1999, ac maent yn dylunio deunydd pacio bwrdd soled i’w ddefnyddio mewn marchnadoedd cig, pysgod, garddwriaeth a diwydiannol.
Y gweithgaredd i’w gefnogi  O ganlyniad i’r grant, bydd Heathpak yn mwy na dyblu eu cynhyrchiad o nwyddau sy’n 80–100% cynnwys eilgylch ac yn cyflwyno deunydd leinio arloesol wedi’i wneud o blanhigion i’w deunydd pacio bwrdd soled, i ddisodli’r deunydd leinio plastig presennol. Bydd y cynnydd hwn mewn cynhyrchu’n galluogi Heathpak i greu chwech o swyddi cyfatebol â llawn-amser newydd parhaol.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Papur eilgylch o gynwysyddion rhychog gwastraff.
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd pryniant peiriant dei-dorri a bwydwyr robotig ar gyfer peiriannau dei-dorri a phlygu a gludo newydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Hyfforddiant Beicio Cymru, Caerdydd, dyfarnwyd £28,703.76

Ynghylch Hyfforddiant Beicio Cymru Sefydlwyd Hyfforddiant Beicio Cymru yn 2007, ac mae’n fenter gymdeithasol ddielw gyda’r nod o ddiddymu’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag beicio. Ar ôl agor Gweithdy Beiciau Caerdydd yn 2010, mae Hyfforddiant Beicio Cymru wedi ailwampio a gwerthu mwy na 4,000 o feiciau ac maen nhw’n cynnig gwasanaeth atgyweirio i’r cyhoedd.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd Hyfforddiant Beicio Cymru yn gallu cynyddu eu gwaith ailwampio beiciau ail law a rhoi mwy o fynediad at feiciau fforddiadwy i’r cyhoedd. Bydd y grant hwn yn caniatáu creu un swydd newydd barhaol cyfatebol â llawn-amser.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Beiciau ail law.
Y buddsoddiad cyfalaf Bydd gosod mesanîn i gynyddu maint y gweithdy a gofod storio, ynghyd â byrddau a meinciau tŵls newydd, standiau beic, a golchwr cydrannau yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

JC Moulding, Brynmawr, dyfarnwyd £34,357.80

Ynghylch JC Moulding Sefydlwyd JC Moulding yn 2014, ac mae’r cwmni’n cynhyrchu nwyddau mowldio trwy chwistrell. Mae’r deunyddiau porthiant yn cynnwys polypropylen (PP) a styren biwtadïen acrylonitril (acrylonitrile butadiene styrene/ABS).
Y gweithgaredd i’w gefnogi  O ganlyniad i’r grant, bydd JC Moulding yn cynyddu’r cynnwys eilgylch yn eu nwyddau o 5% i fwy na 25%. Byddant hefyd yn gallu cynhyrchu nwyddau mwy a chynyddu eu capasiti cynhyrchu.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Plastigion PP ac ABS eilgylch.
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd peiriant mowldio trwy chwistrell uwchraddol, ynghyd ag offer ar gyfer y mowld a gwaith adeiladu ar gyfer storio’r deunyddiau ychwanegol yn cael eu hariannu’n rhannol gan y grant.

Astudiaeth Achos JC Moulding

Montgomery Waters, Yr Ystog, dyfarnwyd £375,000

Ynghylch Montgomery Waters Sefydlwyd  Montgomery Waters yn 1996, ac mae’r cwmni’n cynhyrchu dŵr ffynnon, dŵr mwnol, a dŵr gyda blas mewn poteli ar gyfer cwsmeriaid manwerthu, cyfanwerthu a gwasanaethau bwyd mawr yn y Deyrnas Unedig.
Y gweithgaredd i’w gefnogi  O ganlyniad i’r grant hwn, bydd Montgomery Waters yn gallu defnyddio 100% cynnwys eilgylch yn eu poteli 5 litr a 50% cynnwys eilgylch yn eu haenau lapio. Bydd y cymorth hwn yn diogelu saith o swyddi ac yn ymgorffori cannoedd o dunelli o ddeunydd eilgylch ychwanegol yn eu prosesau gweithgynhyrchu.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polyethylen tereffthalad (PET) eilgylch, a haenen lapio polyethylen (PE).
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd pryniant llinell gynhyrchu poteli 5 litr newydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Pets Choice, Caerdydd, £164,774

Ynghylch Pets Choice Sefydlwyd Pets Choice yn 1987, ac mae’r cwmni yn gyflenwydd nwyddau anifeiliaid a anifeiliaid anwes byd-eang, yn cynnwys bwyd, gofal iechyd a nwyddau hylendid.
Y gweithgaredd i’w gefnogi  O ganlyniad i’r grant hwn, bydd Pets Choice yn gallu cynhyrchu deunydd sarn ar gyfer cathod wedi’i wneud gan ddefnyddio 100% deunyddiau eilgylch. Mae’r defnydd o lwch concrit eilgylch a gwastraff gypswm yn newydd i’r Deyrnas Unedig a bydd yn atal miloedd o dunelli o’r gwastraff hwn rhag mynd i dirlenwi. Bydd y cymorth hwn hefyd yn caniatáu diogelu swyddi presennol yn y safle cynhyrchu yng Nghaerdydd, ynghyd â chreu 21 o swyddi cyfatebol â llawn-amser newydd.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Llwch concrit eilgylch, gypswm, llwch mwnol/clai, a bagiau papur wedi’u hailgylchu.
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd pryniant peiriant bagio, system paledi, system peledi, ac uwchraddio system cywasgu’n cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Sarpak, Port Talbot, dyfarnwyd £161,282.37

Ynghylch Sarpak Sefydlwyd Sarpak yn 2002, ac mae’n cynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau pacio plastig i warchod nwyddau rhag difrod. Fe’u defnyddir gan fusnesau yn y sectorau cynhyrchu bwyd, dodrefn a fferyllol.
Y gweithgaredd i’w gefnogi O ganlyniad i’r grant, bydd Sarpak yn ychwanegu 30% o gynnwys eilgylch mewn deunydd haenen blastig tair haen o safon uchel, a wnaed o blastigion crai o’r blaen. Bydd yr haen ganol yn cael ei gwneud o blastigion eilgylch, a bydd hyn yn golygu y gall Sarpak leihau eu ôl-troed amgylcheddol heb gyfaddawdu ar ansawdd nac ailgylchadwyedd eu nwyddau.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polyethylen dwysedd uchel (high density polyethylene/HDPE) a pholyethylen dwysedd isel (low density polyethylene/LDPE).
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd prynu a gosod peiriant cyd-echdynnu haenau plastig chwyddedig tair haen yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 Dyma fideo byr o gyfarwyddwr Sarpak, Lee Shackson, yn trafod eu grant.

Smile Plastics, Abertawe, dyfarnwyd £149,972.05

Ynghylch Smile Plastics Sefydlwyd Smile Plastics yn 2010, ac mae’n cynhyrchu paneli addurnol thermoplastig o ddeunydd 100% eilgylch, ar gyfer eu defnyddio gan fusnesau manwerthu, dylunio ystafelloedd a phensaernïaeth. 
Y gweithgaredd i’w gefnogi  Bydd Smile Plastics yn cynyddu eu graddfa cynhyrchu nwyddau o safon uchel ar eu safle yn Abertawe, yn cynyddu effeithlonrwydd ac yn lleihau eu defnydd ynni o ganlyniad i’r grant.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Polyethylen dwysedd uchel (high-density polyethylene/HDPE), plât polystyren cryfder uchel (high impact polystyrene sheet/HIPS), styren biwtadïen acrylonitril (acrylonitrile butadiene styrene/ABS) a pholyethylen tereffthalad (PET).
Y buddsoddiad cyfalaf  Bydd offer trawsnewid deunydd rhannol awtomatig, hynod arbenigol, wedi’i uwchraddio, offer cysylltiedig, ac addasiadau i’r ffatri’n cael eu hariannu’n rhannol gan y grant.

 

Techlan, Abertawe, dyfarnwyd £40,061.83

Ynghylch Techlan Sefydlwyd Techlan yn 2009, ac mae’n cynhyrchu papur rhyddhau silicon a ddefnyddir gan amrywiaeth o sectorau, o gynhyrchwyr deunydd pacio i’r diwydiant awyrofod.
Y gweithgaredd i’w gefnogi Bydd y grant yn helpu Techlan i gwrdd â’r galw cynyddol am ddeunydd pacio a ddefnyddir i anfon nwyddau a brynir ar-lein i gwsmeriaid. Mae hwn yn gynnyrch newydd, wedi’i wneud 100% o gynnwys eilgylch, i’w ddefnyddio i warchod arwynebau gludiog ar y deunydd pacio.
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Papur eilgylch.
Y buddsoddiad cyfalaf Bydd prynu peiriant trawsnewid, offer cysylltiedig, ac addasiadau i’r ffatri er mwyn cynhyrchu’r deunydd newydd yn cael ei ariannu’n rhannol gan y grant.

 

Techlan, Abertawe, dyfarnwyd £140,370

Ynghylch Techlan Sefydlwyd Techlan yn 2009, ac mae’n cynhyrchu papur rhyddhau silicon a ddefnyddir gan amrywiaeth o sectorau, o gynhyrchwyr deunydd pacio i’r diwydiant awyrofod.
Y gweithgaredd i’w gefnogi Bydd y grant yn helpu Techlan i gael eiddo newydd a phrynnu offer newydd i gynyddu ei gapasiti cynhyrchu symiau mwy. Bydd hyn yn arwain at fwy o ofod storio a chapasiti i fodloni'r galw cynyddol a datblygiad ffynonellau cyflewi amgen. 
Y deunydd eilgylch i’w ddefnyddio Papur eilgylch.
Y buddsoddiad cyfalaf Bydd y grant yn cynorthwyo'r cwmni i symud i eiddo newydd a phrynnu a gosod llinell lanhau a pheiriannau ail-weindio newydd ar gyfer dwy linell gynhyrchu newydd. 

 

Nôl i'r Gronfa Economi Gylchol
Welsh Government Initiative Logo