Mae amcangyfrif o 80% o ôl-troed carbon GIG Cymru yn gysylltiedig yn uniongyrchol â’r nwyddau a’r gwasanaethau mae’r sefydliad yn eu prynu. Fel rhan o ymgyrch i wyro’r GIG tuag at arferion defnyddio mwy cynaliadwy, a lleihau carbon a gwastraff, mae’n hanfodol bod eitemau fel cadeiriau olwyn yn cael eu cynnal a’u cadw a’u defnyddio i’w llawn botensial.

Mae economi gylchol yn ddewis amgen i’r economi gwneud-defnyddio-taflu llinol sy’n gwneud niwed i’n hamgylchedd. Y nod, yn hytrach, yw cadw adnoddau’n ddefnyddiol cyhyd â phosibl, gan dynnu’r gwerth mwyaf bosibl ohonynt tra maen nhw’n cael eu defnyddio, ac adennill ac ailgynhyrchu nwyddau a deunyddiau ar ddiwedd bob oes gwasanaethu.

Mae modelau gwasanaeth sy’n atgyweirio, cynnal a chadw ac yn ailwampio’n sicrhau bod nwyddau’n cyflawni’r defnydd mwyaf bosibl ac yn cael eu cadw’n ddefnyddiol yn hirach. Mae hyn yn helpu i leihau ôl-troed amgylcheddol carbon y nwyddau a ddefnyddiwn. Mae’r astudiaeth achos hon yn amlinellu llwyddiant Gwasanaeth Ystum Corff a Symudedd GIG Cymru (Posture and Mobility Service PAMS) fel model cylchol enghreifftiol yn y sector gofal iechyd.

Mae dull PAMS yn alinio â Chynllun cyflenwi strategol ar gyfer datgarboneiddio GIG Cymru, y nod ar gyfer sector cyhoeddus sero net yng Nghymru erbyn 2030, a Strategaeth Mwy nag Ailgylchu Llywodraeth Cymru, sydd ill dau yn pwysleisio’r rôl y bydd caffael yn y sector cyhoeddus yn ei chwarae mewn cyflawni economi gylchol, carbon isel yng Nghymru.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

  • ALAS - Tuag at Economi Gylchol yn GIG Cymru – Atgyweirio ac Adnewyddu Offer Symudedd

    PDF, 275.74 KB

    Lawrlwytho

Tagiau

Sectorau

Sector cyhoeddus