Mae’r ddogfen ganllaw hon yn cefnogi uchelgais Llywodraeth Cymru i wireddu economi gylchol i Gymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed datgarboneiddio uchelgeisiol – i leihau allyriadau gan o leiaf 45% erbyn 2030. I gyflawni hyn, mae targed wedi’i osod hefyd i sector cyhoeddus Cymru fod yn garbon niwtral erbyn 2030. Mae’r ddogfen hon wedi’i dylunio i helpu sefydliadau’r sector cyhoeddus ymwreiddio cynaliadwyedd yn eu prosesau caffael a dewis deunyddiau carbon isel. Mae’n cynnig cyngor ymarferol a dolenni at adnoddau i’w defnyddio – ar gyfer unrhyw un sy’n dylanwadu ar benderfyniadau gwariant – i oresgyn rhwystrau canfyddiadol i gaffael nwyddau cynaliadwy, gan ganolbwyntio ar gynnwys wedi’i ailddefnyddio, ei ailgynhyrchu a’i ailgylchu.

Mae’r ddogfen yn cyflwyno cyfres o wybodaeth am gaffael cyhoeddus sy’n cynnwys nwyddau ailddefnyddiadwy, wedi’u hailddefnyddio a’u hailgynhyrchu, nwyddau sy’n cynnwys deunydd eilgylch a darpariaeth gwasanaethau. Nod y dulliau awgrymedig canlynol yw manteisio i’r eithaf ar effeithiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd ar hyd y cylch oes cyfan.

Mae’r canllaw’n cynnwys chwe adran:

 1. Cyflwyniad: caffael cynaliadwy
 2. Prif rwystrau
 3. Manteision caffael nwyddau cynaliadwy
 4. Camau ymarferol i oresgyn y rhwystrau
 5. Edrych tua’r dyfodol
 6. Adnoddau

Trwy optimeiddio’r ffyrdd rydym yn ailddefnyddio, ailgynhyrchu, ailgylchu a chael gwared â deunyddiau yng ngweithgareddau caffael sector cyhoeddus Cymru benbaladr, gallwn gyflymu’r newid tuag at economi sy’n fwy cynaliadwy ac yn fwy effeithlon gydag adnoddau.

Lawrlwytho ffeiliau

O lawrlwytho’r adnoddau, rydych yn cytuno i’w defnyddio’n unol â’n telerau ac amodau.

Mae’n bosibl na fydd y ffeiliau hyn yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.

 • Canllaw i’r sector cyhoeddus ar gaffael nwyddau cynaliadwy.pdf

  PDF, 2.21 MB

  Lawrlwytho

Tagiau

Sectorau

Sector cyhoeddus